Nr 822 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 822

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 638 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

 

Na podstawie art. 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 638 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    § 1 Otrzymuje brzmienie:

„Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu w obszarach wiedzy: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinach nauki: nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społeczny nauk biologicznych nauk technicznych, nauk rolniczych, nauk weterynaryjnych, w dyscyplinach naukowych: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce, pedagogika, biologia, geodezja i kartografia, agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika, inżynieria rolnicza, na Wydziałach (odpowiednio): Humanistycznym, Teologii, Nauk Społecznych, Biologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Nauki o Żywności, Bioinżynierii Zwierząt, Nauk Technicznych oraz Medycyny Weterynaryjnej, w ramach limitów ustalonych przez Senat.”.

2.    § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.”.

3.    W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia doktoranckie ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.”.

4.    W § 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.”.

5.    W § 5 ust. 4 skreśla się.

6.    W § 6 ust. 3 skreśla się.

7.    Użyte w § 3 ust. 3 pkt. 1) i § 5 ust. 2 pkt 1) oraz w załączniku 1 i 2, wyrazy „kształtowanie środowiska” zastępuje się wyrazami „ochrona i kształtowanie środowiska”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
22.12.2011 06:31
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:44
Liczba wyświetleń:
3103
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw822zmianUchw638doktoranckiestacjon.doc32.5 KB