UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA NR 906

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3) - 4) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie tworzy się kierunki studiów:

1.    INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim. Podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Humanistyczny.

2.    MIKROBIOLOGIA - w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Realizacja kształcenia na poziomie:

1)   stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,

2)   stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim.

Podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Biologii i Biotechnologii.

3.    LEKARSKO-DENTYSTYCZNY - w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 10.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym. Podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem jest Wydział Nauk Medycznych.

 

§ 2

1.    Kształcenie na kierunkach, o których mowa w § 1, realizowane jest na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Kształcenie na kierunku lekarsko-dentysytcznym realizowane jest na podstawie planu studiów i programu kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia zawartych w standardzie kształcenia, określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 

§ 3

          Senat określa efekty kształcenia dla kierunków, o których mowa w  § 1 ust. 1-2 stanowiące odpowiednio załączniki:

1)   efekty kształcenia dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 1,

2)   efekty kształcenia dla kierunku mikrobiologia:

1)   studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 2,

2)   studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 3.

 

§ 4

Absolwenci kierunków, o których mowa w § 1 otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy na podstawie uzyskanych kwalifikacji w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 października 2013 roku.

 

 

R E K T O R

Przewodniczący Senatu

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 07:48
Data aktualizacji:
28.05.2012 07:48
Liczba wyświetleń:
2518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw906.doc469.5 KB