Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 786

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-3 i art. 68 ust. 1 pkt. 2) - 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt. 14) - 16) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w związku z Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Senat postanawia, co następuje:

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.      Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

2.      Ustala się terminy i rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do podjęcia przez Senat UWM uchwały w sprawie efektów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

3.      Wprowadza się następujące definicje pojęć do opisu studiów:

1)     program kształcenia obejmuje:

a)     opis zakładanych efektów kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia,

b)     program studiów stanowiący opis procesu kształcenia, prowadzący do uzyskania określonych efektów; program studiów określa: opis modułów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów punktami ECTS, opisem zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta oraz plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

2)     moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów, również „praktyka”, „przygotowanie pracy dyplomowej”, „przygotowanie pracy końcowej”, etc.,

3)     przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w tym samym semestrze planu studiów/planie studiów doktoranckich/planie studiów podyplomowych, podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano całkowitą liczbę punktów ECTS,

4)     opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia – opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych w procesie kształcenia przez studenta; opis sporządzany zgodnie z opisem efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) kształcenia, któremu (którym) przyporządkowany jest rozpatrywany program, określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji,

5)     opis zakładanych efektów kształcenia dla modułu kształcenia (przedmiotu lub grupy przedmiotów) – opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studenta, który zaliczył dany moduł kształcenia; opis powinien odnosić się do opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

 

§ 2

1.      Plany studiów i programy kształcenia powinny spełniać wymagania formalne i programowe określone w obowiązujących przepisach, zawartych w:

1)   rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie:

a)       warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników monitorowania kariery zawodowej absolwentów oraz wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,

b)       standardów kształcenia dla określonych kierunków studiów,

c)        standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

d)       warunków nadawania tytułów zawodowych, wzorcowych efektów kształcenia,

e)       warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,

f)        Krajowych Ram Kwalifikacji i opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia, z przyporządkowaniem kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia,

g)       warunków oceny programowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy opinii pracodawców przy tworzeniu programów kształcenia, organizacji i wyników analizy zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk, prowadzenia zajęć w językach obcych oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia i działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia,

2)   rozporządzeniach właściwych ministrów, zawierających wymagania programowe umożliwiające przygotowanie do wykonywania innych od wymienionego w pkt. c) zawodów lub uzyskania licencji zawodowych,

3)   rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich,

4)   przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższych w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,

5)   uchwałach senatu w zakresie misji oraz strategii edukacyjnej Uniwersytetu.

2.  Plany studiów i programy kształcenia powinny uwzględniać funkcjonujące „standardy międzynarodowe”, rozumiane jako sprawdzone i upowszechnione rozwiązania w danym obszarze wiedzy.

3.  Plany studiów i programy kształcenia mogą przewidywać prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 3

1.   Dla wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w ramach kierunków i profili kształcenia, zakresów studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich stosuje się wycenę efektów z wykorzystaniem europejskiego systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS).

2.   Wycena efektów kształcenia wyrażona w punktach ECTS powinna być dokonana z zastosowaniem zasady: jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego beneficjenta procesu kształcenia (studenta/uczestnika studiów doktoranckich/słuchacza studiów podyplomowych), nakładu pracy w wymiarze: 25 - 30 godzin.

3.   Wycena poszczególnych modułów/przedmiotów powinna uwzględniać obciążenie beneficjenta związane z:

4.   nakładem pracy w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń terenowych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

5.   nakładem pracy w trakcie przygotowania się do egzaminów,

6.   nakładem pracy własnej,

7.   liczbą godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych),

8.   nakładem pracy związanej z przygotowaniem pracy dyplomowej, dzieła artystycznego wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego,

9.   nakładem pracy w trakcie przygotowania pracy końcowej/zaliczeniowej związanej z zakończeniem cyklu kształcenia podyplomowego,

10.  nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności dydaktycznych lub zawodowych na studiach doktoranckich,

11.  nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności w zakresie metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych,

12.  zaleceniami standardów kształcenia, określonymi dla niektórych kierunków studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem ust. 4.

13.  Wycena poszczególnych modułów/przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych powinna uwzględniać standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania określonego zawodu lub uzyskania licencji zawodowych.

14.  Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30., z zastrzeżeniem zapisu § 12 ust. 3 i § 14 ust. 2.

 

       II.          STUDIA WYŻSZE

 

§ 4

1.   Plan studiów i program kształcenia powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym plan studiów i program kształcenia będzie obowiązywał.

2.   Termin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku uchwalania zmiany planu studiów i programu kształcenia mającego na celu ich doskonalenie.

3.   Zmieniony, w trybie określonym w ust. 2, plan studiów i program kształcenia obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie studentów rozpoczynających naukę, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.   Rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów, dla którego standard kształcenia określa minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego, mając na celu doskonalenie programu może dostosować w trybie zmiany, plan studiów i program kształcenia realizowany na wyższych latach studiów. Zmieniony plan studiów i program kształcenia obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

5.   Prowadzenie kierunku studiów o profilu praktycznym wymaga udziału podmiotów gospodarczych i zawarcia pisemnej umowy pomiędzy uczelnią a podmiotem gospodarczym, która powinna określać:

1)     zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności praktycznych przez pracowników podmiotów gospodarczych,

2)     zasady udziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu programów kształcenia,

3)     zasady finansowania studiów przez podmioty gospodarcze,

4)     opis zakładanych efektów kształcenia,

5)     sposób i zasady realizacji praktyk semestralnych i staży w podmiotach gospodarczych.

6.   Plan studiów i program kształcenia uwzględniający praktykę zawodową, powinien uwzględniać także obowiązek wykonania pracy lub projektu dyplomowego związanego z tematyką studiowanego obszaru lub obszarów wiedzy w podmiocie gospodarczym, w którym realizowana jest praktyka.

7.   Program i czas trwania praktyk zawodowych określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów uwzględniając specyfikę kierunku, efekty kształcenia i rodzaj kwalifikacji, które student powinien osiągnąć po zrealizowaniu praktyki oraz ukończeniu danej formy kształcenia, z uwzględnieniem zapisu ust. 6.

8.   Zaleca się wprowadzenie praktyk zawodowych na studiach o profilu ogólnoakademickim, w wymiarze:

9.        nie mniejszym niż 4 tygodnie na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich,

10.    nie mniejszym niż 4 tygodnie na studiach drugiego stopnia.

 

§ 5

1.   Studia pierwszego stopnia - licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów.

2.   Studia pierwszego stopnia-inżynierskie trwają co najmniej siedem semestrów.

3.   Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry.

4.   Studia jednolite magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.

5.   Do okresu studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zalicza się praktykę zawodową studenta.

6.   Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

 

§ 6

Liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów wynosi odpowiednio:

1)       co najmniej 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich,

2)       co najmniej 210 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia - inżynierskich,

3)       co najmniej 90 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia,

4)       co najmniej 300 punktów ECTS dla jednolitych studiów magisterskich w systemie 10 - semestralnym,

5)       co najmniej 330 punktów ECTS dla jednolitych studiów magisterskich w systemie 11-semestralnym,

6)       co najmniej 360 punktów ECTS dla jednolitych studiów magisterskich w systemie 12-semestralnym.

 

§ 7

1.   Plan studiów i program kształcenia dla danego kierunku i poziomu studiów należy opisać zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, uwzględniając:

1)     efekty kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, z których wyodrębniony jest kierunek studiów,

2)     efekty kształcenia dla poziomu, na którym prowadzony jest kierunek studiów,

3)     efekty kształcenia dla profilu kształcenia,

4)     efekty kształcenia dla kwalifikacji prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera, magistra inżyniera oraz równorzędnych, których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów określone zostały w przepisach prawa Unii Europejskiej.

2.   Plan studiów i program kształcenia dla danego kierunku studiów, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zakłada uzyskanie takich samym efektów kształcenia.

3.   Plan studiów i program kształcenia umożliwia studentowi wybór modułów (przedmiotów) kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS na danym kierunku i poziomie studiów.

4.   Plan studiów i program kształcenia dla wszystkich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków, poziomów i profili kształcenia, powinien uwzględniać zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony własności intelektualnej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, technologii informacyjnych, ergonomii oraz etykiety.

5.   Plan studiów i program kształcenia wszystkich kierunków stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia powinien uwzględniać zajęcia dydaktyczne z przedmiotów kształcenia ogólnego, przewidzianego ofertą ogólnouczelnianą w wymiarze od 30 do 90 godzin.

6.   Plan studiów i program kształcenia wszystkich kierunków stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia powinien uwzględniać zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin.

7.   Plan studiów i program kształcenia wszystkich kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia powinien uwzględniać zajęcia dydaktyczne z nowożytnego języka obcego w wymiarze 120 godzin, kończącego się egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z zastrzeżeniem zapisu ust. 8.

8.   Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych z zakresu nowożytnych języków obcych realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych na kierunku filologia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wszystkich poziomów i profili kształcenia, regulują odrębne przepisy.

9.   Plan studiów i program kształcenia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinien uwzględniać zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania pracy dyplomowej i dodatkowo dzieła artystycznego dla kierunków artystycznych, z wyłączeniem kierunków studiów, dla których standard kształcenia nie przewiduje wykonania pracy dyplomowej.

10.  Co najmniej połowa programu kształcenia dla studiów stacjonarnych wszystkich kierunków, poziomów i profili kształcenia powinna być realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego chyba, że standard kształcenia określony dla niektórych kierunków studiów stanowi inaczej.

11.  Kształcenie w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta. Metody i techniki kształcenia na odległość, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający, z uwzględnieniem zapisu ust. 12.

12.  Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

 

§ 8

1.      Program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia i integralną część programu kształcenia, uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

2.      Program studiów określany jest dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

3.      Prowadzenie na danym kierunku dwóch profili kształcenia, wymaga określenia i uchwalenia dwóch odrębnych opisów planów studiów i programów kształcenia.

4.      Program studiów uwzględnia:

1)     formę studiów (stacjonarną lub niestacjonarną),

2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów (formie kształcenia),

3)     moduły/przedmioty kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu/przedmiotu zakładanych efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS,

4)     plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

5)     sposób weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta,

6)     łączną liczbę punktów ECTS, którą student powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych:

a)    wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim,

b)    z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,

c)     o charakterze praktycznym, w tym zajęciach laboratoryjnych i projektowych,

7)     minimalną liczbę punktów ECTS, którą student powinien uzyskać:

a)    realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów,

b)    na zajęciach z wychowania fizycznego,

8)     wymiar, zasady i formę realizacji praktyk, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki.

5.      Wycena punktowa efektów kształcenia modułów/przedmiotów powinna być prowadzona według niżej wymienionych zasad, z uwzględnieniem zapisu ust. 6:

1)     wychowanie fizyczne                                 - 1 punkt ECTS za 30 godzin,

2)     język obcy                                              - 2 punkty ECTS za 30 godzin,

3)     technologie informacyjne                            - 2 punkty ECTS za 30 godzin,

4)     przedmioty kształcenia ogólnego, przewidziane ofertą uczelnianą   - 2 punkty ECTS za 30 godzin,

5)     przedmioty realizowane w ramach „kształcenia modułowego” przewidziane ofertą wydziałową    - 2 punkty ECTS za 30 godzin,

6)      ergonomia, ochrona własności intelektualnej  - 0,25 punkta ECTS za 2 godziny,

7)      etykieta, bezpieczeństwo i higiena pracy       - 0,50 punkta ECTS za 4 godziny.

6.     Wycena punktowa modułów/przedmiotów do wyboru powinna być tak realizowana, aby poszczególne moduły/przedmioty, które student może wybrać alternatywnie, miały taką samą liczbę punktów ECTS w semestrze.

7.     Wycena punktowa pracy dyplomowej wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego powinna wynosić, co najmniej:

1)     praca licencjacka                                      - 10 punktów ECTS,

2)     praca inżynierska                                      - 15 punktów ECTS,

3)     praca magisterska                                    - 20 punktów ECTS,

4)     dzieło artystyczne w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych - 20 punktów ECTS,

chyba, że standard kształcenia określony dla niektórych kierunków studiów stanowi inaczej.

8.      Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS, niezbędnej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.

