Biuro Rektora

 

BIURO REKTORA
ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-93; fax +48 89 524-51-41;
 
 
 
 
Starszy Specjalista
mgr inż. Dorota Januszko
tel. +48 89 523-35-05
 
Starszy Specjalista
mgr Małgorzata Klafft
tel. +48 89 523-49-88
 
Starszy Specjalista
mgr Aleksandra Wilczyńska
tel. +48 89 523-36-47
 
Specjalista
mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch
tel. +48 89 523-34-60
 
Specjalista
mgr Zofia Konopka
tel. +48 89 524-51-44
 
Specjalista
dr inż. Katarzyna Sobczyńska-Wójcik
tel. +48 89 523-33-12
 
Specjalista
Teresa Zawada
tel. +48 89 523-37-05
 
Starszy Referent
mgr Ewa Polańska
tel. +48 89 524 52 44
  
Referent
mgr Maria Budzińska
tel. +48 89 523 55 90
 
Referent
dr Żaneta Kostyk
tel. +48 523 36 93

 BIURO REKTORA

1.  Do zakresu działania Biura Rektora należy:
       1)  przygotowywanie posiedzeń Senatu oraz innych zebrań, którym przewodniczy Rektor,
       2)  organizowanie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Senatu i innych zebrań, którym
            przewodniczy Rektor, sporządzanie protokołów oraz projektów uchwał i postanowień zgodnie
            z intencją obradujących
            organów,
       3)  organizowanie wystąpień Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,
       4)  nadzór nad przepływem informacji z organów doradczych współpracujących z Rektorem,
       5)  przekazywanie ustaleń organów kolegialnych i Rektora do realizacji,
       6)  dostarczanie Rektorowi materiałów i informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji
            i prowadzeniu korespondencji
       7)  przekazywanie pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń i informacji pracownikom
            Uniwersytetu,
       8)  opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,
       9)  prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych oraz weryfikowanie ich treści,
     10)  formalizowanie dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
     11)  przechowywanie dokumentów kontaktów zewnętrznych Uniwersytetu,
     12)  prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
     13)  udział w tworzeniu projektów umów w zakresie i według zasad określonych odrębnymi przepisami,
     14)  prowadzenie rejestru umów w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

 

Sekretariat Rektora
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 111, 10-957 Olsztyn
fax +48 89 523-44-56
 
mgr Aldona Stec
tel. +48 89 523-33-30

Funkcjonujący w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora:
1)   prowadzi ewidencję korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebrań i spotkań,
2)   kieruje przepływem informacji związanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,
3)   weryfikuje wstępnie sprawy wpływające do Rektora i odpowiednio kieruje zgłaszających się
      interesantów,
4)   gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezbędne do rozstrzygania rozpatrywanych spraw,
5)   prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Rektora oraz ewidencję kontroli zewnętrznych,
6)   współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania spraw
      związanych z decyzjami Rektora,
7)   przechowuje korespondencję Rektora.
 
Sekretariaty Prorektorów 
 
Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
Prorektor ds. polityki naukowej i badań
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 112, 10-719 Olsztyn     
Specjalista
mgr Zofia Konopka
tel. +48 89 524-51-44, 523-34-60 
Specjalista
mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch
tel. +48 89 523-34-60
 
Prorektor ds. studenckich
Prorektor ds. kształcenia
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 108, 10-719 Olsztyn
Specjalista
dr inż. Katarzyna Sobczyńska-Wójcik
tel. +48 89 523-33-12
 
Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni
Prorektor ds. Collegium Medicum
tel. +48 89 523 35 32
 
 
 
Sekretariaty Prorektorów, działające w strukturze Biura Rektora:
1)   ewidencjonują korespondencję Prorektorów,
2)   prowadzą terminarze spraw, zebrań i spotkań Prorektorów,
3)   nadzorują przepływ informacji z organów doradczych współpracujących z Prorektorami,
4)   przekazują do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,
5)   wstępnie weryfikują wpływające sprawy i odpowiednio kierują zgłaszających się interesantów,
6)   gromadzą i przekazują Prorektorom informacje niezbędne do rozstrzygnięcia rozpatrywanych spraw,
7)   przechowują korespondencję Prorektorów,
8)   współdziałają z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania spraw
       związanych z decyzjami Prorektorów.
 
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 114, 10-719 Olsztyn     
tel. +48 89 524-51-44,kom. 694 401 709
 
Redaktor BIP
mgr Zofia Konopka
tel. +48 89 524-51-44, kom. 694 401 709
 
Do zadań redaktora BIP należy:
   1) zamieszczanie na stronach BIP otrzymanych informacji w miejscach wskazanych przez realizatorów,
   2) zapoznanie realizatorów z metodyką publikowania danych w BIP oraz przeprowadzenie szkoleń
       w tym zakresie,
   3) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących stron BIP oraz rozstrzyganie o konieczności tworzenia
       nowych układów stron w BIP,
   4) rozdział pomiędzy realizatorów identyfikatorów i haseł dostępu w celu wypełniania przydzielonych
       danej jednostce stron BIP,
   5) składanie właściwemu prorektorowi kwartalnego raportu z funkcjonowania BIP.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Dorota Nowakowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:11
Data aktualizacji:
14.01.2022 12:20
Liczba wyświetleń:
96216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument