Nr 833 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr  833

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.            Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym.

2.            Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 833

z dnia 16 grudnia 2011 r.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

KALININGRADZKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM TECHNICZNYM

 (FEDERACJA ROSYJSKA)

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora -
Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny (KGTU), reprezentowany przez Rektora – Prof. Alexandra Ivanova, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowej i edukacyjnej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, koordynator – Prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski.

Ze Strony KGTU koordynator – Dr. Anatoliy Zagorodniy, kierownik Departamentu Stosunków Międzynarodowych.

 

Artykuł 2

Główne kierunki współpracy naukowej i edukacyjnej dotyczyć będą:

1.            Prowadzenia wspólnych badań naukowych, którymi są zainteresowane Strony.

2.            Przygotowania i prowadzenia dwustronnych seminariów i konferencji.

3.            Wymiany pracowników naukowych, wykładowców i studentów.

4.            Wspólnych publikacji prac naukowych w okresowych wydawnictwach obu Stron.

5.            Wymiany publikacjami, skryptami i podręcznikami.

6.            Wspólną działalność w badaniach podstawowych i stosowanych.

7.            Uczestnictwa we wspólnych międzynarodowych projektach i programach.

8.            Wymiany doświadczeniem w zakresie innowacyjnej działalności i współpracy Uniwersytetów z przemysłem i biznesem.

 

Artykuł 3

1.            Strony będą realizować wymianę wykładowców i studentów na podstawie oficjalnych pisemnych zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.            Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie udział w konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach, jak również wymiana doświadczeń, opracowanie planu współpracy i wspólne omawianie współczesnych problemów naukowych, którymi są zainteresowane obie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania oraz plan wymiany pracowników dydaktycznych i studentów obu Stron zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

 

Artykuł 8

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego.

 

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski   Kaliningradzki Państwowy

                w Olsztynie           Uniwersytet Techniczny

                                                       

 

Podpis ____________________                                  Podpis___________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                          Dr Alexander Ivanov

         R E K T O R                                                  R E K T O R

 

Data____________________

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
21.12.2011 10:22
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:37
Liczba wyświetleń:
3377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw833poroKaliningrUniwerTechniczny.doc27 KB