Nr 815 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Katolickim Uniwersytetem

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 815

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Katolickim Uniwersytetem im. Św. Pawła w Cochabambie, Wielonarodowościowe Państwo Boliwii

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Katolickim Uniwersytetem im. Św. Pawła w Cochabambie, Wielonarodowościowe Państwo Boliwii.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 815

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

KATOLICKIM UNIWERSYTETEM IM. ŚW. PAWŁA W COCHABAMBIE (WIELONARODOWOŚCIOWE PAŃSTWO BOLIWII)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora -Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Katolicki Uniwersytet Boliwijski im. Św. Pawła (UCB), reprezentowany przez Rektora - dr Hansa van den Berga, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie Wydział Teologii, reprezentowany przez Prodziekana ds. nauki - Ks. dr hab. Jacka Pawlika, prof. UWM.

Ze Strony UCB w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie Wyższy Instytut Studiów Teologicznych, reprezentowany przez Prezydenta ISET Ks. dr Juana de Dios Gonzálesa.

 

Artykuł 2

2.1. Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

- Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów interesujących obie Strony.

- Organizowania dwustronnych seminariów.

- Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

- Publikacji wyników prac naukowych i skryptów w czasopismach obu Stron.

- Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

2.2. Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo dydaktycznych i studentów na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.3. Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie tradycji i kontekstu kulturowego obu krajów, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 3

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat, z możliwością odnowienia.

 

Artykuł 5

Zmiana treści Porozumienia może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 6

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskimi w dwóch egzemplarzach w języku hiszpańskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

 

Artykuł 7

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 8

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Katolickiego Uniwersytetu Boliwijskiego im. św. Pawła, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                             Katolicki Uniwersytet im. Św. Pawła

w Olsztynie                                           w Cochabambie


 

 

Podpis ____________________                                   Podpis___________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                             Dr Hans van den Berg

R E K T O R                                           R E K T O R

 

 

 

 

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
08.12.2011 07:29
Data aktualizacji:
06.08.2014 09:04
Liczba wyświetleń:
3079
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw815UniwersytetBoliwia.doc43 KB