Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

                                                                                                              DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  638

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji
ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, teologicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce, pedagogika, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika, technologia żywności i żywienia, rybactwo, inżynieria  rolnicza, geodezja i kartografia, weterynaria, teologia na Wydziałach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Społecznych, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Nauk Technicznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Medycyny Weterynaryjnej oraz Teologii w ramach limitów ustalonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego i zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową,
w zakresie której realizowane będą studia doktoranckie oraz  uzyskanie na dyplomie ukończenia studiów oceny co najmniej dobrej (4,0).

2.      Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

1)     egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

2)     wynik studiów magisterskich,

3)     ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

3.      Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 określa załącznik nr  1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

1.      Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

1)     podanie ( na formularzu),

2)     odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

3)     dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania
do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

4)     orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

5)     fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

6)     cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

7)     kserokopia dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2.

2.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

1)     kandydaci na I rok studiów w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, weterynaria – do 25 czerwca 2012 r.,

2)     kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach – do 7 września 2012 r.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1.     Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

2.     Wynik studiów magisterskich.

3.     Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

4.      Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.      Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.      Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:

1)     w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, weterynaria -
29 czerwca 2012 r.,

2)     w pozostałych dyscyplinach - 12 września 2012 r.

3.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4.      Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.      Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)     przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)     dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

3)     przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

4)     przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

5)     zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu
lub nie przyjęciu na studia,

3.      Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)     koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

2)     rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik nr 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich UWM w Olsztynie w 2012 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Postępowanie kwalifikacyjne

 

 

 

 Agronomia

 

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

 Biologia

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Filozofia

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny filozofia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Geodezja

i kartografia

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Historia

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Inżynieria rolnicza

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny inżynieria rolnicza

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Językoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny językoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Kształtowanie środowiska

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kształtowanie środowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Literaturoznawstwo

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Nauki o polityce

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny nauki o polityce

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Pedagogika

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Rybactwo

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Technologia żywności i żywienia

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia żywności i żywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Teologia

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny teologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Weterynaria

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

Zootechnika

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

 

 

 

Załącznik nr 2

Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2012r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie

Ogłoszenie wyników

1

Biologia

10.09.2012 r.

12.09. 2012 r.

2

Filozofia

3

Geodezja i kartografia

4

Historia

5

Językoznawstwo

6

Literaturoznawstwo

7

Nauki o polityce

8

Pedagogika

9

Rybactwo

10

Technologia żywności i żywienia

11

Teologia

12

Zootechnika

13

Agronomia

27.06.2012 r.

29.06.2012 r.

14

Inżynieria rolnicza

15

Kształtowanie środowiska

16

Weterynaria

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
20.04.2011 06:49
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:28
Liczba wyświetleń:
5206
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 63849.46 KB
Załącznik nr148 KB
załącznik nr 239.5 KB