Nr 656 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 656

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat pozytywnie opiniuje zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”.

2.  Celem Umowy, o której mowa w pkt. 1, jest prowadzenie badań naukowych podstawowych i stosowanych oraz działalność innowacyjno-wdrożeniowa z zakresu rozwoju badań związanych z monitorowaniem Ziemi łącznie z atmosferą, a w szczególności działania związane z: rozbudową bazy obserwacyjnej oraz integracją satelitarnych i naziemnych technik obserwacyjnych.

3.   Tekst Umowy, o której mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 656 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Umowa Sieci Naukowej

„Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”

(akronim GGOS‑PL)

Zawarta w dniu ............................. w Warszawie pomiędzy

 

1.      Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zwanym dalej „AGH Kraków”

       reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia

       al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

2.      Centrum Badań Kosmicznych PAN, zwanym dalej „CBK Warszawa”

         reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr. hab. Marka Banaszkiewicza

         ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa

3.      Instytutem Geodezji i Kartografii, zwanym dalej „IGiK Warszawa”

         reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu dr. Marka Baranowskiego

         ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa

4.      Politechniką Warszawską, zwanym dalej „PW Warszawa”

         reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kurnika

         Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

5.      Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zwanym dalej „UP Wrocław”

         reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Romana Kołacza

         ul. C. Norwida 25, 50-375 Wrocław

6.      Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej „UWM Olsztyn”

         reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza

         ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Zwanymi dalej Członkami Założycielami.

 

I.         Postanowienia Ogólne

§ 1.

Członkowie Założyciele tworzą sieć naukową o nazwie Sieć Naukowa - Polska sieć badawcza Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego GGOS‑PL, zwaną dalej „Sieć".

§2

Sieć integruje działania następujących obserwatoriów funkcjonujących w ramach GGOS-PL:

 1. Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku,
 2. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Borowiec,
 3. Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu,
 4. Dolnośląskie Obserwatorium Geodynamiczne w Książu,
 5. Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne w Borowej Górze,
 6. Obserwatorium we Wrocławiu
 7. Obserwatorium w Krakowie.

§3

Sieć nie posiadając osobowości prawnej korzysta z osobowości prawnej swoich członków.

§4

Siedzibą Sieci jest siedziba członka będącego Koordynatorem Sieci.

§5

1.      Odpowiedzialność członków Sieci za wspólnie podjęte zobowiązania jest solidarna.

2.      Jeżeli którykolwiek z członków Sieci spowoduje swoim wyłącznym działaniem wystąpienie osoby trzeciej z roszczeniem w stosunku do Sieci, to jest on zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie poniosą inni członkowie Sieci w związku z zaspokojeniem tego roszczenia.

§6

Uczestnicy Sieci zachowują pełną niezależność w swojej działalności nie związanej z celami Sieci.

§7

1.     Uprawnienia z tytułu praw autorskich oraz własności przemysłowej przysługują Członkom Sieci, którzy byli ich twórcami.

2.     Żaden z Członków nie może wykorzystywać know-how innych Członków dla innego celu aniżeli wykonywanie prac badawczo- rozwojowych i wykorzystywanie ich wyników w ramach Sieci.

3.     Członkowie zobowiązują się do zachowania poufności know-how, które uzyskali od innych Członków lub które osiągnięto w trakcie realizacji prac w ramach Umowy. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu trwania Umowy w okresie 5 lat.

 

II.       Przedmiot działania Sieci, cele Sieci i sposoby ich realizacji.

§8

Przedmiotem działania Sieci są badania naukowe podstawowe i stosowane oraz działalność innowacyjno-wdrożeniowa z zakresu rozwoju badań związanych z monitorowaniem Ziemi łącznie z atmosferą, a w szczególności działania związane z:

 1. rozbudową bazy obserwacyjnej,
 2. integracją satelitarnych i naziemnych technik obserwacyjnych.

§9

Celami Sieci są

1.     Konsolidacja i wzmocnienie potencjału naukowo- badawczego jednostek naukowych dla prowadzenia wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych uzupełniających w stosunku do zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej jednostek tworzących Sieć oraz wspólną realizację projektów zaawansowanych.

2.    Promocja i koordynacja projektów badawczych i wdrożeniowych z wykorzystaniem doświadczenia członków Sieci.

3.    Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i ułatwianie członkom Sieci korzystanie z funduszy przeznaczonych na badania naukowe, rozwój i wdrożenie oraz przystępowania do międzynarodowych programów badawczych.

