UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA NR 907

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3) - 4) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.   Na kierunku BIOTECHNOLOGIA - uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o profilu ogólnoakademickim w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej z 7.semestralnym okresem nauki.

2.   Kształcenie na kierunku, o których mowa w § 1, realizowane jest na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiących załącznik 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1.    Likwiduje się makrokierunek AKWAKULTURA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - realizowany na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki.

2.    Na kierunku BIOLOGIA:

1)   tworzy się specjalność „biologia z nauczaniem wychowania fizycznego” - na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6. semestralnym okresem nauki,

2)   likwiduje się niestacjonarne studia drugiego stopnia, realizowane w zakresie specjalności biologia środowiskowa w wymiarze 4.semestralnym.

3.    Na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

1)   tworzy się specjalność „studia kulturowe” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4. semestralnym okresem nauki,

2)   likwiduje się specjalność „wiedza o kulturze”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 4. semestralnym.

4.    Na kierunku FILOLOGIA:

1)   tworzy się „specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego” - na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6. semestralnym okresem studiów,

2)   likwiduje się „specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6.semestralnym,

3)   likwiduje się specjalność „filologia ukraińska z językiem angielskim”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6.semestralnym,

4)   likwiduje się „specjalność nauczycielską w zakresie języka ukraińskiego i języka angielskiego”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6.semestralnym,

5)   likwiduje się specjalność „filologia ukraińska”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 4.semestralnym,

6)   likwiduje się „specjalność nauczycielską w zakresie języka ukraińskiego”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 4.semestralnym.

5.    Na kierunku FILOLOGIA POLSKA:

1)   tworzy się „specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się „specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia  o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki,

3)   tworzy się specjalność „studia kulturowe” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4. semestralnym okresem nauki,

4)   tworzy się specjalność „edytorstwo tekstów” - na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki,

5)   likwiduje się specjalność „wiedza o kulturze”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6.semestralnym.

6.    Na kierunku FILOZOFIA:

1)   tworzy się „specjalność nauczycielską w zakresie filozofii” - na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia– licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6. semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się „specjalność nauczycielską w zakresie filozofii i etyki” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki,

3)   tworzy się specjalność „studia kulturowe” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4. semestralnym okresem nauki,

4)   likwiduje się specjalność „wiedza o kulturze”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 4.semestralnym.

7.    Na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

1)   tworzy się specjalność „geoinformatyka” - na poziomie  stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z  3. semestralnym okresem nauki, studia prowadzone w języku angielskim,

2)   likwiduje się specjalność „geodezja i szacowanie nieruchomości”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3.semestralnym, prowadzoną w języku angielskim,

3)   likwiduje się specjalności: „geodezja i szacowanie nieruchomości”, „geodezja gospodarcza”, „geodezja i nawigacja satelitarna”, „kataster nieruchomości”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 4.semestralnym.

8.    Na kierunku HISTORIA:

1)   tworzy się specjalność „turystyka historyczna” - na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się „specjalność nauczycielską w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki.

9.    Na kierunku MATEMATYKA:

1)   tworzy się specjalność „nauczenie matematyki” - na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

2)   likwiduje się „specjalność nauczycielską w zakresie matematyki i informatyki”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6. semestralnym.

10. Na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

1)   tworzy się specjalność „mechatronika w inżynierii mechanicznej” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki.

11. Na kierunku NAUKI O RODZINIE:

1)   tworzy się specjalność „asystent-opiekun osób starszych” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 6. semestralnym okresem nauki,

2)   likwiduje się specjalność „profilaktyka społeczna”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6. semestralnym.

12. Na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa):

1)   tworzy się specjalność „systemy waloryzacji środowiska” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się specjalność „inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki; oferta w języku angielskim,

3)   likwiduje się specjalność „ochrona zasobów naturalnych”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3.semestralnym,

4)   likwiduje się specjalność „biotechnologia w ochronie środowiska”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3.semestralnym, oferta w języku angielskim.

13. Na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):

1)   zmienia się nazwę specjalności „kształtowanie i ochrona środowiska” realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3. semestralnym na nazwę „ochrona i kształtowanie środowiska”.

14. Na kierunku OGRODNICTWO:

1)   tworzy się specjalność „urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki,

2)   uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej - na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 7.semestralnym okresem nauki,

3)     likwiduje się specjalność „produkcja ogrodnicza”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 7.semestralnym.

15. Na kierunku PEDAGOGIKA:

1)   tworzy się specjalność „menadżer kultury” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się specjalność „edukacja dorosłych z gerontologią” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki,

3)   tworzy się specjalność „diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki,

4)   tworzy się specjalność „terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki.

16. Na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA:

1)   tworzy się specjalność „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

2)   likwiduje się specjalność „oligofrenopedagogika”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6. semestralnym.

17. Na kierunku SOCJOLOGIA:

1)   tworzy się specjalność „socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się specjalność „socjologia nowych mediów” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

3)   tworzy sie specjalność „socjologia interakcji rodzinnych” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

4)   tworzy sie specjalność „socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim z 6.semestralnym okresem nauki,

5)   likwiduje się specjalność „socjologia samorządu terytorialnego”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 6. semestralnym.

18. Na kierunku RYBACTWO:

1)   likwiduje się specjalność „akwakultura i akwarystyka”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3. semestralnym (oferta w języku angielskim).

19. Na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

1)   tworzy się specjalność „wiedza o Litwie” - na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 4.semestralnym okresem nauki.

20. Na kierunku TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA:

1)   tworzy się specjalność „inżynieria rolnicza i leśna” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki,

2)   tworzy się specjalność „inżynieria procesów przetwórstwa spożywczego” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki,

3)   tworzy się specjalność „technologie energii odnawialnej” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim z 3.semestralnym okresem nauki,

4)   likwiduje się specjalności: „energetyka i odnawialne źródła energii” oraz „mechatronika w rolnictwie”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3. semestralnym,

5)   likwiduje się specjalność „maszyny rolnicze i przemysłu spożywczego”, realizowaną na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze 3. semestralnym.

21. Na kierunku TOWAROZNAWSTWO:

1)  tworzy się specjalność „towaroznawstwo handlowo-celne” - na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim z 7.semestralnym okresem nauki,

2)  tworzy się specjalność „kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej” - na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim z 7.semestralnym okresem nauki,

3)  likwiduje się specjalności: „obrót towarem” oraz „jakość żywności”, realizowane na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 7. semestralnym,

4)  likwiduje się specjalność „obrót towarem i obsługa celna”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w wymiarze 7.semestralnym,

5)  likwiduje się specjalność „towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, odpowiednio w wymiarze 7. i 3. semestralnym.

§ 3

1.    Kształcenie na powołanych uchwałą stopniach kształcenia i specjalnościach prowadzone będzie od 1 października 2013 roku na podstawie planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez właściwe rady podstawowych jednostek organizacyjnych i dostosowanych do kierunkowych efektów kształcenia, określonych przez Senat. na których realizowane są poszczególne kierunki studiów oraz specjalności kształcenia.

2.    Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy na podstawie uzyskanych kwalifikacji w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 4

Studenci realizujący naukę na kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, określonych w ofercie edukacyjnej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały - kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planów studiów i programów kształcenia określonych dla danego kierunku i poziomu studiów i specjalności.

 

§ 5

Studenci realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą kierunkach studiów i specjalnościach, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia do momentu jego zakończenia.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewic

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 07:53
Data aktualizacji:
28.05.2012 08:56
Liczba wyświetleń:
2854
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw907.doc403.5 KB