Pomoc do BIP UWM

Strona została usunięta dnia: 16 wrzesień, 2013 - 11:17
 
 
 
 
POMOC DO BIP UWM
 
 
wersje do pobrania w pdf i doc
 
 

 

Olsztyn, dn. 04.07.2007 r.

POMOC DO BIP UWM


Opracowanie

Biuro Rzecznika Prasowego

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

informację wytworzono:

Biuro Rzecznika Prasowego

za treść odpowiada:

mgr inż. Dorota Nowakowska

data wytworzenia:

04-07-2007 r.


Spis treści

1. Informacja…………………………………………………………………………….…..3

Co to jest informacja publiczna?...........................................................................................3

Adresy stron BIP...................................................................................................................3

Sposób dostarczenia informacji do BIP UWM. ......................................................................3

Kontakt do redakcji...............................................................................................................3

Wykaz informacji do BIP UWM..............................................................................................4

2. Regulamin………………………………….……………………………………………...5

Zarządzenie i treść regulaminu.............................................................................................5

Załączniki nr 1 i 2..................................................................................................................9

3. Wzory dokumentów………………………………………………………………..…...11

Upoważnienie do BIP UWM................................................................................................11

Upoważnienie dla Realizatora BIP UWM.............................................................................12

Oświadczenie Realizatora BIP UWM...................................................................................13

Odwołanie upoważnienia...................................................................................................14


1. Informacja

Co to jest informacja publiczna?

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Udostępnianie informacji publicznych następuje miedzy innymi w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w urzędowym publikatorze teleinformatyczny o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a takim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,

2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,

3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,

4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.

(Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U.01.112.1198).

Adresy stron BIP

http://www.bip.gov.pl – strona główna BIP

http://www.bip.uwm.edu.pl/ - strona BIP Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Sposób dostarczenia informacji do BIP UWM.

Tematykę zamieszczanych informacji określa Wykaz informacji do BIP UWM (zamieszczony poniżej). Informacja przygotowana w jednostce zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie BIP UWM i zaopatrzona w metryczkę musi zostać wysłana drogą elektroniczną do redaktora BIP UWM. Powyższą czynność wykonuje Realizator BIP UWM. Przesyłanie nowych informacji i aktualizowanie już zamieszczonych powinno odbywać się w czasie możliwie najkrótszym od momentu ich zaistnienia.

Wykaz informacji do BIP

Wyznacza się następujące jednostki organizacyjne odpowiedzialne za udostępnianie:

1.      informacji o statusie prawnym i formie prawnej (ustawa o utworzeniu Uniwersytetu, statut z załącznikami) - Biuro Rektora;

2.      informacji o organach i osobach sprawujących funkcje na Uniwersytecie i ich kompetencjach (kompetencje rektora i prorektorów, zarządzenia i decyzje rektora, skład senatu, terminy posiedzeń senatu, uchwały senatu, protokoły z posiedzeń senatu, stanowiska i opinie senatu, komisje senackie i ich skład osobowy, komisje uczelniane i ich skład osobowy, pozostałe komisje i ich skład osobowy, regulamin senatu, sprawozdanie roczne rektora) - Biuro Rektora;

3.      informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (kanclerz i jego kompetencje, zarządzenia i decyzje Kanclerza) – Sekretariat Kanclerza;

4.     informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (dziekani, skład osobowy rad wydziałów, terminy posiedzeń rad, protokoły z rad wydziałów) – poszczególne wydziały;

5.     informacje o poszczególnych jednostkach organizacyjnych (nazwa jednostki i jej struktura, adresy, telefony, adresy mailowe, adres strony WWW, pełna informacja o składzie osobowym jednostki) – poszczególne jednostki organizacyjne i osoby na samodzielnych stanowiskach;

6.     informacja o strukturze uniwersytetu (struktura Uniwersytetu, Regulamin organizacyjny administracji, Regulamin organizacyjny wydziału, Regulamin organizacyjny wydziału, Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego, Regulamin organizacyjny katedry, Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki), Regulamin organizacyjny studium języków obcych, Regulamin organizacyjny studium wychowania fizycznego i sportu, Regulamin organizacyjny biblioteki głównej, Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ich zmiany) – Dział Planowania i Organizacji;

