Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 634

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na wniosek na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie ścieżki        bezspecjalnościowej z 4-semestralnym okresem nauki.

2.      Na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie ścieżki        bezspecjalnościowej z 4-semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1.      Na kierunku BIOLOGIA:

1)     powołuje się specjalność: „bioinformatyka” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność: „biologia z nauczaniem chemii” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki,

3)     powołuje się specjalność: „biologia medyczna” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki.

2.      Na kierunku BUDOWNICTWO – likwiduje się specjalność: „instalacje budowlane”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 - semestralnym okresem nauki.

3.      Na kierunku EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

1)     powołuje się specjalność: „nauczycielską - nauczanie techniki i informatyki” z realizacją  na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność: „nowoczesne metody projektowania i wytwarzania” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

3)     likwiduje się kształcenie realizowane na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

4)     likwiduje się kształcenie realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki,

5)     likwiduje się kształcenie realizowane w ramach ścieżki bezspecjalnościowej, prowadzone na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki.

4.      Na kierunku FILOLOGIA POLSKA:

1)     powołuje się specjalność: „wiedza o kulturze” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność nauczycielską: „nauczanie języka polskiego jako obcego” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

5.      Na kierunku FILOZOFIA - powołuje się specjalność: „ nauczycielską w zakresie filozofii” na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

6.      Na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA - powołuje się specjalność: „geodezja i technologie informatyczne” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki.

7.      Na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - powołuje się specjalność: „nowoczesne gospodarowanie nieruchomościami” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki. Kształcenie realizowane w języku angielskim.

8.      Na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA:

1)     powołuje się specjalność: „inżynieria systemów bezpieczeństwa” z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

2)     powołuje się specjalność: „bezpieczeństwo pracy” z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

3)     likwiduje się specjalność: „inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki,

4)     likwiduje się kształcenie realizowane w ramach ścieżki bezspecjalnościowej, prowadzone  na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki.

9.      Na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - powołuje się specjalność: „inżynieria gospodarowania wodą” z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki.

10.  Na makrokierunku INŻYNIERIA I SYSTEMY GOSPODAROWANIA ROLNICZEGO - likwiduje się kształcenie, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki.

11.  Na kierunku MATEMATYKA:

1)     likwiduje się specjalność: „nauczycielską w zakresie matematyki i fizyki”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki,

2)     likwiduje się specjalność: „matematyka ogólna”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

12.  Na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - likwiduje się specjalność: „transport drogowy”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich  z 3-semestralnym okresem nauki.

13.  Na kierunku NAUKI O RODZINIE - powołuje się specjalność: „profesjonalna opieka i edukacja dziecka” z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

 

§ 3

1.      Kształcenie na powołanych uchwałą stopniach kształcenia i specjalnościach prowadzone będzie od 1 października 2012 roku na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane są poszczególne kierunki studiów oraz specjalności kształcenia.

2.      Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 4

Studenci realizujący naukę na kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, określonych w ofercie edukacyjnej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały - kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planów studiów i programów nauczania określonych  dla danego kierunku studiów i specjalności kształcenia.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
18.04.2011 13:37
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:31
Liczba wyświetleń:
3694
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw634.pdf49.26 KB