UCHWAŁA Nr 853 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Technicznym U

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  853

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny”, Ukraina

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny”, Ukraina.
  2. Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 


Załącznik do Uchwały Nr 853

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

NARODOWYM  TECHNICZNYM UNIWERSYTETEM UKRAINY

„KIJOWSKI INSTYTUT POLITECHNICZNY"

(UKRAINA)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy ,,Kijowski Instytut Politechniczny" (NTUU „KIP”), reprezentowany przez pełniącego obowiązki Rektora Prof. dr hab. inż. Mykhayla Zhurovsky’ego, działającego na podstawie statutu NTUU „KIP”, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk Technicznych,  koordynator prof. dr hab. Janusz Piechocki,

a ze Strony Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy ,,Kijowski Instytut Politechniczny":

Instytut Budowy Maszyn, koordynator prof. dr hab. inż. Mykola Bobyr.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.    Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.

2.    Organizowania dwustronnych seminariów, obron prac naukowych w celu uzyskania stopni naukowych.

3.    Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

4.    Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

5.    Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres pięciu lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy ,,Kijowski Instytut Politechniczny", bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy ,, Kijowski Instytut Politechniczny "

 

  Podpis  ……………………………..…

Podpis  ……………………………………………….

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 R E K T O R

     Prof. dr hab. inż. Mykhaylo Zhurovskyy

P. o.  R E K T O R A

 

Data ………………………………..

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
01.02.2012 08:29
Data aktualizacji:
01.02.2012 08:29
Liczba wyświetleń:
2543
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw853porozumwspKijowskiInstyt.doc48.5 KB