Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 655

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG mającego na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie i rozwój klastrów”.
  2. Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, jest udział w realizacji wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie i rozwój klastrów” zwanych dalej Projektem a mających na celu dalszy rozwój Klastra Mebel Elbląg, jako klastra ponadregionalnego.
  3. Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 655 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

Porozumienie o współpracy

zwane dalej Porozumieniem, zawarte dn. 28 kwietnia 2011 roku,

pomiędzy:

 

1.      LUPUS W. i K. Macijewicz Spółka Jawna, ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg,

2.      Spółka Meblowa KAM Spółka Jawna, ul. Szkolna 5, 82-316 Milejewo,

3.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HALEX Henryk Tatkowski Zakład Pracy Chronionej, ul. Mazurska 15, 82-300 Elbląg,

4.      Zakład Meblowy LAYMAN Ryszard Seroka, ul. Słonecznikowa 10, 82-300 Elbląg,

5.      Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PATREX, ul. Mazurska 46, 82-300 Elbląg,

6.      Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN, Nowe Pole 2, 82-310 Elbląg,

7.      KRIS MAR K. Gójska, M. Fiłonowicz Spółka Jawna, ul. Agatowa 13, 82-310 Elbląg 2,

8.      BIG ZPCHr Marian Groblewski Spółka Komandytowa, ul. Czerniakowska 7, 82-300 Elbląg,

9.      Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe QRAŚ, ul. Królewiecka 337, 82-300 Elbląg,

10.  Stolarstwo Meblowe JAR-STOL Import-Export, Różany 31, 82-335 Gronowo Elbląskie,

11.  Stolarstwo Meblowe ALEX Zenon Aleksandrowicz, ul. Bursztynowa 8, 82-310 Elbląg 2,

12.  PUJAN Jan Puchalski, ul. Łęczycka 29, 82-300 Elbląg,

13.  Germar - Płyty i akcesoria meblowe, ul. Elewatorska 9, 19-203 Grajewo

14.  Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg,

15.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,

16.  Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn,

17.  Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. 

18.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

 

zwanymi dalej Partnerami.

 

Pragnąc przyczynić się do podniesienia konkurencyjności sektora branży drzewno-meblowej głównie w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, technologii polepszających oferowane produkty, a także do postrzegania regionu Polski Północno Wschodniej jako branży drzewno-meblowej w Polsce, uznając potrzebę integracji i współpracy tej branży, Partnerzy przystępują do Porozumienia o następującej treści:

 

Cel i przedmiot współpracy

§1

Porozumienie stanowi wyraz woli Partnerów do podjęcia współpracy, której nadrzędnym celem jest udział w realizacji wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie i rozwój klastrów” zwanych dalej Projektem a mających na celu dalszy rozwój Klastra Mebel Elbląg, jako klastra ponadregionalnego z uwzględnieniem idei zawartej w preambule niniejszego Porozumienia.

§ 2

Założenia Projektu stanowi Załącznik 1 do niniejszego Porozumienia.

Zarządzanie Projektem

§ 3

Na potrzeby prawidłowej realizacji zapisów Porozumienia oraz umowy o dofinansowanie projektu tworzy się Zespół Zarządzający Projektem w czteroosobowym składzie (1 osoba wskazana przez Koordynatora i 3 osoby wskazane przez przedstawicieli przedsiębiorstw będących sygnatariuszami niniejszego Porozumienia). Wspólne oświadczenie woli wskazujące osoby, które wejdą w skład Zespołu Zarządzającego Projektem ze strony przedsiębiorstw z jednoczesnym wskazaniem Lidera stanowi Załącznik 2 do niniejszego Porozumienia. Zespół Zarządzający Projektem podejmuje decyzje dążąc do konsensusu. W przypadku jego braku decyduje głosowanie z zachowaniem zasady zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos w sprawach związanych z prawidłową realizacją zapisów umowy o dofinansowanie i rozliczeniem projektu będzie posiadał kierownik projektu wywodzący się z instytucji koordynatora projektu. W sprawach merytorycznych związanych z projektem głos decydujący będzie należał do Lidera.

Koordynator Klastra

§ 4

1.      W celu zapewnienia właściwej realizacji przygotowywanego Projektu Partnerzy zgodnie ustalają, że Koordynatorem Klastra na potrzeby projektu objętego wnioskiem o udzielenie wsparcia na tworzenie i rozwój klastra jest Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg

 

Zadania i Obowiązki Koordynatora Klastra

§ 5

1.      Zadaniem Koordynatora Klastra będzie realizacja Projektu zgodnie z Umową z PARP, z najwyższą możliwą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi konkursu w odpowiedzi na który składany będzie Projekt.

2.      Koordynator odpowiedzialny jest za zapewnienie wszystkim Partnerom Porozumienia równego, bezpłatnego dostępu do usług, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nabytych lub wytworzonych przez podmioty otrzymujące wsparcie, a w przypadku przedsiębiorstw do zapewnienia tym przedsiębiorstwom bezpłatnego dostępu w granicach limitów pomocy de minimis.

3.      Koordynator zobowiązuje się do wykorzystywania, w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.

4.      Koordynator zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

5.      Zakres odpowiedzialności i obowiązków Koordynatora związanych z realizacją projektu będzie wynikał z umowy o dofinansowanie projektu.

6.      Koordynator zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów realizacji projektu. Zasady wnoszenia wkładów zostaną określone w odrębnej umowie podpisanej nie wcześniej niż w dniu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania a przed podpisaniem przez Koordynatora umowy z PARP na realizację projektu.

