Nr 694 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  694

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt.

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 będzie realizacja projektu pt. „Zbudowanie partnerstwa lokalnego mającego na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej, wypracowanie dobrych praktyk oraz wzorcowego modelu konsultacji społecznych w Olsztynie poprzez powołanie Instytutu Konsultacji Społecznych”, który będzie realizowany w mieście Olsztyn.

3.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 694

z dnia 27 maja 2011 roku

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Olsztynie

w dniu … maja 2011 roku

 

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie 10-970, ul. Oczapowskiego 2, zwanym dalej Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa Górniewicza – Rektora Uniwersytetu

 

a

 

Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt z siedzibą w Olsztynie 10-699, ul. Mazowiecka 2/15, zwanym dalej Stowarzyszeniem reprezentowanym przez Dariusza Bielasa - Prezesa

 

zwanych dalej Stronami

Artykuł 1

Przedmiotem partnerstwa pomiędzy Stronami jest realizacja projektu pt. „Zbudowanie partnerstwa lokalnego mającego na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej, wypracowanie dobrych praktyk oraz wzorcowego modelu konsultacji społecznych w Olsztynie poprzez powołanie Instytutu Konsultacji Społecznych”, który będzie realizowany w mieście Olsztyn.

 

Artykuł 2

Stowarzyszenie Allfinanz Projekt deklaruje, że podczas procesu aplikowania o uzyskanie grantu na wykonanie zadania zaangażuje ze swojej strony wszystkie dostępne zasoby w celu skutecznego sfinalizowania umowy o dofinansowanie z Operatorem Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach pierwszego priorytetu: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Artykuł 3

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jako partner w realizacji projektu wspomnianego w art. 1 wnosi do projektu potencjał naukowo badawczy oraz wkład osobowy w postaci udziału studentów Uniwersytetu (w szczególności Wydziału Nauk Społecznych) w realizowanych w ramach projektu konsultacjach i badaniach społecznych umożliwiając tym samym zdobycie przez wspomnianych niezbędnego doświadczenia i umiejętności. W trakcie realizacji ze względu na specyfikę nie zakłada się przepływu środków finansowych miedzy partnerami.

 

Artykuł 4

Podział obowiązków pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:

Wnioskodawca / Stowarzyszenie Allfinanz Projekt:

1.      Zarządzanie merytoryczne projektem.

2.      Promocja projektu.

3.      Aktywne uczestnictwo we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu

4.      Dokonywanie zakupów rzeczowych w ramach projektu

5.      Zapewnienie i utrzymanie biura projektowego.

6.      Zarządzanie finansowe projektem, w tym wnioskami o płatność.

1.      Partner / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

1.      Aktywne uczestnictwo przedstawicieli partnera w kluczowych działaniach związanych z realizacją projektu.

2.      Zapewnienie wkładu własnego:

a)     podjęcie działań w celu zapewnienia nieodpłatnego świadczenia pracy (umowa wolontariatu bądź inna spełniająca powyższe założenie) przez studentów wraz z ich opiekunami w ramach przeprowadzenia konsultacji społecznych w mieście Olsztyn (3 000 ankiet, wartość wkładu oszacowano na poziomie 30 000 zł brutto).

b)     potencjału intelektualnego w obszarze zadań projektowych

3.      Kontynuacja współpracy po zakończeniu realizacji projektu.

 

Artykuł 5

Szczegółowe zasady współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Allfinanz Projekt w razie potrzeby zostaną określone zapisami odrębnych dokumentów, docelowo umową partnerską pomiędzy Stronami.

 

Artykuł 6

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy partnerskiej w razie otrzymania dofinansowania  z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i dostarczenie jej do Operatora przed podpisaniem umowy finansowej.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie, nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych lub rzeczowych dla którejkolwiek ze Stron. Wszelkie zasoby wykorzystywane przez strony podczas współpracy wnoszone są na zasadzie dobrowolności.

 

Artykuł 8

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem okresu jednego miesiąca.

 

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

 

 

...................................................              ......................................................

(podpis i pieczęć Partnera)           (podpis i pieczęć Wnioskodawcy)

 

....................................................              .....................................................

(miejscowość, data)                                       (miejscowość, data)

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
07.06.2011 06:11
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:08
Liczba wyświetleń:
3124
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa694UmowawspolprAllfinanz.doc45 KB