Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 824

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 -3, art. 160 ust. 3, art. 170a ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Uniwersytet pobiera opłaty za studia i usługi edukacyjne związane z:

1)     kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,

2)     kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,

3)     kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów, realizowane w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1-3 oraz § 5.

4)     kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa w § 4 ust. 2,

5)     powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce,

6)     powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce,

7)     prowadzeniem studiów w języku obcym,

8)     prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,

9)     prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

2.    Uniwersytet pobiera opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności opłaty za wydanie:

1)    legitymacji studenckiej i jej duplikatu,

2)    indeksu i jego duplikatu,

3)   dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,

4)   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu,

5)   za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

3.    Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 4) określa rektor w drodze decyzji na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.    Wysokość opłaty za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą określa minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

5.    Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne dla rozpoczynającego się w danym roku akademickim cyklu kształcenia, ustala rektor w drodze zarządzenia, nie później niż do 31 maja każdego roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 6.

6.    Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, realizowane w formie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, a także zajęć nieobjętych planem studiów, ustala rektor w drodze zarządzenia, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, złożony nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia/semestru studiów.

7.    Warunki odpłatności i tryb wnoszenia opłat za studia, usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, określa umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy, odpowiednio: uczelnią a studentem i uczelnią a uczestnikiem studiów doktoranckich.

 

§ 2

1.    W przypadku podjęcia nauki równocześnie na kilku kierunkach studiów stacjonarnych, pobiera się opłaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studiów, jeżeli student nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 2 - 3 oraz za każdy kolejny kierunek studiów.

2.    Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.

3.    Do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów, o których mowa w ust. 2, ma prawo student, który w poprzednim roku studiów spełnił kryteria określone w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych studentów.

4.    Student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w ust. 2 nie spełnił kryteriów, o których mowa w ust. 3, obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów zgodnie z umową i na zasadach określonych w § 6 ust. 8.

 

§ 3

1. Student, o którym mowa w § 2 ust. 2-3 ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 jest jednorazowe.

3. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat podejmuje rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

4. Podstawą przyznania uprawnień studentom, o których mowa w § 2 ust. 2-3 do korzystania po raz drugi z limitu punktów, o których mowa w § 4 ust. 1 bez wnoszenia opłat jest:

1)    uzyskanie przez studenta lokaty w grupie 10% najlepszych studentów danego kierunku studiów określonej zgodnie z przepisami regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów lub

2)     udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z długotrwałej choroby studenta lub

3)     trudnej sytuacji społecznej wynikającej ze statusu sieroctwa, jeżeli student nie przekroczył 26 roku życia.

 

§ 4

1.   Student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać punkty ECTS w liczbie określonej dla danego poziomu studiów:

1)    co najmniej 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia – licencjackich,

2)    co najmniej 210 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia – inżynierskich,

3)    co najmniej 90 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia, realizowanych w wymiarze 3-semestralnym,

4)  co najmniej 120 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia, realizowanych w wymiarze 4-semestralnym,

5)    co najmniej 300 punktów ECTS dla studiów jednolitych magisterskich, realizowanych w wymiarze 10-semestralnym,

6)    co najmniej 330 punktów ECTS dla studiów jednolitych magisterskich, realizowanych w wymiarze 11-semestralnym,

7)    co najmniej 360 punktów ECTS dla studiów jednolitych magisterskich, realizowanych w wymiarze 12-semestralnym.

2.   Poza limitem punktów ECTS, o których mowa w ust. 1 student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, natomiast student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych – nie więcej niż 90 punktów ECTS.

 

§ 5

Do studentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3) nie zalicza się:

1) studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,

2) studentów, o których mowa w § 2 ust. 2-3, studiujących drugi kierunek studiów na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat lub kontynuujących studia na kolejnym roku bez wnoszenia opłat.