 

III.  TERMINY I WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA PRZEZ SENAT UWM UCHWAŁY W SPRAWIE EFEKTÓW KSZTAŁCENA NA DANYM KIERUNKU STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA

 

§ 9

1.   Z dniem 31 marca danego roku upływa termin złożenia wniosku przez podstawową jednostkę organizacyjną o przyjęcie efektów kształcenia dla programów kształcenia wszystkich poziomów i profili kształcenia:

1)  kierunków prowadzonych w roku akademickim 2011/2012, rozpoczynających kolejny cykl kształcenia od roku akademickiego 2012/2013,

2)  kierunków rozpoczynających pierwszy cykl kształcenia od roku akademickiego 2012/2013,

3)  kierunków, dla których rozpoczęcie pierwszego cyklu kształcenia planowane jest od roku akademickiego 2013/2014, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być poprzedzony uchwałą rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia dla programów wszystkich poziomów i profili kształcenia prowadzonych przez jednostkę w ramach kierunków i specjalności, z uwzględnieniem formy studiów.

3.   Dla kierunków, dla których rozpoczęcie pierwszego cyklu kształcenia nastąpi po roku akademickim 2013/2014, stosuje się termin 31 marca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym kierunek zostanie uruchomiony.

4.   Uchwały Senatu w sprawie efektów kształcenia dla programów kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) -3), powinny być podjęte nie później niż do końca maja 2012 roku.

5.   Uchwały Senatu w sprawie efektów kształcenia dla programów kształcenia, o których mowa w ust. 3, powinny być podjęte nie później niż do końca maja roku poprzedzającego rok akademicki, w którym kierunek zostanie uruchomiony.

6.   Uchwały, o których mowa w ust. 4-5 powinny uzyskać rekomendację Zespołów Obszarowych, wyodrębnionych w strukturze Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych.

 

§ 10

1.      Wymagana dokumentacja, stanowiąca podstawę do podjęcia przez Senat UWM uchwały w sprawie efektów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia powinna spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w §2-§3 oraz §4-§8 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem następujących informacji:

1)   ogólna charakterystyka prowadzonych studiów, w tym:

a)    nazwa kierunku studiów,

b)    nazwa/nazwy specjalności kształcenia,

c)     poziom kształcenia/formę kształcenia,

d)    profil kształcenia,

e)    tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta,

2)   ogólna informacja dotycząca programu kształcenia:

a)    wskazanie związku z misją uczelni i strategią rozwoju,

b)    cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów,

c)     zasady rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych (oczekiwanych kompetencji kandydata) w przypadku studiów drugiego stopnia,

d)    przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia,

e)    zamierzone efekty kształcenia (ok. 50) w formie tabelarycznych odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (kierunek studiów-obszar kształcenia),

f)     pokrycie w formie tabelarycznej efektów obszarowych przez efekty kierunkowe (obszar kształcenia – kierunek studiów) wraz z uzasadnieniem wyboru jednych i pominięciu innych efektów obszarowych,

g)    pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich przez efekty kierunkowe wraz z komentarzami (niewymagalna, jeżeli kierunek został przyporządkowany wyłącznie do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, a efekty kierunkowe pokrywają wszystkie efekty obszarowe),

h)    pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich przez efekty kierunkowe wraz z komentarzami (niewymagalna, jeżeli kierunek został przyporządkowany wyłącznie do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, a efekty kierunkowe pokrywają wszystkie efekty obszarowe),

i)       pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych przez efekty kierunkowe wraz z komentarzami (niewymagalna, jeżeli kierunek został przyporządkowany wyłącznie do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a efekty kierunkowe pokrywają wszystkie efekty obszarowe),

j)      różnice w stosunku do innych programów kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w uczelni (np. kierunki jednoimienne),

k)    wskazanie dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia,

3)   informacja o zakładanych efektach kształcenia, z uwzględnieniem efektów w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych,

