UCHWAŁA Nr 869 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tadżyckim Państwowym Uniw

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  869

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tadżyckim Państwowym Uniwersytetem Handlu, Republika Tadżykistanu

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia z Tadżyckim Państwowym Uniwersytetem Handlu, Republika Tadżykistanu.

2.    Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 869

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

TADŻYCKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM HANDLU

(REPUBLIKA TADŻYKISTANU)

A

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

 

Tadżycki Państwowy Uniwersytet Handlu (TSUC), reprezentowany przez Rektora dr Mumina Sharipova oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy w dziedzinie edukacji, na zasadach równości, wzajemnego porozumienia i skuteczności niniejszym postanawiają:

Artykuł 1

Strony rozszerzają granice współpracy międzynarodowej i rozwijają stosunki partnerskie w dziedzinie edukacji poprzez wspieranie i zachęcanie do mobilności studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników w dziedzinie edukacji oraz w celu rozwoju zawodowego i międzykulturowego zgodnie z kierunkami określonymi w Artykule 2. Strony wyrażają chęć rozwijania współpracy w każdej dziedzinie wzajemnego zainteresowania, w tym rozszerzenie możliwości akademickich dla studentów, jak również możliwości rozwoju pracowników wyżej wymienionych instytucji, na podstawie indywidualnych umów i porozumień.

Artykuł 2

Kierunki dwustronnej współpracy mogą między innymi zawierać następujące elementy:

1.     Wymiana kadry nauczycielskiej.

2.     Programy wymiany studenckiej.

3.     Programy dotyczące przemian kulturowych.

4.     Wspólne programy oraz projekty edukacyjne i badawcze.

5.     Rozwój oraz wdrożenie technik i technologii edukacyjnych.

6.     Dwustronne wykłady, konferencje i seminaria.

7.     Wymiana informacji oraz drukowanych materiałów edukacyjnych.

Artykuł 3

Strony skoncentrują swoje wysiłki na tworzeniu warunków wspierających rozwój konstruktywnej długoterminowej współpracy w dziedzinie edukacji.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, określonej w Art. 2, w tym plan wymiany zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 5

Strony będą sprzyjać realizacji obecnego Porozumienia i dodatkowych ustaleń w ramach umowy podstawowej, jak również będą wspierać aktywny udział studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników w odpowiednich programach i projektach, które pojawią się jako efekt wzajemnej współpracy w ramach niniejszego Porozumienia.

 

 

Artykuł 6

Przedstawiciele obu Stron będący osobami odpowiedzialnymi za realizację Porozumienia mogą sporadycznie dokonywać zmian dotyczących dalszego rozwoju i realizacji wspólnych programów i projektów za zgodą obu umawiających się Stron.

                                                            Artykuł 7       

Każda ze Stron ponosi swoje własne wydatki związane z realizacją Porozumienia.

Artykuł 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony i będzie obowiązywało aż do momentu, kiedy jedna ze Stron wyrazi wolę jego rozwiązania. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy i jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie drugą Stronę, jednakże nie później niż jeden miesiąc przed proponowaną datą zakończenia trwania umowy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Porozumienie zostanie rozwiązane w powyższy sposób, nie wpłynie to na osoby uczestniczące w programach oraz plany współpracy rozpoczęte przed datą zakończenia trwania umowy.

Artykuł 9

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim, w dwóch egzemplarzach w języku polskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 10

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Republiki Tadżykistanu.

Artykuł 11

Kwestie sporne wynikające z realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektorzy UWM i TSUC lub upoważnione osoby – na podstawie ugody wzajemnej.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego.

Artykuł 12

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

Porozumienie podpisane przez:

Tadżycki Państwowy Uniwersytet Handlu

 

……………………………………………………………….…

REKTOR

DR MUMIN SHARIPOV

Data ………………………………………..

Tadżykistan, Duszanbe 734055, ul. Dehoti ½

Tel:  +992 (372) 34-83-46

Fax: +992 (372) 34-85-46

E-mail: tguk.tj@mail.ru

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

………………………………………………………………..

REKTOR

PROF. DR HAB. JÓZEF GÓRNIEWICZ

Data ………………………………………..

Polska, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Tel.   +48 89 523 33 85

Fax: +48 89 523 44 56

E-mail: rektor@uwm.edu.pl

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 10:37
Data aktualizacji:
29.02.2012 10:37
Liczba wyświetleń:
2626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw869wspTadPanUniwerHandlu.doc57 KB