Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

Strona została usunięta dnia: 14 wrzesień, 2007 - 09:31

Zarządzenie Nr 22

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

§ 1

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą nr 155 Senatu z 26 stycznia 2007 r., Uchwałą nr 206 Senatu z 29 czerwca 2007 r. tworzy się Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzania.

§ 3

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2007 roku.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 22

z dnia 29 czerwca 2007 roku

R e g u l a m i n

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (CIiTT) działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

CIiTT jest jednostką ogólnouczelnianą.

§ 3

Celem CIiTT jest prowadzenie działań zmierzających do lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu (sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania) wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu do gospodarki.

Zakres działania

§ 4

Zakres działalności CIiTT obejmuje w szczególności:

1. W zakresie transferu wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej:

1) poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranicą,

2) współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi uczelni,

3) współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego, a także kształcenia ustawicznego,

4) wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych - współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych,

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,

6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,

7) organizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań CIiTT,

8) opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,

9) działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową skierowaną do pracowników i studentów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (m.in. tworzenia firm typu start-up i spin-off), tworzenia klastrów,

10) inicjowanie i przygotowanie działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego,

11) informowanie i pomoc w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców,

12) pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,

13) organizację misji zagranicznych, dni współpracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotkań brokerskich,

14) przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,

15) utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

16) udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,

17) konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdrażania nowych technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach,

18) współpracę z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej przedmiotu transferu.

2. W zakresie Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych:

1) inicjowanie i przygotowywanie projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych, własnych CIiTT oraz zleconych przez władze Uniwersytetu,

2) pomoc doradcza w przygotowywaniu projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych, opracowywanych przez pozostałe jednostki Uniwersytetu,

3) pomoc doradcza przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych,

4) działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych,

5) prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz umów zawartych na realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych.

Struktura organizacyjna

§ 5

Pracami CIiTT kieruje Dyrektor.

§ 6

1. Dyrektor CIiTT jest powoływany przez Rektora na okres 5 lat spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą po zasięgnięciu opinii Senatu.

2. Przepisy Statutu Uniwersytetu odnoszące się do Dyrektora CIiTT stosuje się odpowiednio.

§ 7

Dyrektora CIiTT może odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorującej podjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorującej, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 8

Do zakresu obowiązków Dyrektora CIiTT należy w szczególności:

1) kierowanie pracami CIiTT,

2) reprezentowanie CIiTT,

3) składanie sprawozdań z działalności CIiTT Radzie Nadzorującej oraz właściwemu prorektorowi ds. współpracy z gospodarką zgodnie z terminami składania sprawozdań rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni,

4) przygotowanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy CIiTT,

5) inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez CIiTT.

Rada

§ 9

Organem nadzorczym i opiniodawczo-doradczym CIiTT jest Rada Nadzorująca zwana dalej Radą.

§ 10

1. Radę powołuje Rektor na wniosek właściwego prorektora ds. współpracy z gospodarką.

2. Kadencja Rady odpowiada kadencji Dyrektora CIiTT.

§ 11

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich Uniwersytetu w liczbie od 5 do 8 osób.

2. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym po 1 przedstawicielu uczelnianych związków zawodowych.

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym po 1 przedstawicielu samorządu studentów oraz samorządu doktorantów.

§ 12

Rada wyłania spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w semestrze.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie kierunków działalności CIiTT,

2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności CIiTT,

3) opiniowanie wniosków personalnych, zwłaszcza dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz nagród,

4) opiniowanie projektów planowanych do realizacji przez CIiTT,

5) przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora CIiTT.

§ 14

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego Rady.

3. W przypadku nieobecności, przewodniczący Rady powierza swoje obowiązki zastępcy.

Zasady działania

§ 15

Środki finansowe na działalność CIiTT pochodzą ze środków Uniwersytetu i środków pozyskanych z zewnątrz, w tym z bezzwrotnych środków pochodzenia zagranicznego oraz z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności.

§ 16

Wszystkie przychody wymienione w § 15 są przeznaczane na działalność statutową CIiTT.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej
Wytworzył:
mgr inż. Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.06.2007
Data publikacji:
14.09.2007 09:31
Data aktualizacji:
14.09.2007 09:31
Liczba wyświetleń:
3271
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument