Nr 787 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 787

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 20 ust. 2-3 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 84, poz. 455), art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 3 i 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.  W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku likwiduje się kształcenie na kierunkach:

1)       filologia polska, realizowanym na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6 -semestralnym okresie kształcenia,

2)       politologia, realizowanym na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6-semestralnym okresie kształcenia,

3)       pielęgniarstwo, realizowanym na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6-semestralnym okresie kształcenia oraz na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich, w ramach cykli edukacyjnych A, B, D oraz C, odpowiednio -2 i -3 semestralnych.

2.  Studenci realizujący naukę w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku na kierunkach:

1)       administracja, prowadzonym na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6-semestralnym okresie kształcenia,

2)       mechatronika, prowadzonym na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o 7-semestralnym okresie kształcenia,

3)       pedagogika o specjalności: pedagogika szkolna z animacja kulturalną prowadzonym na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6-semestralnym okresie kształcenia,

4)       technika rolnicza i leśna, prowadzonym na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o 7-semestralnym okresie kształcenia,

kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu kształcenia realizowanego kierunku i specjalności do momentu jego zakończenia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 10:12
Data aktualizacji:
07.08.2014 11:20
Liczba wyświetleń:
3521
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw787zamEŁK.doc52 KB