UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 844

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią

 

Na podstawie art. 1034, art. 1036, oraz art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może zdobywać doświadczenie zawodowe poza uczelnią.

2.    Na czas podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią pracownikowi może zostać udzielony płatny urlop szkoleniowy.

 

§ 2

1.    Podstawą udzielenia urlopu szkoleniowego jest wniosek pracownika do Rektora wraz z indywidualnym programem podnoszenia kwalifikacji, ustalonym w drodze porozumienia między bezpośrednim przełożonym pracownika, pracownikiem i kierownikiem jednostki, w której pracownik będzie podnosił kwalifikacje, który zapewnia jego właściwą realizację.

2.    Prorektor, Dziekan, Kanclerz, Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry lub Kierownik projektu badawczego wskazuje źródło finansowania urlopu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

 

§ 3

Wniosek pracownika o delegowanie powinien zawierać:

1)   określenie miejsca i okresu delegowania,

2)   porozumienie, o którym mowa w § 2 ust. 1,

3)   opinię kierownika jednostki organizacyjnej lub opiekuna naukowego,

4)   w przypadku pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych wykaz dorobku naukowego.

 

§ 4

1.    Decyzję o delegowaniu pracownika podejmuje Rektor, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3.

2.    Pomiędzy Rektorem i delegowanym pracownikiem zostaje zawarta umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, będąca podstawą uzyskania świadczeń, o których mowa w § 5.

3.    Umowę dołącza się do akt osobowych pracownika, a także do dokumentacji projektu badawczego, jeżeli jest on źródłem finansowania delegowania.

 

§ 5

1.    Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w ramach urlopu szkoleniowego przysługuje:

2.    płatny urlop szkoleniowy w wymiarze do czterech miesięcy,

3.    dieta oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości delegowania i z powrotem, a także noclegów, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju – w przypadku delegowania poza miejsce zamieszkania i pracy,

4.    raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości delegowania i z powrotem – jeżeli okres delegowania jest dłuższy niż jeden miesiąc.

5.    Nauczycielowi akademickiemu podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowo przysługuje zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 1/30 wymiaru pensum dydaktycznego za każdy tydzień delegowania w okresie realizacji zajęć dydaktycznych.

 

§ 6

Po powrocie z delegowania pracownik w terminie 14 dni przedkłada Rektorowi:

1)   sprawozdanie, zawierające informacje dotyczące zdobytego doświadczenia zawodowego,

2)   dokument potwierdzony przez jednostkę, w której podnosił kwalifikacje, program realizacji podnoszenia kwalifikacji, ustalony w drodze porozumienia o którym mowa w § 2 ust. 1.

 

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 271 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników na staże naukowe i zawodowe.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Administrator
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
31.01.2012 11:24
Data aktualizacji:
08.02.2012 09:00
Liczba wyświetleń:
5145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw844tryb delegowania pracowni.doc48.5 KB