Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki

Strona została usunięta dnia: 24 maj, 2010 - 09:58

 

podstawa:

Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010

Regulamin

korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki

§ 1

Niniejszy Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady:

  1. przyznawania Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, służbowych telefonów komórkowych,
  2. postępowanie w przypadku przekroczenia przez Pracownika przyznanego miesięcznego abonamentu,
  3. zwrotu przyznanych służbowych telefonów komórkowych,
  4. taryfy abonamentów oraz stawek połączeń i przesyłu danych (załącznik nr 1).

 

§ 2

1.      Pracodawca może powierzyć Pracownikowi służbowy telefon komórkowy z ustalonymi limitem abonamentowym (zwany dalej telefonem) w celu związanym z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.

2.      Telefony komórkowe przyznaje pracownikom Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie pisemnego wniosku uzasadniającego konieczność korzystania z telefonu komórkowego.

3.      Przedkładany Kanclerzowi UWM wniosek Pracownika o przyznanie telefonu powinien mieć akceptację jego przełożonego.

4.      Decyzja dotycząca powierzenia telefonu, czas na jaki telefon został powierzony, marka i model telefonu, pozostawione są do swobodnego uznania Pracodawcy.

5.      Przyznane telefony wydaje, ewidencjonuje oraz przyjmuje Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

1.      Osobą uprawnioną do korzystania z telefonu jest wyłącznie Pracownik.

2.      Pracownik jest zobowiązany właściwie eksploatować i dbać o powierzony mu telefon oraz utrzymywać go w stanie nie gorszym, niż wynika to ze zwykłego zużycia eksploatacyjnego.

3.      Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki telefonu w Dziale Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.      W przypadku kradzieży służbowego telefonu komórkowego, Pracownik obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia:

1)     operatora sieci telefonii komórkowej w celu zablokowania karty SIM,

2)     najbliższego komisariatu Policji,

3)     Działu Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

5.      W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego lub jego uszkodzenia z winy Pracownika, wszelkie koszty związane z zakupem nowego aparatu lub jego naprawą ponosi Pracownik.

§ 4

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pokrywa koszty:

1)     abonamentu telefonu komórkowego w ramach taryfy przyznanej Pracownikowi,

2)     napraw telefonu, jeżeli uszkodzenia nie nastąpiło z winy Pracownika.

 

§ 5

  1. W przypadku przekroczenia wysokości przyznanego miesięcznego abonamentu, Pracownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty będącej różnicą między wysokością wystawionej faktury, a kwotą przyznanego miesięcznego abonamentu.
  2. Należność, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w kasie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub przelewem na konto uczelni, a do wystawionej faktury należy dołączyć odcinek wpłaty.
  3. W szczególnych przypadkach Kanclerz, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego z akceptacją przełożonego, może zdecydować o odstąpieniu od egzekwowania powstałego zobowiązania.

 

§ 6

1.               Pracownik jest zobowiązany zwrócić Pracodawcy telefon:

1)             w dniu ustania stosunku pracy,

2)             na każde żądanie Pracodawcy.

2.               W razie nie wywiązania się przez pracownika z obowiązku wskazanego w ust. 1, Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej UWM dokona blokady połączeń u operatora sieci telefonii komórkowej oraz obciąży Pracownika wszelkimi kosztami za okres, w którym nie był on uprawniony do korzystania z telefonu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki

 

Aktualne zasady korzystania ze świadczeń usług telefonii komórkowej po ogłoszeniu wyniku przetargu nieograniczonego

 

1.      1.      Abonament miesięczny brutto dla Taryfy I w wysokości 3,66 zł      Pakiet: 60 min.

2.      2.      Abonament miesięczny brutto dla Taryfy II w wysokości 7,32 zł     Pakiet: 120 min.

3.      Abonament miesięczny brutto dla Taryfy III w wysokości 28,06 zł Pakiet: 450 min.

4.      Ceny brutto za 1 minutę połączenia do innych operatorów sieci komórkowych w wysokości 0,40 złotych.

5.      Ceny brutto za 1 minutę połączenia do telefonii stacjonarnej w wysokości 0,01 złotych,

6.      Ceny brutto za 1 minutę połączenia dla własnej sieci firmowej w wysokości 0,00 złotych,

7.      Cena brutto za 1 sms, mms do wszystkich sieci w wysokości 0,31 złotych.

 

TABELA 1. Dotyczy stawek połączeń i przesyłu danych po przekroczeniu abonamentu

 

L.p.

Połączenia i przesył danych

Cena netto w zł.

Kwota VAT w zł.

Cena brutto w zł.

1

Cena za 1 minutę połączenia do własnej sieci

0,01

0,00

0,01

2

Cena za 1 minutę połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

0,33

0,07

0,40

3

Cena za 1 minutę połączenia do telefonii stacjonarnej

0,01

0,00

0,01

4

Cena za 1 minutę połączenia dla tzw. własnej sieci firmowej

0,00

0,00

0,00

5

Cena za 1 SMS, MMS

0,25

0,06

0,31

 

Informujemy , że istnieje również możliwość sprawdzenia ilości niewykorzystanych minut w posiadanym abonamencie wysyłając sms o treści P pod numer 25-80.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.05.2010
Data publikacji:
24.05.2010 09:57
Data aktualizacji:
24.05.2010 09:58
Liczba wyświetleń:
23121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument