U C H W A Ł A Nr 862 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunkach: biologia i filologia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  862

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunkach: biologia i filologia

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt. 3) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU z 2012 roku, poz. 131), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia:

1)   na kierunku: biologia:

a)   likwiduje się specjalność pn. „biologia z nauczaniem chemii”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

b)   tworzy się specjalność pn. „biologia z nauczaniem przyrody” na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6- semestralnym okresem nauki.

2)   na kierunku filologia:

a)   likwiduje się specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego i  wiedzy o kulturze, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

b)   likwiduje się specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego i  wiedzy o kulturze, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

c)    tworzy się specjalność nauczycielską w zakresie języka angielskiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6-semestralnym okresem nauki,

d)   tworzy się specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6-semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

1.    Kształcenie na powołanych uchwałą specjalnościach prowadzone będzie na podstawie planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez właściwą radę podstawowej jednostki organizacyjnej, na której realizowany jest kierunek studiów i specjalność.

2.    Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy na określonym kierunku studiów i stopniu kształcenia  w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1 znajdują zastosowanie dla studentów rozpoczynających naukę, począwszy od roku akademickiego 2012/2013.

 

§ 4

Tracą moc przepisy Uchwały Nr 754 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w części dotyczącej oferty kształcenia objętej regulacją niniejszej uchwały.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 14:44
Data aktualizacji:
28.02.2012 14:44
Liczba wyświetleń:
2315
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw862zmianaoferciekształcenia.doc62 KB