Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 753

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

W danym roku akademickim, obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi:

1)     Pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku:

a)     profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,

b)     profesor nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,

c)      profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

d)     adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie,

e)     asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie.

2)     Pracownicy dydaktyczni na stanowisku:

a)     starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie,

b)     lektora, instruktora, nauczyciela przedmiotu (z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym) - 540 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 2

1.      Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy oraz członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rady Nauki, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, ustala się wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:

1)     rektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

2)     prorektorowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

3)     dziekanowi - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

4)     prodziekanowi - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

5)     członkowie:

a)     Państwowej Komisji Akredytacyjnej - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

b)     Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

c)      Rady Nauki - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

d)     Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych - 120 godzin obliczeniowych rocznie.

2.      Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu określoną funkcję w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki, w projekcie badawczym: celowym, rozwojowym, zamawianym, specjalnym oraz pełniącemu określoną funkcję w projekcie badawczym, w którym parametryczne wielkości kosztów pośrednich wynoszą nie mniej niż 25 %, tj. realizowanym w ramach Programów Międzynarodowych współfinansowanych
i niewspółfinansowanych a także programów badawczych Unii Europejskiej, ustala się wymiar pensum w wysokości:

1)     pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu funkcję:

a)     kierownika projektu badawczego w ramach Programów Międzynarodowych współfinansowanych i niewspółfinansowanych, a także programów badawczych Unii Europejskiej,

b)     koordynatora projektu badawczego zamawianego, zatrudnionemu na stanowisku:

   • profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
   • profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
   • adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,
   • adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 150 godzin obliczeniowych rocznie,
   • asystenta (ze stopniem naukowym doktora) - 150 godzin obliczeniowych rocznie.

2)     pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu funkcję:

a)     kierownika projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki,

b)     kierownika projektu badawczego: celowego, rozwojowego, specjalnego,

c)      kierownika zadania w projekcie badawczym zamawianym,

d)     kierownika projektu/głównego wykonawcy projektu badawczego (dawnego tzw. SPUB-u), realizowanego w ramach Programów Międzynarodowych współfinansowanych i niewspółfinansowanych, zatrudnionemu na stanowisku:

·         profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

·         profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

·         adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

·         adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 195 godzin obliczeniowych rocznie,

·         asystenta (ze stopniem naukowym doktora) – 195 godzin obliczeniowych rocznie.

3.      pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu inną, niż określone w ust. 2, pkt. 1 i 2 kierowniczą funkcję w projekcie badawczym, Rektor może ustalić wymiar pensum dydaktycznego do wysokości nie mniejszej niż określone w ust. 2, pkt. 1 i 2, po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu i kosztów wynikających z tytułu zmniejszenia pensum.

§ 3

1.      Jednostką organizacyjną, w ramach której rozlicza się pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, samodzielny zakład (klinika), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli.

2.      Godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina niżej wymienionych zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego:

1)     wykładu, ćwiczeń wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów i seminariów objętych planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

2)     zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej,

3)     zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej lub licencjackiej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

4)     zajęć na studiach doktoranckich z przedmiotów określonych w standardzie kształcenia dla studiów III stopnia w Uniwersytecie,

5)     zajęć realizowanych w ramach kształcenia pedagogicznego,

6)     zajęć realizowanych w gimnazjum i liceum prowadzonych przez uczelnię,

7)     zajęć realizowanych w ramach Kursu Doskonalenia Umiejętności Dydaktycznych dla Nauczycieli Akademickich UWM w Olsztynie,

8)     zajęć realizowanych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dzieci, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

 

§ 4

Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych:

1.      za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora – 3,0,

2.      za prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu w ramach programu międzynarodowego edukacyjnego np. ERASMUS z udziałem studentów obcokrajowców, nauczyciel akademicki otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora - 6 godzin + n (n – oznacza liczbę obcokrajowców),

3.      jedna godzina zajęć dydaktycznych przy sekcjach zwłok w prosektorium na Wydziale Nauk Medycznych stanowi 1,5 godziny obliczeniowej,

4.      na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora stosuje się przelicznik 2,0:

1)     do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 1 i 3 niniejszej Uchwały, z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej studenta obcokrajowca,

2)     do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 2 niniejszej Uchwały, z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska”.

5.      Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, nauczycielowi akademickiemu, dziekan może zaliczyć 5 godzin obliczeniowych rocznie za każdego studenta.

6.      Za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym dziekan może zaliczyć 15 godzin obliczeniowych rocznie.

7.      Za opracowanie materiału dydaktycznego do prowadzenia zajęć wg formuły „kształcenia na odległość”, właściwy prorektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 30 godzin obliczeniowych rocznie oraz 50 % wymiaru godzin realizowanych w planie studiów.