 

II.  TERMINY I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA I USŁUGI EDUKACYJNE

 

§ 6

1.  Wniesienie opłaty za studia lub usługi edukacyjne jest warunkiem:

1)     wpisania na dany semestr studiów/cykl kształcenia,

2)     rozpoczęcia realizacji powtarzanego przedmiotu,

3)     rozpoczęcia realizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w języku obcym,

4)     rozpoczęcia realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu nieobjętego planem studiów,

5)     rozpoczęcia praktyki zawodowej.

2.  Określa się terminy opłat za studia lub usługi edukacyjne dla osób:

1)      przyjętych na I rok studiów:

a) rozpoczynających naukę od semestru zimowego - w terminie określonym zarządzeniem rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim,

b)  rozpoczynających naukę od semestru letniego - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,

2)    pozostałych osób - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru, z uwzględnieniem zapisu ust. 3.

3.   Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) - 6) uiszcza się w całości lub w czterech równych miesięcznych ratach, płatnych zgodnie z zasadą.

1)      w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:

a)    I rata lub całość opłaty - do 24 września,

b)    II-IV rata - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,

2)     w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:

a)  I rata lub całość opłaty - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,

b)   II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,

z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 11.

4.     Opłaty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 7) - 9) uiszczane są w całości, z zastrzeżeniem ust. 5 -10.

5.    Osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na kierunki lub specjalności realizowane w języku obcym wnoszą całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie określonym zarządzeniem rektora w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim.

6. Studenci realizujący naukę na studiach stacjonarnych na kierunkach i specjalnościach realizowanych w języku obcym w semestrach II-XII wnoszą całość opłaty za kolejne semestry w terminach:

1)    w semestrze zimowym - do 24 września,

2)  w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego.

7.     Studenci realizujący przedmiot/przedmioty nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą całość opłaty za semestr w terminach:

1)    w semestrze zimowym - do 24 września,

2) w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego.

8.     Studenci, którzy utracili prawo do kontynuowania studiów na drugim lub kolejnym roku drugiego kierunku, zobowiązani są do wniesienia opłaty za poprzedni rok studiów w terminie do 1 października roku akademickiego, rozpoczynającego kolejny rok studiów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt. 1.

9.     Słuchacze studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wnoszą całość opłaty przed terminem rozpoczęcia cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 10.

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, kierownik studiów podyplomowych może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłaty za zajęcia dydaktyczne.

11.   Terminy, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 mogą być przedłużone na okres nie dłuższy niż 14 dni odpowiednio przez: dziekana wydziału, kierownika studiów doktoranckich, kierownika studiów podyplomowych, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, złożonego nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.

12.   Uiszczenie ostatniej raty jest warunkiem przystąpienia do sesji egzaminacyjnych.

 

III.      OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE

 

§ 7

1.   Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa § 1 ust. 1 pkt. 5) - 6) wnoszona jest:

1)      na I i II semestrze studiów - w pełnej wysokości ustalonej przez rektora,

2)  od III - XII semestru studiów - w wysokości 50% opłaty ustalonej przez rektora, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Opłata za powtarzanie przedmiotów:

1)       realizowanych w języku obcym,

2)       nieobjętych planem studiów,

3)       realizowanych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,

4)       kształcenia ogólnego,

5)       lektoratu,

6)       wychowania fizycznego,

wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez rektora.

 

IV.  TRYB I WARUNKI ZWALNIANIA Z OPŁAT

 

§ 8

1.   Zwolnienia z opłat za studia i opłat wynikających z realizowanych usług edukacyjnych dotyczą:

1)    studentów i doktorantów, realizujących studia na pierwszym/podstawo-wym kierunku studiów/dyscyplinie naukowej, w ramach określonego w § 4 limitu punktów ECTS,

2)    studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,

3)    studentów, którzy studiują drugi kierunek studiów na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat lub kontynuują studia w kolejnym roku bez wnoszenia opłat.

2.   Warunki do przyznania uprawnień do korzystania zajęć, za które można po raz drugi uzyskać limit punktów przypisany dla danego poziomu kształcenia bez wnoszenia opłat, określa § 3.

