Nr 790 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 790

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 84, poz. 455), art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 3 i 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Od 2012 roku Uniwersytet nie prowadzi naboru kandydatów do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Toruniu.
  2. Studenci realizujący naukę w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu kształcenia realizowanego kierunku i specjalności do momentu jego zakończenia, jednak nie później niż do 28 lutego 2015 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 10:19
Data aktualizacji:
07.08.2014 11:08
Liczba wyświetleń:
2924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw790zamTORUŃ.doc48.5 KB