4)   ogólna charakterystyka programu studiów, w tym:

a)    forma studiów,

b)    liczba semestrów i liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego),

c)     wymiar, zasady i forma realizacji praktyk,

d)    moduły kształcenia z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i punktów ECTS, z uwzględnieniem modułów kształcenia wynikających z wymagań w zakresie kompetencji inżynierskich lub kwalifikacji nauczycielskich (pedagogicznych), z zastosowaniem wymagań dotyczących dokumentacji opisu modułów, wymienionych w ust. 2-4,

e)    plan studiów dla prowadzonej formy studiów, z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta,

f)     opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia/przedmiotów, form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form,

g)    zasady prowadzenia procesu dyplomowania,

h)    sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów, o których mowa w §8 ust. 4 pkt. 6-7 oraz ust. 8,

5)   warunki realizacji programu studiów - opis spełnienia warunków prowadzenia studiów określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz wytycznych PKA; dokument powinien zawierać wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku i stopnia studiów oraz określać proporcję liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby studiujących/planowanego naboru; w przypadku studiów prowadzących do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia - opis działalności naukowej lub naukowo-badawczej wydziału,

6)   zasady stosowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem rodzajów dokumentów stosowanych na wydziale/kierunku studiów,

7)   dodatkowe informacje charakteryzujące program studiów, w tym:

a)       sposób wykorzystania dostępnych wzorców międzynarodowych,

b)       sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów,

c)        sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,

d)       udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS,

e)       udokumentowanie (dla studiów stacjonarnych), że co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich,

f)        sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (lista osób lub instytucji spoza wydziału, biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia),

g)       sposób współdziałania z podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia i prowadzenia studiów o profilu praktycznym.

2.      Dokumentację programu studiów stanowią:

1)        opis modułu kształcenia (przedmiotu, grupy przedmiotów, praktyki, etc.),

2)        sumaryczne wskaźniki ilościowe.

3.      Opis modułu kształcenia powinien zawierać w szczególności:

1)       efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla programu,

2)       formy prowadzenia zajęć (z odniesieniem do efektów kształcenia),

3)       sposób weryfikacji, czy założone efekty zostały osiągnięte przez studenta,

4)       liczbę punktów ECTS (z opisem sposobu jej wyznaczenia zgodnie z zasadami systemu ECTS),

5)       liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – w celu określenia sumarycznych wskaźników ilościowych, charakteryzujących program studiów,

6)       liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym (zajęć laboratoryjnych, projektowych) - w celu określenia sumarycznych wskaźników ilościowych, charakteryzujących program studiów.

4.    Sumaryczne wskaźniki ilościowe, charakteryzujące program studiów, stanowią:

1)       łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich,

2)       łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć dydaktycznych z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,

3)       łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym (laboratoryjnych, projektowych, warsztatowych),

4)       minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć realizując moduły kształcenia oferowane na innym kierunku lub na zajęciach ogólnouczelnianych,

5)       w przypadku programu studiów przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia – procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS.

 

IV.STUDIA TRZECIEGO STOPNIA – DOKTORANCKIE

 

§ 11

1.  Studia trzeciego stopnia-doktoranckie prowadzone są zgodnie z planem i programem studiów doktoranckich w zakresie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej.

2.  Plan i program studiów doktoranckich uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym plan i program będzie obowiązywał.

3.  Termin, o którym mowa w ust. 2 stosuje się również w przypadku uchwalania zmiany planu i programu studiów doktoranckich, mającego na celu ich doskonalenie.

4.  Zmieniony, w trybie określonym w ust. 3, plan studiów i program obowiązuje z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie doktorantów rozpoczynających naukę.

 

§ 12

1.  Studia trzeciego stopnia - doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

2.  Plan i program studiów określany jest dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, w zakresie której prowadzone są studia trzeciego stopnia.

3.  Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów doktoranckich odpowiada od 45 do 60 punktom ECTS, w tym od 20 do 30 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe, z uwzględnieniem zajęć prowadzących do uzyskania kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiadającym od 10 do 15 punktom.

4.  Plan i program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia:

1)   obowiązkowe, określone zarządzeniem Rektora w sprawie standardów kształcenia dla studiów doktoranckich,

2)   fakultatywne obejmujące zajęcia dydaktyczne i zawodowe odpowiadające wymiarowi co najmniej 15 godzin i 20-30 punktom ECTS w łącznym wymiarze zajęć objętych programem całego toku studiów, w tym obejmujące zajęcia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze odpowiadającym od 10 do 15 punktów ECTS,

3)   praktyki zawodowe.