3.   Student lub doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w przypadku:

1)    pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia lub pełnego sieroctwa doktoranta, jeżeli nie przekroczył 29 roku życia,

2)    długotrwałej choroby studenta/doktoranta,

3)    trudnej sytuacji materialnej studenta/doktoranta.

4.   Student lub doktorant studiów niestacjonarnych może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 50% w przypadku osiągania wybitnych wyników w nauce.

5.   Zwolnienie następuje na pisemny wniosek studenta lub doktoranta, złożony do właściwego prorektora za pośrednictwem dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.

6.   Wniosek, o którym mowa w ust. 5 podlega rozpatrzeniu po zaopiniowaniu przez dziekana wydziału i wydziałowy organ samorządu studenckiego oraz odpowiednio przez kierownika studiów doktoranckich i wydziałowy organ samorządu doktorantów.

7.   Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5 pozostawia się bez rozpoznania.

8.   Wnioski w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 5 powinny zawierać opis sytuacji studenta lub doktoranta, potwierdzony odpowiednimi dokumentami, a w przypadku wniosków, o których mowa w ust. 4, zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że student lub doktorant należy do grupy 3% najlepszych, odpowiednio: studentów kierunku danego rocznika lub doktorantów w danej dyscyplinie naukowej, osiągających wybitne wyniki w nauce, z uwzględnieniem zapisu ust. 9.

9.   Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości 50% jest student należący do grupy 3% najlepszych studentów danej specjalności neofilologicznej.

10. Ewidencję złożonych wniosków o zwolnienie z opłat oraz ewidencję wydanych decyzji prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu.

 

§ 9

1.    Zwolnienie, o którym mowa w § 8 nie przysługuje studentowi lub doktorantowi:

1)  I roku studiów,

2)  powtarzającemu zajęcia dydaktyczne,

3)  realizującemu studia prowadzone w języku obcym,

4)  realizującemu przedmiot nieobjęty planem studiów.

2.    Przepis ust. 1 pkt. 1) - 2) nie dotyczy osób, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 1) - 2).

3.    Zwolnienie, o którym mowa w § 8 może być udzielone studentowi lub doktorantowi tylko raz w czasie trwania studiów lub studiów doktoranckich.

 

§ 10

1.    Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje właściwy prorektor, z uwzględnieniem zapisu § 3 ust. 3.

2.    Od decyzji podjętej przez prorektora, studentowi lub doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

3.    Decyzja wydana przez rektora jest ostateczna.

 

§ 11

1.    W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

2.    W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich, decyzję o skreśleniu z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.

3.    Student lub doktorant, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów może uzyskać na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w planie studiów danego semestru lub ramach tygodniowych zajęć przewidzianych rozkładem zajęć dydaktycznych.

4.    Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr i odpowiednio przedmiot przez liczbę zaplanowanych zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych niezrealizowanych.

5.    Jeżeli opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wnoszona była ratalnie, różnica pomiędzy opłatą należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność, do uregulowania której student lub doktorant jest zobowiązany.

6.    Należną opłatę, o której mowa w ust. 5 ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr i odpowiednio przedmiot przez liczbę zaplanowanych zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych, a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych zrealizowanych.

 

§ 12

1.    Opłatę za studia lub usługi edukacyjne uiszcza się na wskazane konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.    Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach wydziałów oraz innych jednostkach organizacyjnych uczelni, odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości uczelni.

3.    Ostatecznego rozliczenia opłat za studia lub usługi edukacyjne dokonuje dziekan oraz odpowiednio kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu dokształcającego.

 

§ 13

1.    Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 84, poz. 455), a także przyjęci na studia w roku akademickim 2011/2012:

1)  studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów,

2)  wnoszący opłaty za kształcenie, wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów, z uwzględnieniem § 8 ust. 3-4 oraz § 9.

 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§ 15

Tracą moc Uchwały Senatu UWM w Olsztynie: Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 ust. 1, pkt. 3), § 2, § 3, § 5, § 6 ust. 8, § 8 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
22.12.2011 06:23
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:41
Liczba wyświetleń:
4866
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw824odplatstudiausledukacyjne.doc72 KB