Nr 659 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.3

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 659

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 maja 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.3 – Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  Senat wyraża zgodę na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.3 – Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami celem pozyskania środków na realizację projektu pod nazwą „Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym”.

2.      Projekt, o którym mowa w pkt. 1, będzie realizowany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

3.    Kwota dofinansowania wyniesie 1 146 826,99 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), a udział własny (środki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) 185 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2011
Data publikacji:
24.05.2011 05:15
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:56
Liczba wyświetleń:
4621
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw6592011.pdf38.98 KB