Kalendarium powstania Uniwersytetu

Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

31 maja 1950 r. - utworzenie Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

19 czerwca 1969 r. - utworzenie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie.

1 października 1972 r. - Wyższa Szkoła Rolnicza przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną.

20 sierpnia 1974 r. - Wyższa Szkoła Nauczycielska przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

23 kwietnia 1980 r. - powołanie Warmińskiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie

29 września 1992 r. - z inicjatywy rektorów prof. Andrzeja Hopfera i prof. Stanisława Szteyna odbyło się wspólne posiedzenie senatów akademickich WSP i ART.

1 października 1992 r. środowiska akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej zainaugurowały wspólnie w kortowskiej hali sportowej rok akademicki 1992/1993,

29 stycznia 1993 r. Senat Akademicki ART, uwzględniając intencje ministra edukacji narodowej -- rozważył możliwość głębszej integracji olsztyńskiego środowiska akademickiego, prowadzącej do ewentualnego połączenia ART i WSP. Powołano komisję do zbadania zasadności integracji ART i WSP.

23 lutego 1993 r. w Sali Senatu ART odbyło się posiedzenie Olsztyńskiego Forum Naukowego, by przedstawić swoje poglądy na temat możliwości utworzenia w Olsztynie uniwersytetu.

19 stycznia 1994 r. OFN powołał Zespół ds. Organizacji Uniwersytetu Olsztyńskiego w składzie: Przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski; członkowie: prof. dr hab. Andrzej Hopfer, rektor ART; dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. i rektor WSP; prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prorektor ART; prof. dr hab. Jan Szczerbowski, dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego; prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP; dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. WSP, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego,

26 maja 1995 r. na posiedzeniu Senatu ART wojewoda olsztyński dr Janusz Lorenz omówił główne przesłanki skłaniające do restrukturyzacji kształcenia oraz przekonywał zebranych do zintensyfikowania działań na rzecz utworzenia w Olsztynie uniwersytetu.

23 października 1995 r. odbyło się w Kortowie (w Sali Senatu ART) robocze spotkanie kierownictw dwóch uczelni olsztyńskich: Akademii Rolniczo-Technicznej (uczestnicy: rektor, prorektorzy) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (uczestnicy: rektor, prorektorzy, dziekani wydziałów, przewodniczący związków zawodowych, dyrektor administracyjny, kwestor) - z udziałem prezesa Olsztyńskiego Forum Naukowego prof. Tadeusza Krzymowskiego. Tematem spotkania były sprawy uniwersytetu w Olsztynie, przesłanki jego powołania oraz zarys koncepcji organizacyjnej, którą w imieniu uczelni kortowskiej zaprezentował prof. Wojciech Budzyński.

23 października 1996 r. odbyło się spotkanie kierownictw: Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze problemy obu uczelni oraz wymieniono poglądy o sposobach ich rozwiązywania. Potwierdzono wolę rozwoju, przekształceń i doskonalenia uczelni - zmierzających do utworzenia uniwersytetu. Określono formy bieżącej współpracy. Ustalono, iż wytypowani zostaną przedstawiciele senatów, którzy będą uczestniczyć w tematycznie wybranych posiedzeniach. Kolejne spotkanie odbyło się na terenie WSP pod koniec listopada br.

12 maja 1997 r. podpisano w Olsztynie oświadczenie o ustanowieniu "Fundacji na rzecz utworzenia i rozwoju uniwersytetu olsztyńskiego".

9 lipca 1997 r. - nadzwyczajne posiedzenie Senatu ART, na którym podjęto uchwałę o woli utworzenia uniwersytetu w wyniku integracji uczelni olsztyńskich.

15 lipca 1997 r. - nadzwyczajne posiedzenie Senatu ART, na którym podjęto uchwałę o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie.

29 kwietnia 1998 r. minister edukacji narodowej Mirosław Handke powołał Zespół do spraw Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie w składzie: prof. dr hab. Jerzy Zdrada, podsekretarz stanu w MEN, jako przewodniczący; Zbigniew Babalski - wojewoda olsztyński; prof. dr hab. Stefan Smoczyński - rektor Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie; prof. dr hab. Ryszard Górecki - prorektor ART w Olsztynie; prof. dr hab. Andrzej Staniszewski - rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, prof. dr hab. Józef Gómiewicz - prorektor WSP w Olsztynie; ks. prof. Jan Guzowski - rektor Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum"; ks. bp dr Jacek Jezierski - wikariusz generalny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej.

