U C H W A Ł A Nr 846 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 846

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 20 ust. 2-3 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 84, poz. 455), art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3, pkt 4) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    Od 2012 roku Uniwersytet nie prowadzi naboru kandydatów do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ełku na kierunki: administracja oraz technika rolnicza i leśna, realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

2.    Studenci realizujący naukę w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku na kierunkach, o których mowa w ust. 1, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu kształcenia realizowanego kierunku i specjalności do momentu jego zakończenia, jednak nie później niż do:

1)   30 czerwca 2014 roku na kierunku administracja,

2)   29 lutego 2012 roku na kierunku technika rolnicza i leśna.

 

§ 2

Tracą moc postanowienia Uchwały Nr 787 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w części dotyczącej realizacji kształcenia na kierunkach, o których mowa w § 1, objęte regulacją niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
31.01.2012 11:31
Data aktualizacji:
31.01.2012 11:31
Liczba wyświetleń:
2511
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw846zmianyZODElk.doc47.5 KB