Nr 633 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych..."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 633

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Umowy o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych w powłokach gumowych wulkanizowanych metodą bezsiarkową w procesie ciągłym z udziałem recyklingu materiałowego”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

  1. Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o powołaniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych w powłokach gumowych wulkanizowanych metodą bezsiarkową w procesie ciągłym z udziałem recyklingu materiałowego”.
  2. Konsorcjum ma charakter celowy i jest powoływane wyłącznie do realizacji projektu, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1, tworzą:
  4. ELBUDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu,
  5. KABELTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie.
  6. Liderem Konsorcjum jest Firma ELBUDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
  7. Szczegółowe warunki współpracy określa Umowa o powołaniu Konsorcjum, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wspólna realizacja projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych w powłokach gumowych wulkanizowanych metodą bezsiarkową w procesie ciągłym z udziałem recyklingu materiałowego” odbywać się będzie bez udziału środków własnych Uniwersytetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 633 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 4 kwietnia 2011 roku

Umowa Konsorcjum

 
Zawarta w Olsztynie w dniu …………………………….. pomiędzy członkami założycielami Konsorcjum (zwanymi w dalszej części „Partnerami"):

1.      Elbudex, sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagodna 1, 12-200 Pisz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065585, NIP 783-00-01-966, Regon 004771800, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariana Kozioła, zwaną dalej „Elbudex" tel: 087 425-0220, fax: 087 425 0544, e-mail: elbudex@post.pl.

2.     

 

 
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, działającym na podstawie Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu UWM w Olsztynie (Dz.U. nr 69 poz. 762), NIP 739033097, REGON 510884205, reprezentowanym przez J.M. Rektora, prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwanym dalej „UWM", tel: 089 523-33-85, fax: 089 523-44-56.

3.      KABELTECHNIK, sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie przy ul. Lipowej 5, 05-860 Płochocin, NIP 118-14-92-756, REGON 016189462 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana mgr inż. Sylwestra Bartosika, zwaną dalej „KABELTECHNIK", tel: 022 722-5666; 722-5199, fax: 022 722-5623, e-mail: bartosik@kabeltechnik.com.pl.

 

§ 1. Konsorcjum

1.      Strony umowy powołują Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe zwane w dalszej części umowy „Konsorcjum" w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod roboczym tytułem: „Zintegrowany układ technologiczny do wytwarzania kabli elektro-energetycznych w powłokach gumowych wulkanizowanych metodą bezsiarkową w procesie ciągłym z udziałem recyklingu materiałowego" zwanym dalej „Projektem".

2.      Terenem działania Konsorcjum co do zasady jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Dla właściwej realizacji celów i zadań Konsorcjum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 2. Czas działania

1.      Konsorcjum zostaje powołane na czas realizacji Projektu, z możliwością przedłużenia okresu jego działalności, przy czym:

1)     pierwszym terminem zakończenia działania Konsorcjum jest termin ogłoszenia wyników konkursu po pierwszym naborze projektów w roku 2011 (nabór trwa do 08.04.2011 r.) w ramach konkursu dla Działania 1.4. „Wsparcie Projektów Celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w przypadku nie zakwalifikowania Projektu do dofinansowania,

2)     drugim terminem zakończenia działalności Konsorcjum jest termin ogłoszenia wyników konkursu po drugim naborze projektów w roku 2011 (nabór trwa do 30.09.2011 r.) w ramach konkursu dla Działania 1.4. „Wsparcie Projektów Celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w przypadku nie zakwalifikowania Projektu do dofinansowania,

3)     trzecim terminem zakończenia działalności Konsorcjum jest termin zakończenia realizacji Projektu określony w umowie o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4. „Wsparcie Projektów Celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

2.      Decyzje o tym, czy przedłużyć czas działalności Konsorcjum ponad okresy wynikające z treści ust. 1 pkt 1-3 i po zakończeniu realizacji Projektu będą podejmowane przez Radę Konsorcjum w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 3. Lider Konsorcjum

Liderem Konsorcjum jest firma Elbudex Sp. z o.o., która to Spółka będzie występowała w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum na zewnątrz; szczegółowy zakres umocowania do działania lidera określony jest w pełnomocnictwie, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4. Cele Operacyjne Konsorcjum

Celami operacyjnymi Konsorcjum są:

1)     Zbudowanie prototypowej linii technologicznej do produkcji kabli elektro-energetycznych w powłoce gumowej z wykorzystaniem procesu recyklingu materiałowego do sporządzania mieszanki gumowej.

2)     Opracowanie i wykonanie innowacyjnej technologii produkcji elektro-energetycznych kabli w powłoce gumowej z recyklingiem materiałowym do sporządzania mieszanki gumowej, w oparciu o zgłoszenie patentowe nr P. 393662 z dn. 17.01.2011 r. pt. „Sposób wytwarzania mieszanki do wyrobów gumowych wulkanizowanych metodą bezsiarkową, którego współwłaścicielami są: UWM-34%, Elbudex Sp. z o.o.- 33% i KABELTECHNIK Sp. z o.o.-33%, natomiast twórcami są: Bartosz Libecki i Bogusław Pierożyński w częściach równych; zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.