8 maja 1998 r. w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze spotkanie członków Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie. Zgromadzeni ustalili szczegółowy harmonogram pracy zespołu; rektorzy poszczególnych uczelni przedstawili informacje o potencjale naukowo-badawczym swoich jednostek organizacyjnych.

To nadzwyczajne i historyczne posiedzenie senatów Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Rady Naukowej Warmińskiego Instytutu Teologicznego odbyło się 26 maja na zaproszenie wojewody olsztyńskiego w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Po nim nastąpiła wzmożona praca nad przygotowaniem wniosku o utworzenie uniwersytetu w Olsztynie.

Na wspólnym posiedzeniu senatów akademickich: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Rady Naukowej Warmińskiego Instytutu Teologicznego przewodniczący im rektorzy przedstawili stanowiska o partnerskim udziale w tworzeniu uniwersytetu w Olsztynie. Z kolei przedstawiciele uczelni potwierdzili je, zgodnie głosując za utworzeniem uniwersytetu. Zaapelowali także do parlamentarzystów olsztyńskich o poparcie wniosku w Sejmie.

Wojewoda olsztyński Zbigniew Babalski oświadczył, że w kształt uniwersytetu ingerować nie będzie. Sprawy merytoryczne pozostawił środowisku naukowemu. Deklarował natomiast pomoc w stworzeniu zaplecza materialnego i zapewnił, że ci, którzy "przecierali szlaki", zostaną uhonorowani (wspominano prof. Tadeusza Krzymowskiego).

Inaugurację uniwersytetu planuje się na l października 1999 r. Wstępnie w strukturze przewiduje się 10 wydziałów i 4 instytuty kierunkowe. Warunkiem podstawowym jest zachowanie autonomiczności uczelni. Rozważane wydziały przyszłego uniwersytetu to: bioinżynieria zwierząt, geodezja i gospodarka przestrzenna, rolnictwo i kształtowanie środowiska, technologia żywności, medycyna weterynaryjna. Ponadto administracja i zarządzanie, biologia, pedagogika i nauki o sztuce, teologia oraz wydział humanistyczny.

W dalszym ciągu trwają przemyślenia restrukturyzacyjne i rozmowy nad strukturą nowej uczelni. Jej ostateczny kształt określony zostanie we wniosku, nad którego opracowaniem toczy się znojna praca. Jak powiedział rektor ART prof. Stefan Smoczyński, będzie to nowy typ uniwersytetu, podobny do opolskiego. Nie ma też jeszcze konkretnej nazwy uczelni. Proponowano kilka nazw uniwersytetu, np. w Olsztynie, Olsztyński czy Warmii i Mazur. Ta sprawa rozstrzygnięta musi być przed złożeniem wniosku do MEN. Poniżej treść jednomyślnie przyjętego stanowiska:

Stanowisko Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Rady Naukowej Warmińskiego Instytutu Teologicznego, przyjęte podczas wspólnego posiedzenia 26 maja 1998 r.

"Zebrani 26 maja 1998 roku na wspólnym posiedzeniu członkowie senatów: ART i WSP oraz Rady Naukowej WIT akceptują treść wniosku w sprawie utworzenia uniwersytetu w Olsztynie, którego tezy przedstawili zebranym: prof. Stefan Smoczyński - rektor ART, prof. Andrzej Staniszewski - rektor WSP i ks. dr J. Guzowski -- rektor Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum". Zebrani wyrażają także opinię, że dokumentację wniosku o utworzenie uniwersytetu należy przekazać przewodniczącemu powołanego przez ministra edukacji narodowej Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie, z prośbą o przedstawienie wniosku ministrowi edukacji narodowej. Zebrani uznają również za celowe zaapelowanie do parlamentarzystów ziemi olsztyńskiej o poparcie starań w sprawie utworzenia uniwersytetu w Olsztynie."

