Nr 693 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją TALLO

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  693

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją TALLO

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się co następuje:

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją TALLO.

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 będzie m.in. wspieranie zdobywania doświadczenia przez studentów i absolwentów uczelni, poszerzanie oferty kształcenia podyplomowego oraz promocja Fundacji w środowisku akademickim.

3.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 693

z dnia 27 maja 2011 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie

w dniu 15 kwietnia 2011 roku

pomiędzy

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie 10-970, ul. Oczapowskiego 2, zwanym dalej Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa Górniewicza – Rektora Uniwersytetu

a

Fundacją TALLO z siedzibą w Brąswałdzie 18, 11-001 Dywity, reprezentowaną przez Jorge Gimeno Pawlowskiego – Prezesa Zarządu.

§ 1

1.      Przedmiotem Porozumienia jest współpraca Stron na rzecz profesjonalizacji organizacji pozarządowych w Polsce, edukacji przedstawicieli Trzeciego Sektora oraz upowszechniania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami naukowymi przez tworzenie warunków do kreowania i zdobywania wiedzy.

2.      Główne obszary współpracy:

1)     organizowanie wydarzeń promujących profesjonalizm w organizacjach pozarządowych oparty na wiedzy i doświadczeniu, m.in. przez współpracę przy promocji Ruchu Społecznego Konkordia

2)     współpracę przy tworzeniu standardów relacji na linii organizacje pozarządowe i instytucje naukowe,

3)     podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji pracowników organizacji pozarządowych, m.in. poprzez prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi,

3.      Współpraca Stron polegać będzie w szczególności na realizacji następujących celów:

1)     w stosunku do Uczelni:

a)     poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego, poprzez prowadzenie nowatorskich studiów podyplomowych,

b)     budowanie nowej przestrzeni warunków do odbywania praktyk i aktywności wolontariackiej przez studentów i absolwentów UWM,

c)     prowadzenie badań w obszarze Trzeciego Sektora;

2)     w stosunku do Fundacji:

a)     podnoszenie jakości świadczonych usług i podejmowanych przedsięwzięć przy zaangażowaniu wysoko kwalifikowanych kadr Uczelni,

b)     promocja działań Fundacji w środowisku naukowym,

c)     możliwość korzystania z wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych Uczelni.

4.      Szczegółowe zakresy współpracy będą regulowane odrębnymi umowami.

5.      Jednostką realizującą Porozumienie ze strony Uniwersytetu jest Katedra Unesco Wydziału Nauk Społecznych, której pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz odpowiednio przygotowani studenci będą realizować zadania wynikające z ust. 1.

§ 2

Strony zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji Porozumienia oraz do promocji wspólnych działań.

§ 3

Nadzór nad realizacją Porozumienia pełnić będą osoby wyznaczone przez każdą ze Stron.

§ 4

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

              Fundacja TALLO                                              Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

               Prezes Zarządu                                                                             Rektor

      Jorge GIMENO PAWLOWSKI                                         prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
07.06.2011 05:57
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:09
Liczba wyświetleń:
2898
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa693UmowawspolpracyTallo.doc40 KB