Nr 660 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 660

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Muzeum Warmii  i Mazur w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 będzie m.in. wspólne prowadzenie badań naukowych, organizacja konferencji i wykładów, stwarzanie studentom możliwości korzystania ze zgromadzonych w Muzeum archiwaliów oraz eksponatów, organizacja wspólnych przedsięwzięć promujących naukę, kulturę i sztukę.

3.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 660

z dnia 27 maja 2011 roku

 

POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie w dniu 27 maja 2011 roku

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa Górniewicza – Rektora Uniwersytetu

a

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zwanym dalej Muzeum, reprezentowanym przez Janusza Cygańskiego – Dyrektora Muzeum

 

Kierując się wolą współdziałania na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki, kultury i życia artystycznego, Uniwersytet i Muzeum zawierają Porozumienie o współpracy następującej treści:

§ 1

Jednostkami realizującymi Porozumienie ze strony Uniwersytetu są przede wszystkim Wydział Sztuki oraz Wydział Humanistyczny.

§ 2

Współpraca obejmować będzie między innymi:

1)     wspólne prowadzenie badań, organizację konferencji naukowych i wykładów;

2)     stwarzanie możliwości korzystania ze zgromadzonych w Muzeum Warmii i Mazur archiwaliów oraz eksponatów przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich;

3)     organizację wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także innych działań plastycznych, w tym prezentacji w  Galerii Jednego Obrazu;

4)     organizowanie koncertów promujących uzdolnionych studentów;

5)     organizowanie wspólnych przedsięwzięć promujących naukę, kulturę i sztukę
(m.in. Olsztyńskie Dni Nauki, Wieczory Zamkowe, Warsztaty).

 

§ 3

Uniwersytet i Muzeum zobowiązują się do stwarzania, w ramach posiadanych możliwości, warunków dla realizacji umowy oraz do informowania opinii publicznej o wspólnych przedsięwzięciach.

§ 4

Uniwersytet i Muzeum zobowiązują się do wzajemnego wspierania realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach Porozumienia.

§ 5

1.      Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2.      Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                  Dyrektor                                                                                          Rektor

Muzeum Warmii i Mazur                                             Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie                                                                                     w Olsztynie

 

Janusz CYGAŃSKI                                                  prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
03.06.2011 07:24
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:55
Liczba wyświetleń:
3192
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw660PorozumienieowspolprMUZEUM.doc42.5 KB