7.      Koordynator zobowiązuje się do zwrotu do PARP, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia na tworzenie i rozwój Klastra, a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom uczestniczącym w realizacji projektu oraz innym podmiotom oraz kwoty wsparcia przekazanej pozostałym podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu.

 

Reprezentacja przedsiębiorstw w Porozumieniu

§ 6

1.      W celu zapewnienia właściwej realizacji Porozumienia przedsiębiorcy będący Partnerami Porozumienia wskazują Lidera, który będzie reprezentował ich interesy przed Koordynatorem

2.      Przedsiębiorcy będący Partnerami Porozumienia wskazują spośród siebie drugą osobę, która będzie pełniła funkcję członka Zespołu Zarządzającego Projektem.

3.      Wspólne oświadczenie woli wskazujące osoby, które wejdą w skład Zespołu Zarządzającego Projektem ze strony przedsiębiorstw z jednoczesnym wskazaniem Lidera stanowi Załącznik 2 do niniejszego Porozumienia.

 

Zadania i Obowiązki Partnerów

§ 7

1.      Główne zadania Partnerów to przede wszystkim:

a.      Aktywne uczestnictwo w procesie przygotowania i realizacji Projektu,

b.      Inicjowanie i przystępowanie do poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie,

c.      Uczestnictwo w spotkaniach Partnerów Porozumienia,

d.      Realizacja zadań powierzonych przez Koordynatora.

2.      Każdy z Partnerów zobowiązuje się do wykonywania zadań z należytą starannością.

3.      Partnerzy, którym Koordynator powierzy realizację zadań związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby umożliwić Koordynatorowi należyte wywiązanie się z obowiązków nałożonych na niego w ramach umowy dofinansowania Projektu.

 

Czas trwania umowy

§ 8

Partnerzy ustalają okres współpracy na czas planowanej realizacji projektu (określony w Załączniku 1 do niniejszego Porozumienia) oraz okres kolejnych 36 miesięcy, wymagany dla zapewnienia trwałości projektu z możliwością jej dalszego przedłużenia w przypadku takiej potrzeby wynikającej z efektów projektu lub z woli poszczególnych zainteresowanych Partnerów.

 

Poufność

§ 9

1.      Wszelkie informacje ujawnione przez Partnerów mogą być wykorzystane tylko w zakresie i w celu w jakim zostały ujawnione przez Partnera chyba, że Partner ten oświadczy inaczej.

2.      Każdy z Partnerów ma prawo opatrzyć każdą informację przez siebie ujawnianą klauzulą „poufne”. W takim przypadku Partnerzy zobowiązują się przestrzegać tej poufności zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Postanowienia ogólne i końcowe

§ 10

1.      Strony ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

2.      Wszelkie zmiany do Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

4.      Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Podpisy:

 

1.      Za LUPUS W. i K. Macijewicz Spółka Jawna:

Wojciech Macijewicz (współwłaściciel) - ……………………………….…

2.      Za Spółka Meblowa KAM Spółka Jawna:

Andrzej Wołosz (współwłaściciel) - ………………………….

3.      Za Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HALEX Henryk Tatkowski Zakład Pracy Chronionej:

Henryk Tatkowski (właściciel)- …………………………

4.      Zakład Meblowy LAYMAN Ryszard Seroka:

Ryszard Seroka (właściciel) - ……………………..

5.      Za Ireneusz Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PATREX:

Ireneusz Sowa (właściciel) - ……………………………….

6.      Za Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN:

Zenon Adamek (właściciel) - ……………………………………..

7.      Za KRIS MAR K. Gójska, M. Fiłonowicz Spółka Jawna:

Stefan Fiłonowicz (prokurent) - ……………………………………………………

8.      Za BIG ZPCHr Marian Groblewski Spółka Komandytowa:

Marian Groblewski (właściciel) - ………………………………………….

9.      Za Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe QRAŚ:

Jarosław Kuraś (właściciel) - …………………………………

10.  Stolarstwo Meblowe JAR-STOL Import-Export.:

Jarosław Mroczyński (właściciel) - ………………………………………….

11.  Za Stolarstwo Meblowe ALEX Zenon Aleksandrowicz:

Zenon Aleksandrowicz (właściciel) - …………………………………….

12.  Za PUJAN Jan Puchalski

Jan Puchalski (właściciel) -………………………………

13.  Za Germar - Płyty i akcesoria meblowe

Eryk Wójcicki (współwłaścicie)-………………………………

14.  Za Stowarzyszenie Klaster Mebel Elbląg:

Wojciech Macijewicz (Prezes Stowarzyszenia) - ………………………………..

Ryszard Seroka (Członek Zarządu) -………………………………………..

15.  Za Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu:

Prof. Halina Piekarek-Jankowska (Rektor PWSZ w Elblągu)-………………………..

16.  Za Warmińsko – Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie:

Bożena Cebulska (Prezes Zarządu) - ……………………………………….

Ryszard Kurowski (Wiceprezes Zarządu) - ………………………………………

17.  Za Urząd Miejski w Elblągu:

Grzegorz Nowaczyk (Prezydent Miasta Elbląga) - ………………………………….

18.  Za Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Józef Górniewicz, Rektor - …………………………………………….

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2011
Data publikacji:
24.05.2011 08:07
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:05
Liczba wyświetleń:
5168
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa655.pdf61.32 KB