Nr 756 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 584 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 756

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 584 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

 

Działając na § 14 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza zmianę podstawowych wskaźników ekonomicznych na 2011 rok określonych uchwałą Nr 584 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011.
  2. Wysokość wskaźników, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały.

 

§ 2

Traci moc załącznik do Uchwały Nr 584 Senatu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 756

z dnia 23 września 2011 roku

 

Parametryczne wielkości kosztów pośrednich

 

I        Działalność dydaktyczna

1)     Przychody ze studiów podyplomowych oraz niestacjonarnych studiów III stopnia 40% w tym na pokrycie kosztów:

a)     ogólnouczelnianych 20%

b)     wydziałowych 20%

2)     Pozostałe przychody dydaktyczne 15%

 

II       Działalność naukowa i współpraca z otoczeniem

3)     Działalność statutowa wydziałów 30%

4)     Projekty finansowane przez NCN: 30%

5)     Projekty finansowane przez NCBiR 35%

6)     Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze (SPUB) 25%

7)     Projekty badawcze finansowane z ramach 7PR do 60%

8)     Konferencje, sympozja i inną działalność wspomagająca badania min 9%

9)     Umowy z podmiotami gospodarczymi min 10%

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuor Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
03.10.2011 08:14
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:59
Liczba wyświetleń:
3029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw756kosztporedni.doc32.5 KB