7.     informacji o działalności Uniwersytetu (strategia Uniwersytetu, wykaz tytułów Honoris Causa, sprawozdanie roczne rektora) – Biuro Rektora;

8.     informacja o współpracy międzynarodowej - Biuro Współpracy z Zagranicą;

9.      informacje o badaniach (Finansowanie badań, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Konferencje i sympozja naukowe, Oferta technologiczno-usługowa, Olsztyńskie Dni Nauki, Raporty z badań, Wykłady otwarte) – Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej;

10. informacje o rekrutacji (oferta kształcenia, zasady przyjmowania na studia) – Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

11. informacje o studiach (akredytacje, kalendarz roku akademickiego, opłaty za studia, studia na odległość, wykaz organizacji studenckich, rada uczelniana samorządu studenckiego, regulaminy studiów, regulamin akademików) - Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

12. informacje o pomocy materialnej (regulamin pomocy materialnej, komisje stypendialne, rodzaje stypendiów, zapomogi, dopłaty do zakwaterowania) – Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich;

13.  informacje o zamówieniach publicznych – Zespół ds. zamówień publicznych;

14.  informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych: - poszczególne jednostki organizacyjne;

15.  informacji na temat majątku Uniwersytetu i aktualnych danych(adres, NIP, regon, sprawozdanie finansowe, plan rzeczowo-finansowy) – Kwestura;

16.  informacje dotyczące BIP (dane o redakcji, instrukcja korzystania ze strony, informacja o sposobie dostępu do strony, mapa biuletynu) – Redakcja BIP.


2. Regulamin

Zarządzenie i treść regulaminu

Zarządzenie Nr 53/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust.4 pkt. 4) słowa „Biura Rzecznika Prasowego” zastępuje się słowem „UWM”;

2)     w § 1 ust.4 pkt. 6) słowa „Biura Rzecznika Prasowego” zastępuje się słowami „właściwej jednostki organizacyjnej”;

3)     w § 3 ust. 3 skreśla się słowa „Rzecznika Prasowego oraz”;

4)     w § 4 ust. 3 pkt. 5) w całości skreśla się;

5)     w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a)     w punkcie 8. słowa „Biuro Współpracy Międzynarodowej” zastępuje się słowami „Biuro Współpracy z Zagranicą”;

b)     w punkcie 9. skreśla się wyrażenie 2006 oraz słowa „Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką” zastępuje się słowami: „Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej”;

c)      w punkcie 10., 11., i 12. słowa „Biuro ds. Studenckich” zastępuje się słowami: „Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich”. 

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszej zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

  

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2008 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Regulamin publikowania informacji

w Biuletynie Informacji Publicznej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdział I 

§ 1 

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady i sposób umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanym dalej BIP.

2.      Dostęp do BIP uzyskuje się ze strony głównej portalu http://www.bip.gov.pl, strony głównej serwisu http://www.bip.uwm.edu.pl.

3.      Zakres przedmiotowy informacji do BIP określa Wykaz informacji w BIP stanowiący załącznik nr 1.

4.      Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

2)     kierownik jednostki - dziekana wydziału, kierownika jednostki pozawydziałowej, kierownika jednostki organizacyjnej administracji, osoby na samodzielnych stanowiskach, których przedmiot działania obejmuje informacje publiczne,

3)     realizator - wyznaczonego przez kierownika jednostki pracownika odpowiedzialnego za dostarczanie informacji publicznej do BIP,

4)     redaktor BIP - pracownika UWM wyznaczonego przez właściwego prorektora,

5)     administrator serwerów BIP - pracownika właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za prawidłowe działanie i bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i systemu operacyjnego,

6)     administrator systemu BIP – pracownika właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za tworzenie, modyfikację i bieżącą obsługę systemu BIP,

7)     metryczka – informację w formie tabeli zawierającej: nazwę jednostki w której informacja została wytworzona, tożsamość osoby, która odpowiada za wytworzoną informację, datę wytworzenia i czas udostępniania informacji.

Rozdział II

§ 2

Zasady i tryb publikowania informacji

W BIP realizowana jest zasada zamieszczania treści dokumentów z danej jednostki organizacyjnej na wszystkich stronach BIP, które opisują lub dotyczą czynności służbowych wykonywanych w jednostce organizacyjnej, podlegających publikacji.

