UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 900

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym

 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zakopanem.

2.    Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1 będzie m.in. współpraca w zakresie: realizacji obozów i praktyk studenckich, wspólnych projektów badawczych, prac dyplomowych, konferencji naukowych oraz szkoleń.

3.    Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

  

Załącznik do Uchwały Nr 900

z dnia 30 marca 2012 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

zawarte dnia ……..……………….. w Olsztynie pomiędzy:

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719, NIP 739-303-30-97, REGON 510884205, zwanym dalej UWM, który reprezentuje: Rektor UWM w Olsztynieprof. dr hab. Józef Górniewicz

a

Tatrzańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zakopanem, Kuźnice 1, NIP 736-17-15-304, REGON 122456180,zwanym dalej TPN, który reprezentuje Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego – dr inż. Paweł Skawiński,

 

zwanych łącznie Stronami.

 

§ 1

Strony porozumienia postanawiają nawiązać współpracę w następującym zakresie:

1.   Realizowania obozów i praktyk studenckich, wspólnych projektów badawczych i prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu monitoringu ichtiologicznego oraz innych zagadnień naukowych, będących w sferze zainteresowań UWM w Olsztynie i TPN.

2.   Organizowania konferencji naukowych oraz przeprowadzania wspólnych szkoleń.

3.   W ramach wspólnych przedsięwzięć Strony zobowiązują się do wzajemnego promowania nazw i logotypów.

 

§ 2

Szczegółowe działania wynikające z powyższych zapisów realizowane będą na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy UWM, a TPN.

 

§ 3

W celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego Porozumienia o współpracy, Strony powołują koordynatorów odpowiedzialnych za jej przebieg:

1.   ze strony UWM – dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM,

2.   ze strony TPN - dr inż. Marcin Guzik – Kierownik Działu Nauki i Edukacji.

 

§ 4

1.   Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

2.   Porozumienie może być uzupełnione, zmienione lub rozwiązane w każdym czasie na mocy zgodnej woli obu Stron.

3.   Strony zgodnie ustalają jednomiesięczny termin wypowiedzenia niniejszego Porozumienia.

 

§5

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

 

 

………………………………………………………                              ………………………………………………………

Tatrzański Park Narodowy                                Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 11:39
Data aktualizacji:
04.04.2012 12:00
Liczba wyświetleń:
3251
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw900PorozumwspolTatrzaParkNarod.doc40 KB