8.      Z tytułu pełnienia funkcji uczelnianego koordynatora ECTS właściwy prorektor może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 20 godzin obliczeniowych rocznie.

9.      Z tytułu pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora w ramach programu ERASMUS właściwy prorektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu – 5 + n (n – oznacza liczbę studentów realizujących studia w ramach programu ERASMUS) godzin obliczeniowych rocznie.

§ 5

1.      Pensum dydaktyczne realizuje się na studiach stacjonarnych.

2.      W przypadku niedopełnienia pensum na studiach stacjonarnych, niedobór godzin dydaktycznych uzupełnia się:

1)     przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych,

2)     zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych,

3)     przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych, z uwzględnieniem zapisu § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 2,

3)     zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w języku angielskim na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, z uwzględnieniem wskaźnika 3,0.

3.      Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacją zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych oraz na odpłatnych studiach anglojęzycznych i wynikającą stąd nadwyżkę godzin, traktuje się jako godziny ponadwymiarowe.

4.      Nie znajduje zastosowania wskaźnik 3,0 określony dla zajęć dydaktycznych realizowanych na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim w przypadku przekroczenia wymiaru pensum dydaktycznego.

5.      W przypadku przekroczenia wymiaru pensum dydaktycznego stosuje się zasadę: 1 godzina zajęć dydaktycznych odpowiada 1 godzinie obliczeniowej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.      W przypadku przekroczenia wymiaru pensum dydaktycznego dla zajęć przy sekcjach zwłok prowadzonych w prosektorium na Wydziale Nauk Medycznych stosuje się zasadę: za 1 godzinę zajęć dydaktycznych przysługuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 1,5 stawki godzinowej, określonej decyzją Rektora dla godzin ponadwymiarowych.

7.      Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim określa Rektor w drodze decyzji.

 

§ 6

1.      Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 3 godzin obliczeniowych x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku,

2)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 3 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego.

2.      Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej 3 godziny obliczeniowe za każdą pracę.

3.      Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 2 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową obowiązującą na danym stanowisku,

2)     nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 2 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego.

4.      Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej studenta na kierunkach artystycznych, która składa się z pracy teoretycznej oraz dzieła artystycznego – dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo za każdą pracę osobie prowadzącej pracownię artystyczną:

1)     3 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni magisterskiej,

2)     2 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni licencjackiej.

5.      Nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 30 prac dyplomowych studentów. Nauczycielowi akademickiemu, który nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze, wynagrodzenie za prace dyplomowe przysługuje po spełnieniu warunku uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej, określonego w § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 3 pkt. 2.

 

§ 7

1.      W przypadku gdy nauczyciel akademicki nie ma możliwości wykonania pensum poprzez realizację zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego, dopuszcza się możliwość uzupełnienia niedoboru:

1)     liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych,

2)     liczbą godzin dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,

3)     liczbą godzin dydaktycznych realizowanych przez pracowników Studium Języków Obcych na kursach języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus”,

4)     liczbą godzin dydaktycznych z tytułu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych z języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus”,

5)     liczbą godzin obliczeniowych dla nauczyciela akademickiego będącego kierownikiem wydziałowym lub opiekunem studenckich praktyk zawodowych lub pedagogicznych
(z wyłączeniem praktyk związanych z pracą magisterską, licencjacką lub inżynierską).
Maksymalna liczba godzin obliczeniowych zaliczona do pensum wynosi 20, a w zależności od okresu praktyki i liczby studentów jest proporcjonalnie mniejsza.

2.      Sposób uzupełnienia pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu liczbą godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, proponuje kierownik jednostki dydaktycznej
w uzgodnieniu z dziekanem wydziału, a ostatecznie akceptuje właściwy prorektor.
Ustalenia w tym zakresie powinny być dokonane przed złożeniem w Biurze ds. Kształcenia i Spraw Studenckich planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także w czasie trwania roku akademickiego, jeżeli niedobór spowodowany jest zmniejszeniem liczby grup studenckich.

 

§ 8

1.      Ustala się następującą liczebność grupy dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć dydaktycznych:

1)     grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów (moduł kształcenia),

2)     grupy wykładowe specjalnościowe - cała grupa specjalnościowa,

3)     grupy zajęć na studiach trzeciego stopnia:

a)     z przedmiotów w zakresie treści kształcenia podstawowych i kierunkowych - liczba uczestników studiów trzeciego stopnia w ramach danej dyscypliny naukowej,

b)     z przedmiotów w zakresie treści kształcenia ogólnego - grupy łączone obejmujące uczestników studiów trzeciego stopnia kilku dyscyplin naukowych,

c)      z seminarium doktoranckiego - liczba uczestników studiów trzeciego stopnia w zakresie danej dyscypliny naukowej,

