UCHWAŁA Nr 866 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniw

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  866

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Abaja, Republika Kazachstan

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Abaja, Republika Kazachstan.

Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 866

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

KAZACHSKIM NARODOWYM UNIWERSYTETEM PEDAGOGICZNYM IMIENIA ABAJA

(REPUBLIKA KAZACHSTAN)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja, reprezentowany przez Rektora Prof. dr hab. Serika Żajłauowicza Pralijewa, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Humanistyczny oraz Centrum Badań Europy Wschodniej,

koordynator – Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz.

Ze Strony Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Abaja:

Instytut Magistratury i Doktorantury PhD,

koordynator – Prof. dr hab. Gulmira Bolatowna Nurlichina.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza realizowana będzie w następujących formach:

1.  Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych przy szczególnym uwzględnieniu problematyki regionalnej.

2.  Organizowania dwustronnych seminariów.

3.  Publikacji wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron.

4.  Wymiana publikacji naukowych, skryptów i pomocy naukowo-dydaktycznych.

5.  Realizacja programu kształcenia dwudyplomowego w zakresie nauk humanistycznych.

Artykuł 3

1. Strony prowadzić będą wymianę pracowników na podstawie zaproszeń. Zaproszenia będą wysyłane przez kierowników jednostek porozumiewających się Stron.

2. Wymiana naukowa będzie realizowana w formie udziału w konferencjach naukowych i seminariach, organizowanych przez obydwie Strony, jak również w formie staży naukowych i konsultacji w celu przyswajania wzajemnych doświadczeń badawczych, poszukiwania informacji naukowych oraz uzgodnienia planów dalszej współpracy i omawiania aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

3. Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisanie Porozumienia nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia. Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim oraz w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 6

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Republiki Kazachstan.

Artykuł 7

Kwestie sporne mogące wyniknąć z realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Abaja, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                  Kazachski Narodowy Uniwersytet

                w Olsztynie                                                  Pedagogiczny  imienia Abaja

 

Podpis ________________________                        Podpis ________________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz              Prof. dr hab. Serik Żajłauowicz Pralijew

          R E K T O R                                                   R E K T O R

 

 

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 09:46
Data aktualizacji:
29.02.2012 09:46
Liczba wyświetleń:
2589
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw866wspKazachskiNUPedaAbaja.doc45 KB