Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 636

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 roku

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

1.    Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz na studia drugiego stopnia – magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2.    Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej. W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.

 

§ 2

Szczegółowy tryb rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia określa zarządzenie Rektora.

 

§ 3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1.    Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu.

2.    Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.    Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4.    Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej      ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.    Na kierunku ratownictwo medyczne, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin sprawnościowy (ocenę sprawności fizycznej) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

6.    Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku %      punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

7.    Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

8.    Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości, zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1A-1C złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się:

a)    wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b)    wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego wg zasady określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9.    Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

 

§ 4

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1.    Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 2 uchwały.

2.    Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.    Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4.    Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.    Na kierunku ratownictwo medyczne, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin sprawnościowy (ocenę sprawności fizycznej) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

6.    W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-9 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

7.    W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

8.    Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

9.    W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

10. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/ świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej.

 

§ 5

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej

1.    Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

2.    Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.    Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.

 

§ 6

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 635 Senatu UWM w Olsztynie z 15 kwietnia 2011 r. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).

 

§ 7

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim).

1.    Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

2.    Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:

1)    zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,

2)    poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),

3)    tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym.

3.    Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

1)    w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a)    na kierunkach/makrokierunkach: akwakultura i bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, leśnictwo, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)    na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),

c)    na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji przedmioty: matematyka i fizyka,

d)    na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie przedmioty: (historia lub wiedza o społeczeństwie) i geografia,

e)    na kierunku: filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

f)    na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

g)    na kierunku: filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

h)    na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego, sp. filologia ukraińska z językiem angielskim, sp. nauczycielska w zakresie języka ukraińskiego i języka angielskiego) – przedmioty: język polski i język angielski,

2)    w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a)    na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)    na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

c)    na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,

d)    na kierunku: ratownictwo medyczne – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka).

4.    Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

5.    Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

6.    Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

§ 8

1.    W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.    Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (egzaminy oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.

2.    Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1A - 1C i 2A - 2B do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2-§8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.    Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.    Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

 

§ 10

1.    Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych oraz sprawnościowych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.

2.    Do przeprowadzenia egzaminów uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.    Wyniki egzaminów oceniane są w skali 2-5.

4.    Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

5.    Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6.    Egzamin sprawnościowy oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy.

7.    Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego i sprawnościowego uznaje się ocenę – dostateczny.

 

§ 11

1.    Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1)    świadectwa dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

2)    zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na kierunki: akwakultura i bezpieczeństwo żywności, architektura krajobrazu, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, budownictwo, dietetyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, fizyka techniczna, gastronomia – sztuka kulinarna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, kierunek lekarski, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika),

3)    fotografii w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

4)    trzech fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

5)    kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2).

2.    Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

3.    W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.    Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

 

§ 12

Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim

1.    Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.

2.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

3.    Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na anglojęzyczne studia na kierunku lekarskim wymagane są następujące dokumenty:

1)    podanie na ustalonym formularzu,

2)    świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),

3)    cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

4)    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej poświadczony przez bank (dotyczy kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie).

4.    Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:

1)    świadectwo zdrowia wypełnione przez jego lekarza, zgodnie ze wzorem UWM,

2)    akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,

3)    poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia paszportu,

4)    potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,

5)    potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

5.    Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej UWM. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww. dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

6.    Zasady rekrutacji na studia:

1)    dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” – określa § 3 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem załącznika 1Bb,

2)    dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” – określa § 4 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem załącznika 2A,

3)    dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały,

4)    kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują egzaminy z dwóch przedmiotów – chemii i biologii lub fizyki. Egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z wyżej wymienionych przedmiotów.

7.    Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w % możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.

8.    Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostałe dokumenty:

1)    zaświadczenie lekarskie,

2)    podpisany egzemplarz umowy,

3)    podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,

4)    dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs organizacyjny.

9.    Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.

 

§ 13

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A. Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, sp. filologia angielska oraz sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) kierunku filologia sp. filologia angielska. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego - testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 1.

2.    Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.    Każdą pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4.    Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.    Przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6.    Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.

B. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionym w § 13 A ust. 1 oraz § 13 B ust. 2 - 4) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem zapisu ust. 5. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia sp. filologia germańska oraz sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) kierunku filologia sp. filologia germańska. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego, sp. filologia ukraińska, sp. nauczycielska w zakresie języka ukraińskiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia polska sp. nauczanie języka polskiego jako obcego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) kierunków: filologia polska lub filologia.

5.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na specjalność nauczycielską danego kierunku jest posiadanie uprawień nauczycielskich.

6.    Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

1)    przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

2)    przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

7.    Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

C. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą

1.    Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze stwierdzającej równoważność z dyplomami uzyskanymi w Polsce. Procedurę stwierdzającą równoważność określają odrębne przepisy.

2.    Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych w ust. 1), nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz:

1)    zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

a)    na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),

b)    na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

c)    na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka,

d)    na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie – przedmioty: (historia lub wiedza o społeczeństwie) i geografia,

e)    na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

f)    na kierunku: filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

g)    na kierunku: filologia (sp. filologia ukraińska, sp. nauczycielska w zakresie języka ukraińskiego) – przedmioty: język polski i język ukraiński,

2)    na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego) – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego – testowego,     określonego w §13 A ust. 1.

3.    Egzaminy oceniane są w skali 2-5.

4.    Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.

5.    Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.

6.    Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.

 

§ 14

1.    Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

1)    podanie (na wydruku z systemu IRK),

2)    dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.

2.    Dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 15

1.    Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

1)    świadectwa dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

2)    odpisu dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),

3)    kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2),

4)    zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na kierunki: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika),

5)    fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

6)    trzech fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL.

2.    Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

3.    W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.    Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

 

§ 16

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.    Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

3)    przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

4)    organizacja egzaminu wstępnego,

5)    przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

6)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,

7)    przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.    Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)    koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

2)    organizacja opracowania zagadnień egzaminacyjnych,

3)    rozpatrywanie i przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

 

§ 17

1.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.    Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.    Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 18

Harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.

 

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
19.04.2011 13:35
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:29
Liczba wyświetleń:
4757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 636/201189.71 KB
Załączniki (1A, 1B, 1Bb, 1C, 2A, 2B, Tabela 1)172.5 KB