Realizator przygotowuje do przesłania drogą elektroniczną redaktorowi BIP treść dokumentu wraz z metryczką.

Treść dokumentu przygotowanego do zamieszczenia na stronie BIP wymaga pisemnego zatwierdzenia przez kierownika jednostki.

Treść dokumentu przesłanego do zamieszczenia na BIP oraz dołączana do niego karta informacyjna, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, przechowywana jest w jednostce organizacyjnej, w której została wytworzona.

Przesłana od realizatora treść dokumentu jest zamieszczana na stronach BIP przez redaktora BIP.

 

Rozdział III

§ 3

Zadania w zakresie publikowania informacji 

Kierownik jednostki

1.      Kierownik jednostki zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej sprawuje formalny i merytoryczny nadzór nad przygotowaniem przez realizatora treści dokumentów do BIP oraz aktualnością treści już zamieszczonych w BIP.

2.      Do zadań kierownika jednostki należy w szczególności:

1)     zatwierdzanie przygotowanych treści dokumentów do zamieszczenia w BIP, poprzez podpisanie karty informacji do BIP,

2)     określanie czasu ważności publikowanej treści informacji,

3)     monitorowanie prawidłowości wypełniania treścią stron BIP przydzielonych danej jednostce organizacyjnej według wykazu informacji w BIP,

4)     współpraca z redaktorem BIP w procesie tworzenia nowych układów stron BIP,

3.      Kierownik jednostki może udzielić upoważnienia do wykonywania zadań wymienionych w ust. 2 pracownikowi jednostki organizacyjnej. O udzielonym upoważnieniu oraz zmianach w jego zakresie powiadamia Redaktora BIP.

§ 4

Redaktor BIP

1.      Redaktor BIP ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie standardu struktury strony podmiotowej BIP w postaci szablonów stron WWW przeznaczonych do wypełnienia treścią oraz za określenie kształtu szablonów stron edycyjnych BIP, a także za projektowanie nowych układów szablonów tych stron.

2.      Przekazuje ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu – www.bip.gov.pl oraz powiadamia go o zmianach w treści tych informacji.

3.      Do zadań redaktora BIP należy w szczególności:

1)     zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów,

2)     zapoznanie realizatorów z metodyką publikowania danych w BIP oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3)     przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących stron BIP oraz rozstrzyganie o konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP,

4)     rozdział pomiędzy realizatorów identyfikatorów i haseł dostępu w celu wypełniania przydzielonych danej jednostce stron BIP,

5)     skreślony,

6)     składanie właściwemu prorektorowi kwartalnego raportu z funkcjonowania BIP.

§ 5

Realizator

Do zadań realizatora należy w szczególności:

1)     przygotowanie treści dokumentów na stronę BIP oraz formatowanie przygotowanych tekstów zgodnie z wytycznymi administratora strony BIP,

2)     sporządzanie karty informacyjnej do BIP oraz archiwizacja zgodnie z § 2 ust. 4,

3)     dostarczanie do redaktora BIP drogą elektroniczną przygotowanej informacji w celu publikacji w BIP,

4)     dokonywanie na wniosek kierownika jednostki zmian w treści zamieszczonych informacji i przesyłanie ich do redaktora BIP.

§ 6

Administrator serwerów BIP

Do zadań administratora serwerów BIP należy w szczególności:

1)     dbanie o rozwiązania chroniące strony BIP przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron, zapewnianie warunków nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania serwera oraz serwera zapasowego i posadowionego na nich Biuletynu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji,

2)     stałe monitorowanie funkcjonowania serwera głównego i zapasowego, a w przypadku awarii serwera głównego niezwłoczne uruchamianie działanie serwera zapasowego z jednoczesnym powiadomieniem redaktora BIP,

3)     kopiowanie informacji zgromadzonych w bazie danych stron BIP na odrębne informatyczne nośniki informacji, nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji.

