Akademickie Centrum Kultury

Strona została usunięta dnia: 6 lipiec, 2011 - 11:07

Akademickie Centrum Kultury

ul. Czesława Kanafojskiego 1 (DS 2), 10-718 Olsztyn

tel. +4889 523-32-36; e-mail: ack@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-2800; kod finansowy: 501-2222

Dyrektor

mgr Bogusław Woźniak

tel/fax +4889 523-32-36, 89 523-39-41

tel. kom. 605 342 083

Dyrygent

mgr Bogusław Paliński

tel. +4889 523-32-36, 89 523-32-99

Kapelmistrz

mgr Cezary Rząca tel. +4889 523-32-36, 89 523-32-99,

Instruktorzy

dr  Ewa Kokoszko tel. +4889 523-32-36,  89 523-39-41

mgr Ewa Alchimowicz-Wójcik tel. +4889 523-32-36,  523-32-99

Wojciech Deliga tel. +4889 523-32-36,  89 523-39-41

Specjalista

            dr inż. Eryka Białłowicz tel. +4889 523 32 36, 89 523 38 50,

 

Regulamin działalności

Akademickiego Centrum Kultury

1.      Akademickie Centrum Kultury, zwane dalej Centrum, jest jednostką ogólnouczelnianą, do której zadań należy w szczególności:

1)     opracowywanie i realizacja programu pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)     koordynacja, nadzór i inspirowanie działalności uczelnianych klubów studenckich,

3) koordynacja i patronat nad imprezami kulturalnymi organizowanymi przez samorząd studencki,

4) prowadzenie i organizacja działalności amatorskich zespołów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5) gromadzenie i udostępnianie wydawnictw metodycznych, repertuarowych, czasopism kulturalno-oświatowych, płytoteki i taśmoteki związanych z zakresem działania,

6)     organizacja poradnictwa i instruktażu w zakresie działalności klubów studenckich, zespołów muzycznych, tanecznych, grup inicjatywnych itp.,

7)     organizacja imprez kulturalnych o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynacja innych imprez realizowanych w Uniwersytecie przez jednostki zewnętrzne i jednostki wchodzące w skład Centrum,

8)     odpłatne świadczenie usług związanych z zakresem funkcjonowania Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowiązujących przepisów.

2.     Nadzór nad Centrum pełni prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

3.      W ramach Centrum działają:

1)     Akademicki Klub Lotniczy „Aviator”,

2)     Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”,

3)     Teatr kloszART,

4)     Akademicki Klub Turystyczny „AKT”,

5)     Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”,

6)     Akademicka Orkiestra Dęta,

7)  Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

8)     Klub Pracowników Uniwersytetu „Baccalarium”,

9)     Akademicki Klub Miłośników Fantastyki „OLIFANT”,

10)  Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”,

11)  Studencka Grupa Motocyklowa „Tabun”,

12)  Studio Piosenki „Ósemka”,

13)  Teatr Studencki „Cezar”,

14)  Warmińsko-Mazurski Klub Miłośników Lotnictwa „WMSPOTTERS”,

15)  Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

16)  Klub Brazylijskiej Sztuki Walki „CAPOEIRA”

17)  Akademicki Klub Sportów Ekstremalnych

18)  Klub Miłośników Kultury Japońskiej „ASAHI”

19)  Akademicki Klub Jeździecki „CWAŁ”.

4.      Akademickim Centrum Kultury kieruje Dyrektor, który w szczególności:

1) jest bezpośrednim przełożonym, zatrudnionych w ramach stosunku pracy, pracowników Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład i w związku z tym:

a)     opracowuje i aktualizuje zakresy obowiązków podległych pracowników,

b) organizuje zastępstwa nieobecnych pracowników zapewniające niezakłóconą pracę Centrum,

c)  prowadzi nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników oraz przestrzeganiem przez nich przepisów prawa pracy i wynikających z nich przepisów p.poż., zasad właściwego gospodarowania powierzonym mieniem, a także innych przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

d  informuje Prorektora pełniącego nadzór nad Centrum o naruszeniu przez podległych pracowników dyscypliny pracy lub innych przepisów w szczególności w przypadku, gdy efektem działania lub zaniechania pracownika może być powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu,

2) przygotowuje roczny projekt planu rzeczowo-finansowego Centrum uwzględniający funkcjonowanie wszystkich jednostek wchodzących w jego skład i przedstawia go do akceptacji prorektorowi pełniącemu nadzór nad Centrum,

3)    reprezentuje Uniwersytet w zakresie działania Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład,

4)  odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami środków finansowych przyznanych na działalność Centrum lub jednostek wchodzących w jego skład oraz za powierzone składniki majątkowe,

5)     odpowiada za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszczeń uniwersyteckich przyznanych Centrum w celu realizacji zadań,

6)     nadzoruje realizację zadań w Centrum i w jednostkach wchodzących w jego skład.

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 7/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Studenckiej

Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr 94 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej

UCHWAŁA Nr 95 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Akademickie Centrum Kultury
Wytworzył:
mgr Bogusław Woźniak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
03.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 09:07
Data aktualizacji:
06.07.2011 11:07
Liczba wyświetleń:
19556
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument