Nr 792 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 792

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 637 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r.

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 637 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.

2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:

1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,

2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,

3) dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),

4) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),

5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),

6) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),

7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia),

8) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo):

a)     dyplomu zawodowego uprawniającego do wykonywania zawodu pielęgniarki,

b)     aktualnego zaświadczenia zakładu pracy potwierdzającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki,

c)      dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki poświadczonego przez Izbę Pielęgniarską.

4. W przypadku nie złożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

6. Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

7. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.

9. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

11. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

12. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

13. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.”

 

2. W §7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.”

 

3. W §10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.”

 

4. §11 otrzymuje brzmienie:

„§11. 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a/ podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,

b/ kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

c/ fotografii w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

d/ trzech fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

e/ kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2).

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.”

4. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do dokonania opłaty za pierwszy semestr studiów oraz podpisania umowy na usługi edukacyjne.”

 

5. W §12 w części A dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę kierunku studiów.”

 

6. W §12 w części B ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionym w § 12 A ust. 1 oraz § 12 B ust. 2 ) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem zapisu ust. 3. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.”

 

7. W §12 w części C dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.”

 

8. §13 otrzymuje brzmienie:

„§13 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.”

 

9. §14 otrzymuje brzmienie:

„§14. 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a/ podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem

b/ kserokopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

c/ kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,

d/ kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2),

e/ fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ trzech fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL.

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

3. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

4. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do dokonania opłaty za pierwszy semestr studiów oraz podpisania umowy na usługi edukacyjne.”

 

10. W §15 ust. 3 pkt c/ otrzymuje brzmienie:

„c/ rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.”

 

11. W §16:

1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „ 2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.”

2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 10:25
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:46
Liczba wyświetleń:
3273
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW792kandydaciniestacjon.doc50 KB