Nr 823 z dnia 16 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 639 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 823

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 639 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku

 

Na podstawie art. 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 639 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.    § 1 Otrzymuje brzmienie:

„Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu w obszarze wiedzy: nauk społecznych, w dziedzinie nauki: nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce, na Wydziale Nauk Społecznych, w ramach limitu ustalonego przez Senat.”.

2.    W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia doktoranckie ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.”.

3.    W § 5 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.”.

4.    W § 5 ust. 4 skreśla się.

5.    W § 6 ust. 3 skreśla się.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
22.12.2011 06:46
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:42
Liczba wyświetleń:
3052
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw823zmUchw639doktoniestacjonarne.doc30.5 KB