4.    Wzajemna informacja i wymiana wyników badań w zakresie działania Sieci.

5.    Wymiana usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć członków Sieci.

6.    Tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania Sieci oraz działalność edukacyjna w obszarze zainteresowań Sieci.

 

§10

Sieć realizuje swoje cele poprzez:

1.    Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.

2.    Prace merytoryczne Sieci prowadzone w ramach Zespołów tematycznych i Grup zadaniowych.

3.    Wspólne przedsięwzięcia Sieci, którymi są działania wyszczególnione w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie długoterminowym planie działania Sieci, a w szczególności:

 1. przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry badawczej,
 2. prowadzenie wspólnych prac badawczych,
 3. wymiana informacji i doświadczeń członków Sieci w zakresie realizowanych przez nich prac naukowo-badawczych,
 4. wymiana naukowa i osobowa, szkolenie i staż,
 5. wspieranie transferu i komercjalizacji nowych technologii,
 6. prowadzenie bazy danych o realizowanych pracach i projektach naukowo‑badawczych i wdrożeniowych w zakresie merytorycznym Sieci.

4.    Organizowanie Zespołów tematycznych i Grup zadaniowych powoływanych na wniosek Koordynatora Sieci.

 

III.     Finansowanie Sieci.

§11

1.    Koszty bieżącej obsługi administracyjnej ponosi Koordynator Sieci.

2.    W każdym projekcie, który będzie realizowała Sieć zostanie określony procentowy udział finansowy każdego z członków realizujących dany projekt, dotyczący zarówno podziału finansowania bieżącego realizacji projektu.

3.    Uczestnicy projektu Sieci wykorzystują swój majątek trwały w szczególności w postaci maszyn i sprzętu komputerowego, niezbędny do wykonanie projektu.

 

IV.      Stosunki wewnętrzne, organizacja i reprezentacja Sieci.

§12

Organami Sieci są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada
 3. Koordynator Sieci

§13

1.    Walne Zgromadzenie Sieci składa się z przedstawicieli członków Sieci. Każdy członek desygnuje jednego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem w czasie Walnego Zgromadzenia.

2.    Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się co najmniej raz na rok. Zwoływane są one pisemnie przez Koordynatora Sieci w porozumieniu z Radą, z podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być wysłane co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3.    Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

a.      dokonanie zmian niniejszej umowy,

b.      wyznaczanie strategicznych kierunków działania Sieci,

c.      zatwierdzenie wspólnego programu badań,

d.      zatwierdzenie przygotowanego przez Koordynatora corocznego sprawozdania finansowego oraz planów finansowych na kolejny rok,

e.      przyjęcie rocznego sprawozdania Rady z działalności Sieci i udzielenie absolutorium Radzie,

f.       dokonanie oceny działalności Zespołów Tematycznych i Grup Zadaniowych zgodnie z umową Sieci,

g.      ustalenie planu działania Sieci na kolejny rok,

h.      uchwalenie przyjmowania i wykluczania członków Sieci,

i.        powołanie dodatkowych struktur organizacyjnych,

j.       podjęcie decyzji o rozwiązaniu Sieci.

4.    Uchwały dotyczące powoływania i odwoływania Koordynatora oraz rozwiązania Sieci podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% członków. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykła większością głosów, chyba, że regulamin wewnętrzny stanowi inaczej. W przypadku równej liczny oddanych głosów wniosek dotyczący podjęcia uchwały uważa się za oddalony.

5.     W szczególnych przypadkach pilne uchwały mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem, itp.) i zapadają zwykła większością głosów.

6.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się wówczas, gdy wymaga tego ważny interes Sieci. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwoływane jest przez Koordynatora Sieci w terminie 2 miesięcy, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sieci musi zawierać w porządku obrad uzasadnienie jego zwołania.

§14

1.     Rada składa się z jednej osoby reprezentującej jednostkę pełniącą rolę Koordynatora Sieci oraz trzech osób reprezentujących poszczególne Zespoły Tematyczne, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.     Kadencja Rady trwa 2 lata.

3.    Posiedzenia Rady odbywają się najmniej raz na pól roku i są zwoływane przez Koordynatora Sieci.

4.    Decyzje Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną, faksem itp.) i zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

5.    Rada opiniuje przygotowane przez Koordynatora projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Sieci i jest zobowiązana do składania rocznych sprawozdań z ich realizacji przed Walnym Zgromadzeniem Sieci.

6.    Rada jest odpowiedzialna za realizację wspólnego programu badań Sieci.

7.    Rada przygotowuje wnioski dotyczące rozdysponowania środków uzyskanych na potrzebny działalności Sieci, opiniuje przygotowane przez Biuro Koordynacyjne coroczne sprawozdanie finansowe oraz plany finansowe na kolejny rok.