5.    Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin w danym roku akademickim.

6.  Wymagania dotyczące planu i programu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 3-5 stosuje się w procesie kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich.

7.      Program studiów powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w §2 - §3 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)   formy studiów (stacjonarną lub niestacjonarną),

2)   liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów,

3)   modułów/przedmiotów kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu/przedmiotu zakładanych efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS,

4)   planów studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

5)   sposobu weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez doktoranta,

6)   łącznej liczbę punktów ECTS, którą doktorant powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych,

7)   wymiaru, zasady i formy realizacji praktyki zawodowej.

8.    Integralną częścią planu i programu studiów jest opis zasad stosowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem rodzajów dokumentów systemu stosowanych na wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów prowadzonych zakresów studiów trzeciego stopnia.

 

V.    STUDIA PODYPLOMOWE

 

§ 13

1.    Studia podyplomowe mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.

2.    Studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone są zgodnie z planem i programem studiów uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.

3.    W przypadku uchwalania zmiany planu i programu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, mającej na celu ich doskonalenie, stosuje się termin 1 miesiąca przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.

4.    Zmienione, w trybie określonym w ust. 3, plan i program studiów oraz kursów dokształcających obowiązują z dniem rozpoczęcia danego cyklu kształcenia i dotyczą wyłącznie uczestników rozpoczynających naukę.

5.    Uchwalone przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu: przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), przygotowania pedagogicznego, przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych, muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

6.    Uchwalone przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać wymagania programowe dla studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.

 

§ 14

1.    Studia podyplomowe powinny trwać co najmniej dwa semestry.

2.    Program kształcenia studiów podyplomowych powinien umożliwić uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.

3.    Plan i program studiów powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte w §2 - §3 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)     nazwy studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego,

2)     przyporządkowaniem do zakresu kształcenia kierunek studiów,

3)     formy studiów/kursu (stacjonarną lub niestacjonarną),

4)     liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędną do uzyskania zaliczenia i ukończenia studiów podyplomowych/kursu dokształcającego,

5)     modułów/przedmiotów kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu/przedmiotu zakładanych efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS,

6)     planu studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych),

7)     sposobu weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez uczestnika studiów podyplomowych/kursu dokształcającego,

8)     łącznej liczby punktów ECTS, którą uczestnik studiów podyplomowych/kursu dokształcającego powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych,

9)     wymiaru, zasady i formy zaliczenia praktyk zawodowych, jeżeli przewidziane są w planie studiów podyplomowych,

10) formy zakończenia studiów podyplomowych/kursu dokształcającego,

11) opisu kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych/kursu dokształcającego,

12) obsady kadrowej zajęć dydaktycznych.

4.      Integralną częścią planu i programu studiów jest opis zasad stosowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem rodzajów dokumentów systemu stosowanych na wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów prowadzonego zakresu studiów/kursu.

5.    Absolwent studiów podyplomowych lub kursów dokształcających powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań:

1)     wynikających z wymagań określonych w przepisach o doskonaleniu i dokształcaniu w określonych dziedzinach zawodowych,

2)     związanych z obszarem wiedzy, stanowiącym zakres doskonalenia i dokształcania.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

Wytyczne obowiązują również przy tworzeniu planów studiów i programów kształcenia, realizowanych w języku obcym.

 

VII.ZALECENIA W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

 

§ 16

Dla wszystkich planów studiów i programów nauczania kierunków realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wszystkich stopni kształcenia, których realizacja rozpoczyna się w roku akademickim 2012/2013, nie zaleca się wprowadzania zmian programowych w zakresie przedmiotów o łącznej wartości punktów ECTS przekraczającej 30% sumy punktów ECTS za cały program studiów, w porównaniu z programem z roku akademickiego 2011/2012.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
02.12.2011 12:55
Data aktualizacji:
07.08.2014 11:21
Liczba wyświetleń:
7769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa86WYTYCZNE.pdf7.02 MB