Nr 635 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 635

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

Na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia co następuje:

 

§ 1

Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów w Uniwersytecie.

 

§ 2

Olimpiadami stopnia centralnego są:

a)    olimpiady przedmiotowe,

b)    olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,

c)    konkursy o zasięgu centralnym, odpowiadające tematycznie kierunkom studiów Uniwersytetu.

 

§ 3

Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik 1 do Uchwały.

1.    Liczba laureatów i finalistów przyjmowanych na poszczególne kierunki studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego nie może przekraczać 10 % limitu naboru na te kierunki.

2.    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przekroczy limit określony w ust. 1 – o przyjęciu na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego decyduje suma % punktów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów, uzyskanych przez kandydata na świadectwie dojrzałości (obliczona według zasad określonych przez Senat Uniwersytetu dla konkursu świadectw w danym roku).

3.    Pozostali laureaci lub finaliści zostają poddani ogólnie obowiązującemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

§ 4

Zasady ustalania laureatów i finalistów oraz konkursów określają odrębne przepisy.

 

§ 5

Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

 

§ 6

Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
19.04.2011 07:11
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:30
Liczba wyświetleń:
4379
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 186 KB
Uchwała 635/201140.94 KB