Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  657

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje podpisanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA.

2.      Strony Listu Intencyjnego planują podjęcie współpracy w ramach tworzonego Klastra w zakresie wzajemnego wspierania się w działalności mającej na celu stymulowanie rozwoju innowacyjnych technologii, wzrostu konkurencyjności w obszarze „zielonej energii”, energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.

3.      Tekst Listu Intencyjnego, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 657 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

LIST INTENCYJNY

 

Uzgodniony w dniu ... kwietnia 2011 r. pomiędzy:

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, reprezentowaną przez:

prof. dr hab. Józefa Górniewicza – Rektora

zwanym dalej Uniwersytetem,

a

FUNDACJĄ BAŁTYCKA EKO-ENERGETYKA z siedzibą w Gdańsku, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział KRS pod numerem KRS: 0000349274, reprezentowaną przez:

Grzegorza Wójtowicza – Prezesa Zarządu

Adama Ceniana – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej Fundacją,

 

Zważywszy, że Fundacja planuje:

1.      Powołanie Klastra NATURALNA ENERGIA, którego celem jest ułatwienie wdrażanie innowacyjnych technologii w obszarze energetyki odnawialnej oraz rozproszonej, a także ułatwienie przygotowywania nowych projektów inwestycyjnych.

2.      Ubiegać się o finansowanie Klastra w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4. Promocja Współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenie i rozwój Klastrów.

3.      Wspierać działalność uczestników Klastra poprzez:

1)     Utworzenie i nieodpłatne udostępnienie uczestnikom Klastra platformy internetowej wspierającej działalność uczestników Klastra na różnych poziomach łańcucha produkcji i sprzedaży energii, obejmującej następujące obszary:

a)     prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym,

b)     stworzenie interaktywnej bazy danych dostępnych zasobów różnego rodzaju biomasy,

c)      stworzenie interaktywnej bazy umożliwiającej optymalne wykorzystanie transportu biomasy,

d)     stworzenie bazy danych zasobów odbioru ciepła, które może być wykorzystane w procesie kogeneracji.

2)     Organizowanie konferencji i konsultacji z przedstawicielami jednostek badawczo rozwojowych.

3)     Kojarzenie partnerów, którzy są zainteresowani wspólną realizacją projektów inwestycyjnych w zakresie energetyki odnawialnej oraz rozproszonej.

Strony niniejszego listu intencyjnego deklarują wolę współpracy na wstępnie określonych warunkach w dalszej części listu intencyjnego:

 

§ 1.

Strony listu intencyjnego planują podjęcie współpracy w ramach tworzonego Klastra w zakresie wzajemnego wspierania się w działalności mającej na celu stymulowanie rozwoju innowacyjnych technologii, wzrostu konkurencyjności w obszarze „zielonej energii”, energetyki rozproszonej oraz efektywności energetycznej.

 

§ 2.

Planowana współpraca w szczególności może polegać na:

1.      Wzajemnym przekazywaniu materiałów informacyjnych.

2.      Wzajemnym zapraszaniu na organizowane konferencje, szkolenia i seminaria.

3.      Wsparcie udzielane przez Klaster w zakresie usług konsultingowych projektów inwestycyjnych, w szczególności pozytywnie rekomendowanych przez Uniwersytet.

4.      Pomocy w nawiązywaniu współpracy między członkami Klastra a Uniwersytetu, w szczególności w zakresie wykorzystania komercyjnego wyników badań Uniwersytetu.

5.      Wspólna realizacja wybranych projektów, dla których mogą wystąpić pozytywne efekty synergii działania.

6.      Podejmowaniu innych działań, które strony uznają za pomocne w realizacji współpracy określonej w § 1.

 

§ 3.

Współpraca określona w § 2, będzie realizowana w zakresie określanym każdorazowo indywidualnie przez każdą ze stron listu intencyjnego dla poszczególnych działań. Współpraca będzie podejmowana w zakresie, który wedle uznania stron będzie uwzględniał specyfikę, koncepcję oraz warunki techniczne finansowe i organizacyjne przygotowywanych działań, a także, ich adekwatność, szanse osiągnięcia pozytywnego rezultatu i celowość udziału w poszczególnych działaniach.

 

 

W imieniu:                                                                            W imieniu:

    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                            Fundacji  Bałtycka Eko-Energetyka

     w Olsztynie:                                                             w Gdańsku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.04.2011
Data publikacji:
24.05.2011 07:07
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:01
Liczba wyświetleń:
4445
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa657.pdf56.18 KB