3)     Przeprowadzenie wstępnych badań przemysłowych, poprzedzonych badaniami nad optymalizacją procesu dewulkanizacji w skali laboratoryjnej, w celu wykonania wyrobów kablowych zgodnych z normami i uzyskania niezbędnych certyfikatów pozwalających na wprowadzenie wyrobów wyprodukowanych w oparciu o innowacyjną technologię na rynki Unii Europejskiej.

§ 5. Realizacja celów

1.      Cele Konsorcjum realizowane będą poprzez:

1)     współudział w prowadzeniu badań i nowych opracowań konstrukcyjnych dotyczących procesu selekcji materiału, dewulkanizacji gumy poprodukcyjnej, procesu sporządzania mieszanki zawierającej gumę zdewulkanizowaną, oraz wytwarzania kabli w procesie bezsiarkowej wulkanizacji ciągłej,

2)     wykorzystanie środków finansowych uzyskanych w ramach konkursu dla Działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na cele badawczo-rozwojowe.

2.      Wypracowane w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego rozwiązania techniczne dotyczące procesów: selekcji materiału, dewulkanizacji gumy poprodukcyjnej, procesu sporządzania mieszanki zawierającej gumę zdewulkanizowaną, oraz wytwarzania kabli w procesie bezsiarkowej wulkanizacji ciągłej będą stanowiły wspólną własność założycieli Konsorcjum, z uprawnieniami w częściach równych.

3.      Partnerzy przewidują możliwość uczestniczenia osób trzecich w projekcie badawczym.

4.      Wypracowane przez KABELTECHNIK Sp. z o.o. przed rozpoczęciem realizacji projektu badawczo-rozwojowego rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystane przy budowie linii do wykonywania izolacji i powłok gumowych w procesie ciągłej wulkanizacji stanowią i będą stanowiły własność firmy KABELTECHNIK Sp. z o.o. jako jedynego uprawnionego.

5.      Linie technologiczne oraz instalacje wytworzone w trakcie realizacji projektu są wyłączną własnością firmy Elbudex Sp. z o.o.

§ 6. Rozliczenia

1.      Wszelkie rozliczenia finansowe z tytułu projektu dotyczącego „zbudowania innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kabli elektro-energetycznych w powłoce gumowej z wykorzystaniem procesu recyklingu materiałowego do sporządzania mieszanki gumowej, a następnie produkcji wyrobów w procesie bezsiarkowej wulkanizacji ciągłej" będą rozliczane po pozytywnej ocenie projektu i zawarciu umowy na realizację w/w projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.     

 

 
Rozliczenia z tytułu projektu badawczego będą dokonywane dla poszczególnych etapów realizacji tego projektu i będą szczegółowo określone w odrębnych umowach zawieranych pomiędzy członkami Konsorcjum.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7. Członkowie

1.      Członkiem Konsorcjum może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której cel działania mieści się w zakresie celów określonych w § 4 niniejszej Umowy i uzyska uprzednio akceptację Rady Konsorcjum.

2.      Uchwałę o przyjęciu nowych członków Konsorcjum podejmuje Rada Konsorcjum w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów.

3.      Nabycie członkowstwa następuje przez podpisanie umowy o przystąpieniu do Konsorcjum przez wszystkich członków Konsorcjum.

§ 8. Członkostwo w Konsorcjum

1.      Członkostwo w Konsorcjum wygasa w wyniku:

1)     odstąpienia przez członka od umowy Konsorcjum,

2)     wypowiedzenia dokonanego wobec Konsorcjum przez członka Konsorcjum,

3)     wypowiedzenia dokonanego wobec członka Konsorcjum przez Konsorcjum.

2.      Odstąpienie i wypowiedzenie dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym wypowiedzenie wymaga zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.      Wypowiedzenie dokonane przez Konsorcjum będzie podejmowane przez Radę Konsorcjum w głosowaniu jawnym i może nastąpić większością 2/3 głosów.

4.      Strony ustalają okres wypowiedzenia na jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 9. Obowiązki partnerów

1.      W ramach Konsorcjum, członkowie założyciele zobowiązują się do:

1)     Elbudex - wnioskowanie o środki finansowe; zarządzanie projektem badawczym; zapewnienie pełnej infrastruktury do realizacji projektu badawczego; zapewnienie środków finansowych na realizację projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie w ramach Działania 1.4. „Wsparcie Projektów Celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

2)     UWM - ogólne kierownictwo naukowe nad procesem recyklingu materiałowego oraz sporządzania mieszanki gumowej; ustalenie parametrów maszyn i urządzeń do sporządzania mieszanki gumowej w oparciu o wstępne badania optymalizacyjne przeprowadzane w skali laboratoryjnej; uczestnictwo w procesie projektowania urządzeń do wytworzenia mieszanki gumowej; zaplanowanie oraz wykonanie cykli prac badawczych w projektowanej technologii; ustalanie i monitoring parametrów procesu; kompleksowa analiza uzyskanych wyników tych prac,

3)     KABELTECHNIK - projektowanie, wykonawstwo oraz instalacja wszystkich elementów aparatury produkcyjnej; kompleksowy nadzór techniczny nad funkcjonowaniem instalacji.

