UCHWAŁA Nr 832 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Mendla

DRUKUJM TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 832

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Mendla w Brnie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie porozumienia z Uniwersytetem im. Mendla w Brnie.

Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 832

z dnia 16 grudnia 2011 r.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

UNIWERSYTETEM IM. MENDLA W BRNIE

(REPUBLIKA CZESKA)

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Uniwersytet im. Mendla w Brnie (MENDELU), reprezentowany przez Rektora – Prof.  inż. Jaroslava Hluška, CSc., zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będą następujące Wydziały i koordynatorzy:

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Systemów Rolniczych, koordynator – prof. dr hab. Marek Marks,

a ze Strony MENDELU:

Wydział Agronomii, Katedra Agrosystemów i Bioklimatologii, koordynator – prof. dr Jan Křen, CSc.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.    Wymiany nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów i studentów w ramach realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji i badań.

2.    Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.

3.    Organizowania dwustronnych seminariów.

4.    Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów i studentów na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach oraz wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów i studentów zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim,
 w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i w dwóch egzemplarzach w języku czeskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu im. Mendla w Brnie, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                    Uniwersytet im. Mendla

w Olsztynie                                                 w Brnie

 

Podpis ______________________            Podpis________________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                          Prof. inż. Jaroslav Hlušek, CSc.

         R E K T O R                                                  R E K T O R 

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
21.12.2011 11:00
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:38
Liczba wyświetleń:
2784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw832porozuUniwersBrnie.doc38.5 KB