§ 7

Administrator systemu BIP

Do zadań administratora system BIP należy w szczególności:

1)     kontrolowanie w każdy dzień powszedni dziennika zmian zawartości Biuletynu przy pomocy odpowiedniego narzędzia utrwalającego dokonane zmiany,

2)     stworzenie przy współpracy z redaktorem BIP nowego systemu do obsługi BIP na polecenie właściwego prorektora,

3)     dokonywanie na wniosek redaktora BIP modyfikacji systemu mających na celu poprawę jego funkcjonalności, a także czytelności i przejrzystości strony BIP,

4)     przydzielanie w porozumieniu z redaktorem BIP osobom upoważnionym identyfikatorów oraz ustalanie i nadzorowanie zasad zmiany haseł dostępowych, a także prowadzenie i stałe aktualizowanie rejestru czynnych identyfikatorów,

5)     dbanie o spełnianie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Załączniki

Załącznik nr 1

Wykaz informacji do BIP

Wyznacza się następujące jednostki organizacyjne odpowiedzialne za udostępnianie:

1. informacji o statusie prawnym i formie prawnej (ustawa o utworzeniu Uniwersytetu, statut z załącznikami)- Biuro Rektora.

2. informacji o organach i osobach sprawujących funkcje na Uniwersytecie i ich kompetencjach (kompetencje rektora i prorektorów, zarządzenia i decyzje rektora, skład senatu, terminy posiedzeń senatu, uchwały senatu, protokoły z posiedzeń senatu, stanowiska i opinie senatu, komisje senackie i ich skład osobowy, komisje uczelniane i ich skład osobowy, pozostałe komisje i ich skład osobowy, regulamin senatu, sprawozdanie roczne rektora) - Biuro Rektora.

3. informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (kanclerz i jego kompetencje, zarządzenia i decyzje Kanclerza) – Sekretariat Kanclerza.

4. informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (dziekani, skład osobowy rad wydziałów, terminy posiedzeń rad, protokoły z rad wydziałów) – poszczególne wydziały.

5. informacje o poszczególnych jednostkach organizacyjnych (nazwa jednostki i jej struktura, adresy, telefony, adresy mailowe, adres strony WWW, pełna informacja o składzie osobowym jednostki) – poszczególne jednostki organizacyjne i osoby na samodzielnych stanowiskach.

6. informacja o strukturze uniwersytetu (struktura Uniwersytetu, Regulamin organizacyjny administracji, Regulamin organizacyjny wydziału, Regulamin organizacyjny wydziału, Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego, Regulamin organizacyjny katedry, Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki), Regulamin organizacyjny studium języków obcych, Regulamin organizacyjny studium wychowania fizycznego i sportu, Regulamin organizacyjny biblioteki głównej, Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ich zmiany) – Dział Planowania i Organizacji.

7. informacji o działalności Uniwersytetu (strategia Uniwersytetu, wykaz tytułów Honoris Causa, sprawozdanie roczne rektora) – Biuro Rektora.

8. informacja o współpracy międzynarodowej - Biuro Współpracy Międzynarodowej.

9. informacje o badaniach (Finansowanie badań, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Konferencje i sympozja naukowe, Oferta technologiczno-usługowa, Olsztyńskie Dni Nauki 2006, Raporty z badań, Wykłady otwarte) – Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej.

10. informacje o rekrutacji (oferta kształcenia, zasady przyjmowania na studia) – Biuro ds. Studenckich.

11. informacje o studiach (akredytacje, kalendarz roku akademickiego, opłaty za studia, studia na odległość, wykaz organizacji studenckich, rada uczelniana samorządu studenckiego, regulaminy studiów, regulamin akademików,) - Biuro ds. Studenckich.

12. informacje o pomocy materialnej (regulamin pomocy materialnej, komisje stypendialne, rodzaje stypendiów, zapomogi, dopłaty do zakwaterowania) – Biuro ds. Studenckich.

13. informacje o zamówieniach publicznych – Zespół ds. zamówień publicznych.

14. informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych: - poszczególne jednostki organizacyjne.

15. informacji na temat majątku Uniwersytetu i aktualnych danych(adres, NIP, regon, sprawozdanie finansowe, plan rzeczowo-finansowy) – Kwestura.

16. informacje dotyczące BIP (dane o redakcji, instrukcja korzystania ze strony, informacja o sposobie dostępu do strony, mapa biuletynu) – Redakcja BIP.


Załącznik nr 2

KARTA INFORMACJI do BIP

………………………………………………………….

