UCHWAŁA Nr 868 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari,

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  868

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari, Włochy

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia z Uniwersytetem w Sassari, Włochy.

Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 868

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

UNIWERSYTETEM W SASSARI

(WŁOCHY)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Uniwersytet w Sassari, reprezentowany przez Rektora Prof. Attilio Mastino, zwane dalej Stronami, mając na celu kontynuowanie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej (Porozumienie o współpracy w latach 2006-2010), postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Porozumienie to służy zacieśnieniu współpracy między Uniwersytetami w zakresie prowadzonej dydaktyki i badań naukowych w ramach określonych w Deklaracji Bolońskiej.

 

Artykuł 2

W celu realizacji współpracy Uniwersytety zobowiązują się do:

1.    Wymiany wspólnych doświadczeń dydaktycznych (seminaria, wykłady itp.).

2.    Informowania się wzajemnie o organizowanych przez siebie kongresach, dyskusjach i spotkaniach naukowych, seminariach, a ponadto do wymiany dokumentów i publikacji będących rezultatami tych działań.

3.    Popierania uczestnictwa nauczycieli akademickich w kursach, konferencjach, seminariach i kongresach organizowanych przez Strony Porozumienia, zgodnie z rocznymi protokołami wykonawczymi.

4.    Popierania wymiany kadry akademickiej w określonych przez Strony okresach, szczególnie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

5.    Popierania wymiany studentów w określonych przez Strony okresach zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdym z Uniwersytetów.

6.    Popierania wspólnej realizacji programów europejskich (np. Erasmus, Erasmus-Mundus itp.).

7.    Dopuszcza się możliwość podpisywania porozumień wykonawczych pomiędzy Uniwersytetami w celu wspólnego organizowania studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.

 

Artykuł 3

Szczegółowe warunki współpracy zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 4

W celu realizacji postanowień Porozumienia, Strony zamierzają korzystać ze środków finansowych ze źródeł lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

 

Artykuł 5

1.    Dr Oksana Cabaj z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostaje koordynatorem odpowiedzialnym za realizację współpracy.

Dr. Rosanna Ortu z Uniwersytetu w Sassari zostaje koordynatorem odpowiedzialnym za realizację współpracy.

2.    Koordynatorzy przygotowują roczny kalendarz pracy i zajmują się rozwiązywaniem kwestii spornych. Będą spotykać się w tym celu na przemian w siedzibach obu Uniwersytetów.

 

Artykuł 6

Porozumienie rodzi skutki prawne od momentu jego podpisania przez Rektorów obu Uniwersytetów.

 

Artykuł 7

Porozumienie zawarte jest na okres czterech lat. Po tym okresie, zgodnie z oświadczeniem woli Stron, Porozumienie może być przedłużone na następne cztery lata.

Porozumienie może zostać rozwiązane w formie pisemnej przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w sześciu egzemplarzach – po  dwa egzemplarze w języku polskim, włoskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu w Sassari, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

 

Uniwersytet w Sassari

  Podpis  …………………………………………..…

        Podpis  ……………………………………………….

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 R E K T O R

                      Prof. Attilio Mastino

R E K T O R

                                                 

Data ………………………………..

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 10:10
Data aktualizacji:
29.02.2012 10:10
Liczba wyświetleń:
2391
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw868wspolUniwersytetSenat.doc49 KB