UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 905

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) powołania pełniącego obowiązki dziekana w nowo utworzonym wydziale na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”

2)   w § 25 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W nowo utworzonym wydziale rektor, za zgodą senatu, powołuje pełniącego obowiązki dziekana na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Do pełniącego obowiązki dziekana stosuje się odpowiednio przepisy o kierowniku podstawowej jednostki organizacyjnej.”

3)   § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W instytucie mogą być utworzone stanowiska zastępców dyrektora instytutu. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu.”

4)   w § 49 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W katedrach, w których zatrudnionych jest minimum 20 pracowników mogą być utworzone stanowiska zastępców kierownika katedry. Zastępcę kierownika katedry powołuje rektor na wniosek kierownika katedry.”

5)   w § 90 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rekrutację na studia oraz studia doktoranckie prowadzą komisje rekrutacyjne powoływane na wydziale przez dziekana z zastrzeżeniem ust. 1a.

b)   dodaje się ust. 1a brzmieniu:

„1a. Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na nowo utworzonym wydziale powołuje rektor.”

2.    W Ordynacji wyborczej do organów uczelni, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 7 po pkt. 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) przeprowadzenie postępowania w sprawie wyborów dziekana i prodziekanów na nowo utworzonym wydziale.”

2)   § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8

1.    Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności:

1)   ustalenie kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów,

2)   organizowanie i przeprowadzenie wyboru na wydziale elektorów do kolegium elektorów,

3)   organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych przedstawicieli wydziału do Senatu i rady wydziału,

4)   zebranie pisemnych zgłoszeń kandydatów na dziekana oraz przyjęcie pisemnych oświadczeń od kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru,

5)   ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko dziekana co najmniej na 7 dni przed dniem wyborów,

6)   przyjęcie od dziekana elekta zgłoszeń kandydatów na prodziekanów,

7)   organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru dziekana i prodziekanów,

8)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów i ich dokumentacją, w szczególności nad sporządzaniem protokołów z czynności wyborczych,

9)   ogłoszenie wyników wyborów i niezwłoczne powiadomienie Rektora o dokonanym wyborze dziekana i prodziekanów.

2.    Zadania wydziałowej komisji wyborczej w odniesieniu do wyborów dziekana i prodziekanów na nowo utworzonym wydziale realizuje uczelniana komisja wyborcza.”

3)   W § 6 ust. 2 pkt 6, w § 6 ust. 5 pkt. 2, w § 12 ust. 1 pkt 7 oraz w § 12 ust. 2 pkt 2 wyraz „nie będący” zastępuje się wyrazem „niebędący".

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
08.05.2012 08:24
Data aktualizacji:
08.05.2012 08:24
Liczba wyświetleń:
4205
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw905zmSTATUT.doc60 KB