Nr 717 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 717

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

§ 1

Na podstawie art. 155 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 89 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala Regulamin zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 717

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

REGULAMIN

zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin reguluje zasady przyznawania nagród Rektora na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

Rozdział II

Kryteria przyznawania nagród Rektora

§ 2

1.  Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody.

2.  Rektor przyznaje pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej uzyskane w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody.

3.  Nagrody, o których mowa w pkt. 1-2 mają charakter uznaniowy.

 

§ 3

1.    Nagrody przyznawane są:

1)    z inicjatywy Rektora,

2)    przez Rektora na wniosek prorektorów, dziekanów i Kanclerza.

2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa się w terminie określonym przez Rektora.


 

§ 4

Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są w szczególności za:

1) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i artystyczne udokumentowane:

a) publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań,

b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, lub pracami artystycznymi;

2) wyróżnione rozprawy habilitacyjne i doktorskie;

3) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta;

4) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się książek będących podstawą do uzyskania tytułu profesora, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania;

5) osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych;

 6) całokształt dorobku.

 

§ 5

Podstawę przyznania nagrody dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi stanowi:

1) wysoka ocena wykonywanej pracy,

2) doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,

3) zaangażowanie w prace wykraczające poza zakres obowiązków służbowych.

 

§ 6

Rektor przyznaje nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia, o których mowa w § 4 i 5, z tym, że nagrody za osiągnięcia organizacyjne albo za całokształt dorobku mają charakter nagród indywidualnych.

 

Rozdział III

Podział funduszu i wysokość nagród Rektora

§ 7

Po zarezerwowaniu środków finansowych na nagrody ministra i nagrody z inicjatywy Rektora dokonuje się dalszego podziału funduszu proporcjonalnie do wynagrodzeń zasadniczych realizowanych w poszczególnych jednostkach podstawowych oraz pozawydziałowych, w zależności od podległości merytorycznej.

 

§ 8

1.  Wysokość nagrody ustala się przy zastosowaniu mnożnika minimalnej stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku profesora zwyczajnego, obowiązującego na dzień 30 czerwca roku, w którym zostaje przyznana nagroda. Wysokość nagrody zaokrągla się do pełnych setek złotych.

2.  Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora dla nauczycieli akademickich wynosi:

1)    I stopnia – do czterokrotności stawki,

2)    II stopnia – do dwuipółkrotności stawki,

3)    III stopnia - do jednokrotności stawki.

3.  Wysokość nagrody zespołowej przyznawanej przez rektora dla nauczycieli akademickich wynosi:

1)    I stopnia - do dziesięciokrotności stawki,

2)    II stopnia - do ośmiokrotności stawki.

4.  Wysokość nagrody indywidualnej przyznawanej przez rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wynosi:

1)    I stopnia – do dwuipółkrotności stawki,

2)    II stopnia - do półtorakrotności stawki,

3)    III stopnia – do jednokrotności stawki.

5.  Wysokość nagrody zespołowej przyznawanej przez rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wynosi do czterokrotności stawki.

6.  W ramach przyznanej nagrody zespołowej podział pomiędzy członków zespołu uzależniony jest od wkładu pracy poszczególnych osób, z tym, że nagroda przypadająca na jednego członka zespołu nie może przekraczać wysokości nagrody indywidualnej.

 

§ 9

Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną nagrodę za osiągnięcia naukowe albo dydaktyczne oraz w danym roku akademickim jedną nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
27.06.2011 05:36
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:16
Liczba wyświetleń:
5883
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 71736 KB
Załącznik40 KB