4)     grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach i makrokierunkach:

a)     matematycznych, przyrodniczych, technicznych i makrokierunkach: akwakultura
i bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria produkcji żywności, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, gastronomia - sztuka kulinarna - co najmniej 24 osoby,

b)     humanistycznych, społecznych i prawnych - co najmniej 30 osób,

c)      filologia (sp. filologie obce) – co najmniej 16 osób,

d)     na kierunkach:

1.      edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - co najmniej 10 osób,

2.      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - co najmniej 10 osób,

e)     lekarskim, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne i dietetyka – wg odrębnych uregulowań prawnych,

5)     grupy zajęć konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,

6)     grupy zajęć seminaryjnych - dyplomowych – od 12 do 24 osób,

7)     grupy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć w sekcjach sportowych - wg odrębnych uregulowań prawnych,

8)     grupy lektoratu języka obcego - co najmniej 24 osoby.

2.      Na kierunkach eksperymentalnych i makrokierunkach (określonych w załączniku do uchwały) dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w grupach mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4a. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych w mniejszych grupach nie powinien przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów, z wyłączeniem wykładów. Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na których realizacja ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych powinna odbywać się w grupach o liczebności od 12 do 16 osób, określając liczbę godzin dydaktycznych oraz skutki finansowe z tytułu wzrostu liczby godzin ponadwymiarowych. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych akceptuje właściwy prorektor na wniosek dziekana wydziału.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, pracą na unikalnej aparaturze oraz z uwagi na szczególną specyfikę przedmiotu, zmniejszoną liczebność grup studenckich od ustalonych w § 8 ust.1 i 2 na wniosek dziekana akceptuje właściwy prorektor.

4.      Dziekan, mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne, warunki lokalowe i skutki finansowe, dokonuje podziału na grupy studenckie liczby studentów każdego roku studiów danego kierunku studiów oraz specjalności a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.

5.      W jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej podziału na grupy studenckie dokonuje kierownik jednostki, a w przypadku gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.

 

§ 9

1.      W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać dla pracowników naukowo-dydaktycznych ¼ a dla pracowników dydaktycznych ½ pensum.

2.      Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym odpowiednio ¼ lub ½ pensum może być powierzone po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. Podpisanie „Planu obciążeń dydaktycznych” jest równoważne z wyrażeniem zgody na podjęcie realizacji przydzielonych zajęć dydaktycznych.

3.      W przypadku zmiany przydziału zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego wymagana jest korekta karty planowanych obciążeń dydaktycznych oraz wykazu obciążeń wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

 

§ 10

Nauczyciel akademicki w okresie trwania stażu naukowego lub praktyki zawodowej zwolniony jest z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 1/30 wymiaru pensum dydaktycznego za każdy tydzień stażu naukowego lub praktyki zawodowej odbywanej w okresie realizacji zajęć dydaktycznych.

 

§ 11

1.      Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 ust. 1, 2 i 3 przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2.      Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa Rektor w drodze decyzji.

 

§ 12

1.      Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.

2.      Za prawidłowe rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

3.      Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1, pełni dziekan.

 

§ 13

Traci moc Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim oraz Uchwała Nr 476 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 września 2011 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr 753 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

WYKAZ

KIERUNKÓW I MAKROKIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH

 

1.      Akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

2.      Architektura krajobrazu

3.      Bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)

4.      Biologia

5.      Biotechnologia

6.      Budownictwo

7.      Edukacja techniczno-informatyczna

8.      Energetyka

9.      Fizyka techniczna

10.  Geodezja i kartografia

11.  Gastronomia – sztuka kulinarna (makrokierunek)

12.  Gospodarka przestrzenna

13.  Informatyka

14.  Inżynieria bezpieczeństwa

15.  Inżynieria chemiczna i procesowa

16.  Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)

17.  Inżynieria środowiska

18.  Leśnictwo

19.  Matematyka

20.  Mechanika i budowa maszyn

21.  Mechatronika

22.  Ochrona środowiska

23.  Ogrodnictwo

24.  Rolnictwo

25.  Rybactwo

26.  Technika rolnicza i leśna

27.  Technologia żywności i żywienie człowieka

28.  Towaroznawstwo

29.  Zarządzanie i inżynieria produkcji

30.  Zootechnika

 

Kierunki na których obowiązują dodatkowe uregulowania prawne oprócz aktów normatywnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

1.      Kierunek lekarski

2.      Pielęgniarstwo

3.      Weterynaria

4.      Ratownictwo medyczne

5.      Dietetyka

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
28.09.2011 12:34
Data aktualizacji:
08.08.2014 10:00
Liczba wyświetleń:
8408
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw753PENSUM.doc122 KB