UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 870

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składa się:

1)   bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 808 402 167,38 zł,

2)   rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujący zysk netto 527 130,47 zł,

3)   zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 80 044 458,04 zł,

4)   rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 427 259,59 zł.

 

§ 2

Zysk netto w kwocie 527 130,47 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
03.04.2012 08:41
Data aktualizacji:
03.04.2012 08:41
Liczba wyświetleń:
2593
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw870zatwierdzsprawofinans2011.doc27.5 KB