16 czerwca 1998 r. wiceminister edukacji narodowej, a zarazem przewodniczący Zespołu ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie prof. Jerzy Zdrada odebrał w Warszawie wniosek w sprawie powołania uniwersytetu. Wniosek na ręce wiceministra złożyli: prof. dr hab. Stefan Smoczyński, rektor ART; prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, rektor WSP; ksiądz dr Jan Guzowski, rektor olsztyńskiego Seminarium Duchownego. W delegacji znaleźli się ponadto: wojewoda olsztyński Zbigniew Babalski, prorektor ART prof. Ryszard Górecki, prorektor WSP prof. Józef Górniewicz oraz ks. bp dr Jacek Jezierski.

17 grudnia 1998 r. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego skierowała wniosek o utworzenie uniwersytetu w Olsztynie do zaopiniowania przez senaty: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i UAM w Poznaniu - oraz powołuje Zespół RG do przygotowania projektu opinii o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie w składzie: prof. Andrzej Morawiecki, prof. Jerzy Biaźejewski, prof. Andrzej Dubas;

25 lutego 1999 r. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, po zapoznaniu się z przedstawionym przez MEN projektem ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie oraz otrzymanymi w tej sprawie opiniami senatów Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego zaopiniowała pozytywnie projekt ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie i uchwałę w tej sprawie przekazała ministrowi edukacji narodowej.

1 czerwca 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie.

5 lipca 1999 r. Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych postanowiła przyznać Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rybactwa Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo. Skutkuje to dwoma nowymi wydziałami w strukturze uniwersytetu.

6 lipca 1999 r. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy w sprawie utworzenia uniwersytetu w Olsztynie. Posłowie zaproponowali wprowadzenie poprawki dotyczącej nazwy uniwersytetu na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Innych uwag nie zgłaszano i przyjęto projekt bez poprawek. W posiedzeniu komisji brali udział również przedstawiciele uczelni tworzących uniwersytet -- ich rektorzy i rektorzy-elekci.

9 lipca 1999 r. Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głosowanie: 269 głosów "za", 106 posłów wstrzymało się od głosu, natomiast 18 posłów głosowało "przeciw".

16 lipca 1999 r. Senat RP zdecydowaną większością głosów (78 głosów "za", 2 głosy wstrzymujące) poparł ustawę sejmową o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał w czwartek, 12 sierpnia 1999 r., ustawę o utworzeniu od l września tego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kongregacja Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej w niedzielę, 15 sierpnia 1999 roku, erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 69 pod poz. 762 z dnia 20 sierpnia 1999 r. opublikowana została Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

25 sierpnia 1999 r. minister edukacji narodowej prof. Mirosław Handke powołał prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego na stanowisko rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od l września 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r.

30 sierpnia 1999 r. w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem RP w sprawie utworzenia oraz funkcjonowania Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W obecności nuncjusza apostolskiego ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka, rektora ART prof. Stefana Smoczyńskiego, rektora WSP prof. Andrzeja Staniszewskiego, rektora Seminarium Duchownego ks. dr. Jana Guzowskiego, dyrektora WIT prof. Alojzego Szorca, przedstawicieli episkopatu i archidiecezji, a także parlamentarzystów umowę podpisali: prymas ks. kardynał Józef Glemp, minister edukacji narodowej prof. Mirosław Handke, wiceminister prof. Jerzy Zdrada, metropolita warmiński ks. abp Edmund Piszcz i rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki.

1 września 1999 r. odbyło się pierwsze robocze posiedzenie kierownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego uczestnikami byli rektorzy i prorektorzy b. ART i WSP, a także dziekani i prodziekani wszystkich wydziałów obu uczelni oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Sprawujący od dziś stanowisko rektora UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki wręczył osobom funkcyjnym, tj.: prorektorom, dziekanom i prodziekanom, dyrektorowi administracyjnemu i jego zastępcom oraz kierownikom biur w strukturze administracyjnej - akty nominacyjne na odpowiednie stanowiska pracy.

3 września 1999 r. - inauguracyjne posiedzenie Senatu Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

1 października 1999 r. - pierwsza inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Źródło: Informator Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rzecznika Prasowego
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Kozdroń
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.03.2003
Data publikacji:
21.09.2007 06:54
Data aktualizacji:
21.09.2007 07:06
Liczba wyświetleń:
12874
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument