Nr 631 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia Korporacyjnego o współpracy UWM w Olsztynie z Fundacją im. M. Oczapowskiego oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 631

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia Korporacyjnego o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją im. M. Oczapowskiego oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia Korporacyjnego o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją im. M. Oczapowskiego oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie wspieranie rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego i podnoszenia konkurencyjności regionu poprzez jego promocję gospodarczą oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

3.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 631

z dnia 25 marca 2011 roku

 

POROZUMIENIE KORPORACYJNE

służące rozwojowi gospodarki regionu oraz

Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie

 

Zawarte w dniu …… 2011 r. w Olsztynie pomiędzy:

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, reprezentowanym przez:

Rektora UWM w Olsztynie - prof. dr hab. Józefa Górniewicza

 

a

 

Fundacją im. M. Oczapowskiego z siedzibą w Olsztynie, ul. Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn, reprezentowaną przez:

Prezesa - Bolesława Pilarka

 

a

 

Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Zygmunta Kiersza

 

a

 

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - …………………………………

Wiceprezesa Zarządu - Jerzego Siwkiewicza

 

Zwanymi dalej „Stronami”

 

§ 1

1.      Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i rozwoju gospodarczego regionu w zakresie określonym niniejszym Porozumieniem. Celem nadrzędnym współpracy podejmowanej na podstawie niniejszego Porozumienia jest współdziałanie pomiędzy sektorami nauki i gospodarki, m. in. poprzez aktywne działanie na rzecz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz pozyskanie inwestorów dla regionu.

2.      Strony zgodnie oświadczają i zobowiązują się, że (a) posiadają zdolność do zawarcia niniejszego Porozumienia oraz że osoby podpisujące Porozumienie w ich imieniu są prawidłowo umocowanie do związania Stron postanowieniami Porozumienia, (b) zawarcie i wykonanie niniejszego Porozumienia nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną są Strony, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Strony, oraz (c) nie są im znane żadne okoliczności, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić zrealizowanie postanowień niniejszego Porozumienia.

3.      W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją przy zawarciu niniejszego Porozumienia nie jest zawarcie jakiejkolwiek spółki (cywilnej, prawa handlowego), a żadne z postanowień niniejszego Porozumienia nie powinno być interpretowane w założeniu, że Strony niniejszego Porozumienia łączy jakakolwiek więź o charakterze wspólniczym, czy też stanowi ona upoważnienie do składania oświadczeń woli czy podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz drugiej Strony.

 

§ 2

Celem przedmiotowego Porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, udoskonalenie jego oferty edukacyjnej i rekrutacja studentów na kierunkach preferowanych przez biznes m. in. w celu rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego i podnoszenia konkurencyjności regionu poprzez jego promocję gospodarczą oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 

§ 3

Strony Porozumienia ustalają, że współpraca będzie realizowana w zakresie określonym w:

1)     Umowach Partnerskich na rzecz współpracy przy realizacji Projektów biznesowych zawieranych w trakcie obowiązywania Porozumienia (treści umów w załączniku nr 1 i nr 2 oraz kolejne zawierane w późniejszym okresie w formie aneksów do Porozumienia).

2)     Umowach dotyczących pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, poprzez doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczących gospodarki regionu,

3)     Umowach dotyczących rekrutacji studentów zagranicznych na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

 

§ 4

1.      Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.      Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – bez podawania przyczyny lub rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym w razie jakichkolwiek zachowań jednej Strony szkodzących interesom lub godzącym, w dobre imię drugiej Strony.

 

§ 5

1.      Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze Stron.

2.      Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

UWM w Olsztynie                                                   Fundacja im. M. Oczapowskiego

 

 

W-MODR                                                                              W-MSSE S.A.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 11:12
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:35
Liczba wyświetleń:
3275
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 631.pdf48.08 KB