Nr 813 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Miastem Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 813

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Miastem Olsztyn

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się co następuje:

 

§ 1

 1. Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Miastem Olsztyn.
 2. Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie podjęcie działań związanych z postawieniami wynikającymi ze Szczegółowego Zakresu Merytorycznego Współpracy stanowiącego załącznik do Porozumienia o współpracy zawartego dnia 23 kwietnia 2010 roku.
 3. Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 813

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

 

POROZUMIENIE

 

zawarte w dniu …………….…….. 2011 r. w Olsztynie

 

pomiędzy:

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa GÓRNIEWICZA – Rektora,

a

Miastem Olsztynem, reprezentowanym przez dr. inż. Piotra GRZYMOWICZA – Prezydenta Olsztynem

w sprawie podjęcia działań związanych z postanowieniami wynikającymi ze Szczegółowego Zakresu Merytorycznego Współpracy stanowiącego załącznik do Porozumienia o Współpracy zawartego dnia 23 kwietnia 2010 roku.

Mając na uwadze uzasadnione ambicje i aspiracje Stron niniejszego Porozumienia wyrażające się dążeniem do wzrostu konkurencyjności oraz rangi w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, realizując misje oraz postanowienia zapisów zawarte w swoich strategiach rozwoju, w myśl których;

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie :

 1. przyczynia się do wzrostu konkurencyjności miasta i całego regionu, kształtując w rezultacie wizerunek Olsztyna jako wyróżniającego się w kraju i dostrzeganego na świecie ośrodka akademickiego,

 2. rozwija powiązania z krajowym i regionalnym otoczeniem społecznym i gospodarczym, współpracując w szerokim zakresie z samorządami terytorialnymi,

 3. jest aktywnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych programów i przedsięwzięć naukowych,

 4. podejmuje działania umożliwiające skuteczne konkurowanie w globalizującym się świecie,

 5. aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym regionu i kraju,

 6. elastycznie kształtuje struktury organizacyjne, służące maksymalizacji efektywnego wykorzystania potencjału naukowego,

 7. rozwija powiązania z instytucjami i organizacjami pozauczelnianymi m.in. poprzez:

 1. tworzenie organizacyjnych i formalnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi współpracy,

 2. tworzenie placówek badawczo-rozwojowych współpracujących z otoczeniem,

Miasto Olsztyn:

  1. podejmuje działania służące kreowaniu nowych powiązań z jednostkami naukowo-badawczymi na rzecz wzrostu gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności lokalnej gospodarki,

  2. inicjuje i realizuje wspólne inicjatywy rozwojowe samorządu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w tym wspólne projekty badawcze,

  3. dąży do wzmacniania współpracy pomiędzy sferą badawczo – rozwojową olsztyńskich środowisk naukowych, a lokalną gospodarką,

  4. inicjuje i nawiązuje porozumienia określające płaszczyzny i sposoby współpracy oraz wymiany informacji między środowiskiem naukowym, gospodarczym i samorządowym,

  5. dąży do wzmocnienia roli Olsztyna w obszarze potencjalnego oddziaływania aglomeracji, w drodze partnerskiej współpracy z sąsiednimi gminami,

 

stosownie do ustaleń zawartych w Tytule II Szczegółowego Zakresu Merytorycznego Współpracy obejmującym zagadnienia określające przedmiot współpracy na Płaszczyźnie Naukowo-Doradczej, mając na celu realizację ujętych w punkcie 1. ww Tytułu „Badań nad oceną oraz możliwościami budowy i rozwoju Aglomeracji Olsztyńskiej”, Strony niniejszego Porozumienia postanawiają:

 

§ 1

 1. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie utworzy międzywydziałową jednostkę badawczą pod nazwą „Regionalne Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych” (RCKOA), zwaną dalej Centrum, której celem będzie:

  1. inicjowanie współpracy instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój, wzrost konkurencyjności i zintegrowane zarządzanie rozwojem na obszarach aglomeracyjnych,

  2. prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, z uwzględnieniem makroregionu Polski Wschodniej oraz w szczególności Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego tj Miasta Olsztyna oraz miast i gmin Powiatu Olsztyńskiego,

  3. koordynowanie prac badawczych dotyczących problematyki określonej w ust. 1 na poziomie międzywydziałowym.

 2. Do zadań Centrum będzie należeć:

 1. diagnozowanie znaczących problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem aglomeracji (dużych miast i ich obszarów podmiejskich),

 2. tworzenie ekspertyz i studiów dotyczących struktur przestrzenno-funkcjonalnych obszarów aglomeracyjnych,

 3. opracowywanie prognoz, projekcji i scenariuszy rozwoju obszarów aglomeracyjnych,

 4. budowa strategii rozwoju obszarów aglomeracyjnych,

 5. dokumentowanie, publikowanie i upowszechnianie wyników prac centrum (konferencje, seminaria, panele, publikacje, wystawy),

 6. ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi, urzędami i instytucjami działającymi w zidentyfikowanych obszarach aglomeracyjnych.

 

§ 2

 1. Zgodnie z zasadami wdrażania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Strategii Rozwoju Olsztyna szczegółowy zakres działania Centrum zostanie określony w opracowanym wspólnie przez Strony Porozumienia Operacyjnym Programie Działania, który określi szczegółowo wyodrębnione zadania, czas ich realizacji, sposoby finansowania oraz osoby lub komórki odpowiedzialne.

 2. Strony Porozumienia wyznaczą osoby wchodzące w skład Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie Programu Operacyjnego, o którym mowa w ust. 1.

 3. Wdrożenie Programu Operacyjnego nastąpi po jego zatwierdzeniu przez organy i w trybie właściwym dla każdej ze Stron.

 

§ 3

 Strony niniejszego Porozumienia otwarte są na szeroką współpracę z władzami samorządowymi, w szczególności miast i gmin powiatu olsztyńskiego tworzących Olsztyński Obszar Aglomeracyjny, Regionu Warmińsko-Mazurskiego, a także władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi Makroregionu Polski Wschodniej odnajdującymi w jego przedmiocie obszar swojego zainteresowania.

 

§ 4

 Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony

 

§ 5

 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 6

 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Prezydent Olsztyna                                                                       Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

  dr inż. Piotr GRZYMOWICZ                                             prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
08.12.2011 06:36
Data aktualizacji:
06.08.2014 09:06
Liczba wyświetleń:
3226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw813POROZUMIENIEOlsztyn22.11.11.doc68 KB