UCHWAŁA Nr 843 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2012

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 843

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2012

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki ekonomiczne na rok budżetowy 2012.

2.    Wysokość wskaźników, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

1.    W indywidualnych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku nr 1 do Uchwały.

2.    Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EU w ramach 7 PR podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 843

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

Parametryczne wielkości kosztów pośrednich

 

I.        Działalność dydaktyczna

1.    Przychody ze studiów niestacjonarnych, podyplomowych       40%

w tym na pokrycie kosztów:

a.    ogólnouczelnianych                     20%

b.     wydziałowych                            20%

2.    Pozostałe przychody dydaktyczne            15%

3.    Darowizny i środki pomocowe z zagranicy    0%

 

II.       Działalność naukowa i współpraca z otoczeniem

1.    1. Działalność statutowa wydziałów           30%

w tym na pokrycie kosztów:

a.    ogólnouczelnianych                       10%

b.    wydziałowych                               20%

 

2.    Projekty finansowane przez NCN                30%

w tym na pokrycie kosztów:

a.    ogólnouczelnianych                        10%

b.    wydziałowych                                20%

 

3.    Projekty finansowane przez NCBiR               30%

w tym na pokrycie kosztów:

a.    ogólnouczelnianych                         10%

b.    wydziałowych                                20%

 

4.    Projekty finansowane przez MNiSW              30%

w tym na pokrycie kosztów:

a.    ogólnouczelnianych                         10%

b.    wydziałowych                                 20%

 

5.     Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze (SPUB)       25%

w tym na pokrycie kosztów:

a.    ogólnouczelnianych                          5%

b.    wydziałowych                                20%

 

6.    Projekty badawcze finansowane w ramach 7 PR do 60%

7.    Konferencje, sympozja i inna działalność

wspomagająca badania                               min. 10%

8.    Umowy z podmiotami gospodarczymi              min. 10%

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
31.01.2012 11:19
Data aktualizacji:
31.01.2012 11:21
Liczba wyświetleń:
3687
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw843zatwierwskazekonom2012.doc34.5 KB