2.      Obowiązki nowo przyjmowanych członków Konsorcjum będą określane w umowie o przyjęcie takich członków do Konsorcjum.

§ 10. Poufność

1.      Partnerzy zachowają w tajemnicy (obowiązek zachowania poufności) warunki niniejszej umowy oraz wszelkie informacje, jakie uzyskają w związku z jej wykonywaniem — także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Partnerzy zapewnią dochowanie tej tajemnicy przez swoich pracowników i osoby współpracujące. Ujawnienie jakichkolwiek informacji związanych z treścią oraz wykonaniem niniejszej Umowy wymaga zgody pozostałych Partnerów, chyba że są one opublikowane, jawne lub urzędowo znane albo podane do publicznej wiadomości bądź zostały pozyskane bez związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2.      Obowiązek zachowania poufności oznacza zakaz bezpośredniego lub pośredniego ujawniania, przekazywania, udostępniania lub też wykorzystywania we własnym lub cudzym interesie informacji dotyczących innego Partnera.

3.      Za informacje objęte obowiązkiem zachowania poufności uznaje się wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne związane z działalnością, usługami lub przedsiębiorstwem Partnera uzyskane w sposób zamierzony lub przypadkowy w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, czy też w jakiejkolwiek innej formie.

§ 11. Zadania merytoryczne

1.      Najważniejszymi zadaniami merytorycznymi Konsorcjum są:

1)     przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych na projekt, o którym mowa w §1, ust.1.,

2)     opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów gumowych na podstawie założeń projektowych oraz uzyskanych wyników w trakcie realizacji zadań Projektu,

3)     ubieganie się o ochronę własności intelektualnych (innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz produktów) uzyskanych w oparciu o opracowaną technologię.

2.      Strony umowy Konsorcjum zgodnie postanawiają, iż szczegółowe zadania merytoryczne dla Partnerów, wydatki, zyski oraz prawa autorskie i prawa własności przemysłowej będą określane dla konkretnych działań w Porozumieniach przygotowywanych i podpisywanych przez osoby reprezentujące Partnerów Konsorcjum w miarę powstających potrzeb.

Władze Konsorcjum 

§ 12. Organ decyzyjny

Organem decyzyjnym w Konsorcjum jest Rada Konsorcjum.

§ 13. Rada Konsorcjum

1.      Rada Konsorcjum składa się z przedstawicieli członków Konsorcjum.

2.      Każdy Partner deleguje do Rady jednego przedstawiciela.

3.      Rada Konsorcjum wyłania spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów:

1)     Przewodniczącego Rady,

2)     Wiceprzewodniczącego Rady,

3)     Sekretarza Rady.

§ 14. Zakres działania Rady Konsorcjum

Do zakresu działania Rady Konsorcjum należy:

1)     Ustalanie strategicznych kierunków działań Konsorcjum realizujących przyjęte cele.

2)     Opracowanie i zatwierdzanie programów działania i planów finansowych.

3)     Zatwierdzanie wyników realizacji poszczególnych etapów Projektu.

4)     Zatwierdzanie ewentualnych zmian w realizacji Projektu.

§ 15. Oświadczenia woli za Radę Konsorcjum

Oświadczenia woli w imieniu Rady Konsorcjum składają, co najmniej dwaj członkowie Rady Konsorcjum łącznie.

Postanowienia Ogólne

§ 16. Likwidacja Konsorcjum

Uchwałę o likwidacji Konsorcjum podejmuje Rada Konsorcjum kwalifikowaną większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

 

§ 17. Sporządzenie Umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18. Obowiązywanie Umowy

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 19. Deklaracja członków Konsorcjum

Członkowie Konsorcjum oświadczają niniejszym zgodnie, iż nie jest ich intencją przy zawieraniu niniejszej Umowy założenie spółki cywilnej i prowadzenie wspólnej działalności w takiej formie.

§ 20. Właściwe przepisy

1.      W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie Konsorcjum zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2.      Wszelkie ewentualne spory Partnerzy Konsorcjum zobowiązują się załatwiać w pierwszej kolejności polubownie.

 

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2011 roku

 

Prezes Zarządu                   Prezes Zarządu                                                Rektor

  ELBUDEX                              KABELTECHNIK                      Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 

Marian KOZIOŁ           mgr inż. Sylwester BARTOSIK                   prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.04.2011
Data publikacji:
05.04.2011 12:51
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:33
Liczba wyświetleń:
4367
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw633.pdf67.96 KB