Nr 639 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 639

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek właściwej rady wydziału oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: humanistycznych w dyscyplinie: nauki o polityce na Wydziale Nauk Społecznych, w ramach limitu ustalonego przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego.

2.    Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich w dyscyplinie: nauki o polityce dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

1)    egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

2)    wynik studiów magisterskich,

3)    ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

 

§ 3

1.    Kandydaci na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

1)    podanie ( na formularzu),

2)    odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

3)    dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

4)    orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w określonej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

5)    fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

6)    cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

7)    kserokopia dowodu osobistego - kserokopia strony 1 i 2.

2.    W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach określonej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie do 14 września 2012 roku.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1.    Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej: nauki o polityce – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

2.    Wynik studiów magisterskich.

3.    Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

4.    Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi 20 września 2012 roku.

3.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4.    Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

5.    Termin egzaminu kwalifikacyjnego oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

3)    przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

4)    przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

5)    zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia.

3.    Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)    koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

2)    rozpatrywanie i przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
20.04.2011 06:57
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:27
Liczba wyświetleń:
3298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 639/201146.83 KB
Załącznik 127 KB