Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 683

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr 411 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata za powtarzanie przedmiotów realizowanych w ramach usług edukacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 3) - 6) wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora”.

2. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Terminy opłat za usługi edukacyjne dotyczące osób:

      1) przyjętych na I rok studiów:

a)       rozpoczynających naukę od semestru zimowego - w terminach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim,

b)       rozpoczynających naukę od semestru letniego - do dnia rozpoczęcia   semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku        akademickiego,

2)   pozostałych osób - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru, z uwzględnieniem zapisu § 5 niniejszej uchwały”.

3. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. 1 mogą być uiszczone w całości, płatne w terminach:

1)       w semestrze zimowym - do 24 września,

2)       w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego”.

4. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby przyjęte na I rok studiów niestacjonarnych wnoszą pierwszą ratę lub całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie:

1) dla osób rozpoczynających studia w semestrze zimowym - w terminach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim,

2) dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego”.

5. W § 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim, prowadzonych w języku obcym wnoszą całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie określonym zarządzeniem Rektora w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia oraz harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim”.

6. W § 5 dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Osoby, realizujące naukę na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim, prowadzonych w języku obcym w semestrach II-XII wnoszą całość opłaty za kolejne semestry w terminach:

1)        w semestrze zimowym - do 24 września,

2)        w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego”.

7. W § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), a także przyjęci na studia w roku akademickim 2011/2012:

1)        studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów         nie wnoszą opłat, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia      18 marca 2011roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,        ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw, do końca okresu  

2)        realizujący opłaty za kształcenie, wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie  studiów, z uwzględnieniem § 7 ust. 1 i 2 oraz § 9”.

 

§ 2

Tracą moc postanowienia Uchwały Nr 411 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w regulacjach objętych zmianami niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2011 roku, z wyjątkiem przepisów określonych w § 1 pkt 7 niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
06.06.2011 10:36
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:18
Liczba wyświetleń:
3806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa683odplatno2009-2010zmiany.doc43 KB