Nr 754 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku filologia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 754

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku filologia

 Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt 10 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na kierunku filologia:
  2. likwiduje się specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,
  3. likwiduje się specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,
  4. powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego i wiedzy o kulturze na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6 - semestralnym okresem nauki,
  5. powołuje się specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego i wiedzy o kulturze na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6 - semestralnym okresem nauki.

 § 2

  1. Kształcenie na powołanych uchwałą specjalnościach prowadzone będzie na podstawie planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez właściwą radę podstawowej jednostki organizacyjnej, na której realizowany jest kierunek studiów i specjalności.
  2. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy na określonym kierunku studiów i stopniu kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1 znajdują zastosowanie dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012.

§ 4

Tracą moc przepisy Uchwały Nr 387 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w części dotyczącej oferty dydaktycznej objętej regulacją niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuor Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
03.10.2011 08:37
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:59
Liczba wyświetleń:
2799
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw754zmianaoferciefilologia.doc48 KB