…………………………………………………………. ……..……………………..…

Nazwa Jednostki Organizacyjnej UWM (J.O. UWM) (skrót oznaczenia J.O. UWM)

data przekazania do publikacji: ……………………………………

Tytuł informacji (czego dotyczy):

Czas udostępnienia informacji (data):

Od ………….……200…. r. Do ………..……… 200…..r.

Miejsce publikacji informacji na stronie BIP:

osoba wytwarzająca informację publiczną :

Imię: …………………………………..………………..

Nazwisko: ……………………………………………...

………………………………….

podpis

Osoba odpowiedzialna za treść informacji na BIP:

Imię: ……………………………………………...….…

Nazwisko: ……………………………………..……….

……………………………………………..

podpis

Akceptacja kierownika

komórki organizacyjnej

………………………………….

pieczątka i podpis

UWAGI:


3. Wzory dokumentów

Upoważnienie do BIP UWM

.................................................................

pieczątka jednostki

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam do wykonywania zadań wynikających z 3 § ust. 2 Regulaminu publikowania informacji W BIP UWM:

Pana(Panią) ……………………………………………………………………………..

Dane do kontaktu:

Telefon: ………………………………..

Email: ………………………………….

Wyznaczona osoba zapoznała się z Regulaminem BIP UWM oraz Ustawą o dostępie do informacji publicznej.

................................................................. .................................................................

miejscowość, data podpis Kierownika jednostki

Przyjąłem(przyjęłam) do wiadomości.

......................................................... .........................................................

miejscowość, data podpis upoważnionego


Upoważnienie dla Realizatora BIP UWM

........................................................

pieczątka jednostki

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniam do wykonywania zadań Realizatora BIP UWM:

Pana(Panią) ………………………………………………………………………….…

i wnioskuję o przeszkolenie z Regulaminu BIP UWM oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

........................................................ ........................................................

miejscowość, data podpis Kierownika jednostki

Oświadczenie Realizatora BIP UWM

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………..…………….…

oświadczam, że zostałem(łam) zapoznany(a) z metodyką publikowania danych w BIP UWM oraz przeszkolony(a) w tym zakresie.

Dane do kontaktu:

Telefon: ………………………………..

Email: ………………………………….

........................................................

podpis składającego oświadczenie

Wymieniona osoba została wpisana do ewidencji osób wyznaczonych na Realizatorów BIP UWM pod numerem …………..

........................................................ ........................................................

miejscowość, data Redaktor BIP UWM


Oświadczenie Realizatora BIP UWM

.................................................................

pieczątka jednostki

OŚWIADCZENIE

o przeprowadzonym szkoleniu dla Realizatora BIP UWM

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………….. oświadczam, że zostałem(łam) zapoznany(a) z metodyką publikowania danych w BIP UWM oraz przeszkolony(a) w tym zakresie.

.................................................................

podpis składającego oświadczenie

oraz numer ewidencyjny realizatora

Wymieniona osoba jest wpisana do ewidencji osób wyznaczonych na Realizatorów BIP UWM pod numerem …………...

................................................................. .................................................................

miejscowość, data podpis Redaktora BIP UWM


Odwołanie upoważnienia

.........................................................

pieczątka jednostki

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA

1. Niniejszym odwołuję od wykonywania zadań Realizatora BIP UWM:

Pana(Panią) ………………………………………………………………………….…

2. Niniejszym odwołuję od wykonywania zadań wynikających z 3 § ust. 2 Regulaminu publikowania informacji w BIP UWM:

Pana(Panią) ………………………………………………………………………….…

......................................................... .........................................................

miejscowość, data podpis Kierownika jednostki

Przyjąłem(przyjęłam) do wiadomości.

......................................................... .........................................................

miejscowość, data podpis Realizatora BIP UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.09.2007
Data publikacji:
13.09.2007 13:06
Data aktualizacji:
16.09.2013 11:17
Liczba wyświetleń:
12800
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik 2 karta informacji32.5 KB
Upoważnienie dla Realizatora BIP UWM29 KB
Upoważnienie do BIP UWM27.5 KB
Oświadczenie Realizatora BIP UWM27.5 KB
Odwołanie upoważnienia28.5 KB
Pomoc do BIP UWM - doc144.5 KB
Pomoc do BIP UWM - pdf152.64 KB
Załącznik 1 wykaz informacji27.5 KB