UCHWAŁA Nr 867 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wyższą Uczelnią Państwową

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  867

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wyższą Uczelnią Państwową „Narodowym Uniwersytetem Zaporoskim” Ministerstwa Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia z Wyższą Uczelnią Państwową „Narodowym Uniwersytetem Zaporoskim” Ministerstwa Oświaty i Nauki, Młodzieży  i Sportu Ukrainy.

2.    Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 867

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

WYŻSZĄ UCZELNIĄ PAŃSTWOWĄ „NARODOWY UNIWERSYTET ZAPOROSKI” MINISTERSTWA OŚWIATY I NAUKI, MŁODZIEŻY I SPORTU UKRAINY

(UKRAINA)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Wyższa Uczelnia Państwowa „Narodowy Uniwersytet Zaporoski” Ministerstwa Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy (ZNU), reprezentowany przez p.o. Rektora – Prof. Oleksandra Bondara, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk Ekonomicznych, koordynator – prof. dr hab. Mirosław Gornowicz – dziekan Wydziału,

a ze Strony ZNU:

Wydział Ekonomiczny, koordynator – prof. Alla Czerep – dziekan Wydziału.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.  Wymiany informacji i materiałów akademickich.

2.  Wymiany nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów i studentów.

3.  Opracowywania wspólnych projektów badawczych.

4.  Organizowania wspólnych działań o charakterze akademickim, takich jak wykłady, seminaria, konferencje i kursy.

5.  Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

Artykuł 3

Strony prowadzić będą wymianę nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów i studentów na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, doktorantów i studentów zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

Strony postanawiają, że o ile w Aneksie nie ustali się inaczej, wszelkie koszty takie jak wynagrodzenie, koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania i inne koszty z tym związane będą ponoszone przez stronę wizytującą.

 

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat od daty podpisania przez obie Strony. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim i w dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Wyższej Uczelni Państwowej „Narodowy Uniwersytet Zaporoski” Ministerstwa Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                             Wyższa Uczelnia Państwowa

w Olsztynie                                                     „Narodowy Uniwersytet Zaporoski”

                                                   Ministerstwa Oświaty i Nauki,

     Młodzieży i Sportu Ukrainy

                                                          

 

 

Podpis ________________________               Podpis________________________

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                     Prof. Oleksander Bondar

          R E K T O R                                                P.O.  R E K T O R A  

 

 

                                      

Data____________________

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 09:52
Data aktualizacji:
29.02.2012 09:52
Liczba wyświetleń:
2597
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw867wspNarUniZaporoski.doc44.5 KB