8.    Na wniosek Członka Sieci Rada powołuje i rozwiązuje Zespoły Tematyczne i Grupy Zadaniowe.

§15

1.    Koordynator Sieci jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Sieci większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% członków.

2.    Kadencja Koordynatora trwa 2 lata. Możliwy jest ponowny wybór na to stanowisko.

3.    Koordynator kieruje bieżącą działalnością Sieci przy pomocy Biura Koordynacyjnego, składającego się z pracowników zatrudnionych przez Koordynatora Sieci.

4.    Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

a.      koordynacja działalności statutowej i organizacyjnej Sieci,

b.      reprezentowanie Sieci na zewnątrz w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi współpracą w zakresie działania Sieci,

c.      podpisywanie w imieniu Sieci, za wcześniejszą zgodą Rady, porozumień dot. wspólnych przedsięwzięć,

d.      prezentowanie przed Walnym Zgromadzeniem corocznych sprawozdań finansowych i planów finansowych na kolejny rok.

5.     Zmiany Koordynatora może dokonać Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 50% członków Sieci większością 2/3 głosów.

§16

1.     Zespół Tematyczny składa się z co najmniej 3 członków Sieci.

2.     Jeden członek Sieci może brać udział w kilku Zespołach Tematycznych

3.     Szczegółowy program działania Zespołów Tematycznych jest ustalany w ramach Zespołów.

4.     Prace merytoryczne Zespołu Tematycznego organizuje i koordynuje Koordynator Zespołu Tematycznego, wybierany spośród członków Zespołu.

§17

1.     Grupa Zadaniowa składa się z dowolnej liczby członków Sieci.

2.     Jeden członek Sieci może brać udział w kilku Grupach zadaniowych.

3.     Szczegółowy program Grup Zadaniowych jest ustalony w ramach Grup.

4.     Prace merytoryczne Grupy Zadaniowej organizuje i koordynuje Kierownik Grupy zadaniowej, wybierany spośród członków Grupy.

§18

1.     Członkami Sieci mogą być jednostki naukowe prowadzące badania Ziemi technikami naziemnymi oraz prowadzące działalność związaną z zastosowaniem technologii kosmicznych i satelitarnych w geodezji i geofizyce.

2.     Nowi członkowie są przyjmowanie do Sieci przez Walne Zgromadzenie na wniosek przedstawiony przez członka Sieci.

3.     Ustanie członkostwa następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek członka Sieci lub w przypadku braku aktywności na wniosek Rady.

 

V.        Rozwiązywanie sporów.

§19

Sprawy sporne pomiędzy członkami będą rozpatrywane przez Sąd Polubowny działający przy Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 

VI.      Przepisy przejściowe i końcowe.

§20

1.     Członkami Założycielami są niżej wymienione jednostki prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Sieci:

a.      Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, Kraków,

b.      Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bartycka 18A, Warszawa,

c.      Instytut Geodezji i Kartografii, Ul. Modzelewskiego 27, Warszawa,

d.      Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa,

e.      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C. Norwida 25, Wrocław,

f.       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn.

2.    Członkowie Założyciele ustalają, że pierwsze Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia …………………. w ………………………………………………………………………

§21

1.    Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.    Każdy z Członków może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3.    Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.

4.    W przypadku wypowiedzenia umowy Członek jest zobowiązany do złożenia sprawozdania na dzień ustania członkowstwa w sieci i rozliczenia kwoty dotacji nie wykorzystanej do tej daty.

5.    Podejmując decyzję o rozwiązaniu niniejszej umowy za porozumieniem stron, strony zobowiązane są do dokonania oceny stanu zaawansowania prac w toku i ustalenia takiej daty rozwiązani niniejszej umowy, aby umożliwić Koordynatorowi dokonanie rozliczeń otrzymanych dotacji na cele objęte umową.

6.    Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody wszystkich stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.    W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowaniu nauki i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

8.    Umowę sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Nazwa i pieczęć jednostki                                                           Podpis

 

1.      Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie                ……………………………………………

 

2.      Centrum Badań Kosmicznych PAN                         ……………………………………………

 

3.      Instytut Geodezji i Kartografii                               ……………………………………………

 

4.      Politechnika Warszawska                                     ……………………………………………

 

5.      Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu                 ……………………………………………

 

6.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie          ……………………………………………

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2011
Data publikacji:
24.05.2011 07:48
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:04
Liczba wyświetleń:
3903
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa656.pdf66.46 KB